Werkpakket 1: Project Management

Dit pakket zorgt voor een vlot verloop van het project en opvolging van de verschillende deadlines binnen de verschillende werkpakketten voor rapportering naar de EU toe.

Binnen dit werkpakket zit ook de opvolging van het multi-actor aanpak. Met een multi-actor aanpak proberen we alle actoren rond een bepaalde problematiek (in dit geval dus landbouw en water) te bereiken en te betrekken in het project om zo te kijken welke bijdrage de actoren zouden kunnen leveren in het project.

 

Werkpakket 2: Water Governance

Binnen dit werkpakket wordt gezocht naar succesvolle strategieën om een goede waterkwaliteit te realiseren. Deze strategieën kunnen aangestuurd en geïmplementeerd worden door verschillende overheidsniveaus en -domeinen, maar eveneens door private actoren. Samen met hen zoeken we naar oplossingen met een grote impact en de nodige stimulansen om ze in het veld te implementeren.

 

Werkpakket 3: Participatory monitoring

Participatieve monitoring van waterkwaliteit is een proces waarbij stakeholders op verschillende niveaus betrokken zijn bij monitoring. In het project van de Bollaertbeek willen we meetresultaten op een eenvoudige manier ter beschikking stellen, waardoor we de betrokkenheid willen verhogen.

 

Werkpakket 4: Best Management Practices

Goede landbouwpraktijken (GLP; in het Engels Best Management Practices BMP) kunnen de waterkwaliteit verbeteren en vervuiling door nutriënten of gewasbeschermingsmiddelen verminderen. Deze GLP’s worden in kaart gebracht. Er wordt geïnformeerd bij de landbouwers welke GLP’s al toegepast worden en welke maatregelen ze willen toepassen op hun bedrijf.

 

Werkpakket 5: Collaborative management tool

In dit werkpakket wordt een applicatie ontwikkeld waarbij alle betrokkenen op een vlottere manier alle gegevens, verzameld uit werkpakket 3, zullen kunnen raadplegen.

  

Werkpakket 6: Upscale to EU

Bedoeling van dit werkpakket is de kennis tussen de verschillende studiegebieden en de resultaten van de verschillende werkpakketten terug te koppelen op Europees niveau.

 

Werkpakket 7: Integrated policy support

Dit werkpakket heeft als doel integreerbare richtlijnen en wetsvoorstellen op te geven die ervoor zorgen dat er meer aandacht besteed wordt aan duurzaam waterbeheer in de gangbare landbouw in Europa. Het pakket heeft tevens als doel een beter kader en koppeling te creëren tussen wetenschap en politiek, zodat beter en meer lessen getrokken kunnen worden uit de huidige studiegebieden en eerdere studies.

 

Werkpakket 8: Strategic dissemination and communication

In dit werkpakket zit alles vervat rond communicatie of verspreiding van de resultaten of bevindingen, zoals deze website, de vergaderingen en evenementen georganiseerd in de verschillende landen.

This project has received funding from the European Union’s Horizon 2020 Research and Innovation Programme under grant agreement No. 727450