NieuwsInagro, donderdag 14 april 2016

Sensibiliseringscampagne rond bemesting en waterkwaliteitArtikels
Op 21 maart streek een blauwe figuur met rode cape neer op het bedrijf van Bert en Wivine Dhaene in Staden. Hij stelde zich voor aan de pers als "MAP-man". Onder het motto "zeg niet te gauw, ’t steekt niet zo nauw", geeft hij de komende weken en maanden tal van tips om efficiënter te bemesten en verliezen van nutriënten te vermijden. Want de tijd dringt en het steekt o zo nauw!
Sensibiliseringscampagne rond bemesting en waterkwaliteit

Dringend? Hoezo dringend? Waarom een sensibiliseringscampagne?

De voorbije 15 jaar verbeterde de waterkwaliteit in Vlaanderen aanzienlijk. Maar die verbetering gaat niet overal even snel en is nog niet voldoende. In de laatste meetcampagne van juli 2014 tot juni 2015 mat de VMM in het oppervlaktewater nog in 21% van de MAP-meetpunten meer nitraat dan de toegelaten drempelwaarde van 50 mg/liter. Voor het meetjaar juli 2015 - juni 2016 bedraagt de overschrijding momenteel 20%. Tegen 2018 moet dat cijfer ten gevolge van de afspraken met Europa dalen naar 5%.


Ook voor grondwater is op Vlaams niveau sedert 2007 een duidelijke verbetering vastgesteld van de waterkwaliteit. Maar net als voor het oppervlaktewater, zijn er ook voor grondwater grote regionale verschillen. Ten slotte is er ook voor fosfaat werk aan de winkel. Uit de evolutie van de fosfaatgehalten in het MAP-meetnet voor oppervlaktewater blijkt dat de gemiddelde fosfaatconcentraties en het percentage meetpunten met normoverschrijding weinig of geen variatie vertonen. Met MAP 5 willen en kunnen we daar verandering in brengen.

 

De waterkwaliteit moet nu verbeteren. Er is geen tijd te verliezen.

MAP 5 loopt van 2015 tot en met 2018. In 2017 moet de overheid van Europa evalueren of de sector op koers zit met de uitvoering van MAP 5, zowel wat betreft de aanpak, de uitvoering en de resultaten als de effectiviteit. Die evaluatie zal gebeuren op basis van de meetresultaten van de waterkwaliteit van juli 2016 - juni 2017.


Met de strengere, gebiedsgerichte maatregelen van MAP 5 wil de Vlaamse overheid de vooropgestelde doelstellingen halen. De positieve effecten van het mestbeleid worden zichtbaar in het grondwatermeetnet. Een versnelde verbetering van de waterkwaliteit is nodig. Als Europa de vooruitgang van de waterkwaliteit als onvoldoende beschouwt, loopt de landbouwsector immers het risico dat tussentijds extra of strengere maatregelen worden opgelegd.
Willen we dus met behoorlijke resultaten en opgeheven hoofd de tussentijdse evaluatie van MAP 5 aangaan met Europa, dan moeten we vanaf nu, met z’n allen, ons beste beentje voorzetten.

 

20160415_CVBBWV_MAPman_grafiek.jpg


Percentage meetpunten in Vlaanderen met minstens 1 overschrijving van de drempelwaarde van 50 mg NO3-/l

 

Partners in land- en tuinbouw bundelen de krachten

Het is cruciaal dat vanaf de start tot het einde van dit bemestingsseizoen bewust, efficiënt en oordeelkundig wordt omgesprongen met meststoffen. Zowel vóór, tijdens als na het bemesten kunnen betere resultaten bereikt worden door het toepassen van de beste praktijken. Voor landbouw én milieu. Land- en tuinbouwers hebben meer in de hand dan doorgaans wordt gedacht. De onderzoeksinstellingen, praktijkcentra, bedrijfsbegeleiders, consulenten en erfbetreders worden opgeroepen hun kennis te delen en land- en tuinbouwers waar mogelijk te adviseren, begeleiden en ondersteunen.

De komende weken en maanden zal je MAP-man her en der zien opduiken. Lees zijn praktische tips en pas ze toe. Zo kan jij jouw steentje bijdragen!

Deze sensibiliseringscampagne is een gemeenschappelijk initiatief van: Algemeen Boerensyndicaat, Bioforum, Boerenbond, Coördinatiecentrum Voorlichting en Begeleiding Duurzame Bemesting, de erkende praktijkcentra in Vlaanderen, Vlaamse Landmaatschappij, Vlaamse Milieumaatschappij, Departement LNE, Departement Landbouw en Visserij, Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek, …