NieuwsKathleen Storme, Linde Schouteeten, dinsdag 11 juni 2019

Wijzigingen archeologieregelgevingArtikels

Sinds 1 april 2019 zijn er enkele wijzigingen aan de archeologieregelgeving. Als je bezig bent met verbouwingen of plannen maakt voor een verbouwingen of een aarde-ophoping, dan is het interessant om dit nieuwsbericht eens door te nemen. We overlopen kort de grote lijnen van de archeologienota, relevant voor landbouwdossiers. De grootste wijziging in de regelgeving is de tegemoetkoming in de opgravingen.

Wijzigingen archeologieregelgeving

De archeologiewetgeving in een notendop.
Vooraleer je een vergunningsaanvraag indient, moet je nagaan of er een archeologienota nodig is. Daarvoor moet je de beslissingsboom doorlopen die het agentschap Onroerend Erfgoed opmaakte. Ervaring leert dat de regels ‘bodemingreep >5000m²’ en ‘afgraving teelaarde >40cm’ meestal cruciaal zijn voor land- en tuinbouwbedrijven.

‘Bodemingreep’, wat houdt dat allemaal in?
Bodemingreep is elke wijziging van de eigenschap van de ondergrond door verwijdering of toevoeging van materie, door verhoging of verlaging van de grondwatertafel of door samendrukken van de materialen waaruit de ondergrond bestaat. Vooral uitbreidingen op serrebedrijven zijn vaak groter dan 5000 m². Maar ook in andere sectoren zien we dat 5000 m² regelmatig benaderd wordt. Denk bijvoorbeeld aan een melkveehouder die een nieuwe melkveestal bouwt van 40x60m + 2 extra sleufsilo’s. Met de nodige verharding en werfzone zal zijn werk ook al snel 5000 m² bodemingreep bedragen.

We raden dan ook aan om vooraf al eens de oppervlakte van jouw ‘bodemingreep’ uit te rekenen. Als je lager dan 5000 m² bodemingreep kunt blijven, blijf je gespaard van de extra kosten voor archeologie.Wat als er archeologisch interessante relicten in je grond zitten?
In veel gevallen wordt op het terrein niets noemenswaardig gevonden en kan er gewoon gebouwd worden. Als er in het vooronderzoek wel restanten van archeologie gevonden worden, moeten er opgravingen gebeuren.Wijzigingen in de archeologieregelgeving

  • Premies:
    Als je geconfronteerd wordt met noodzakelijke opgravingen in de grond als gevolg van de archeologienota, dan kun je sinds april 2019 een premie bekomen tot 80 % van de kostprijs (i.p.v. 40 % vroeger). Raadpleeg zeker deze website en lees of je aan de voorwaarden voldoet.

Er komt ook een premie voor vooronderzoek met 'ingreep in de bodem'. Onder 'ingreep in de bodem' verstaan we archeologisch verkennend en waarderend booronderzoek, proefsleuven en proefputten en proefputten in functie van prehistorische artefactensites. Voor die premie is eerst nog een Ministerieel Besluit nodig. Er wordt verwacht dat de premie vanaf juni 2019 aangevraagd kan worden.

De premies zijn niet cumuleerbaar met een erfgoedpremie of onderzoekpremie.

 

  • Behandeltermijn om aktename te doen:
    De archeologienota wordt bij het agentschap ingediend. Waar het agentschap vroeger 21 dagen had om ‘akte te nemen’ van het dossier, is die tijd verkort naar 15 dagen. Vanuit Inagro proberen we landbouwers te informeren en te ondersteunen waar mogelijk. Samen met de vakorganisaties kaarten we de problematieken en ervaringen op het terrein bij het beleid aan.

 

Meer info

Heb je vragen? Neem dan contact op met