Europees project (Horizon 2020)

WaterProtect wil de watervervuiling door nutriënten en gewasbeschermingsmiddelen (GBM), als gevolg van intensieve landbouw, verminderen en zo de kwaliteit van oppervlaktewater verbeteren. 

Het project wordt uitgevoerd in 7 deelgebieden (zogenaamde Case studies) verspreid over Europa: Denemarken, Ierland, Italië, Polen, Roemenië, Spanje en België. Het deelgebied in België situeert zich in Ieper – Heuvelland, namelijk in het afstroomgebied van de Bollaertbeek. 

Bollaertbeek als case study

Het afstroomgebied van de Bollaertbeek is vooral landbouwgebied. Het water van de Bollaertbeek zelf behoort tot het drinkwater-wingebied van de Watergroep en kampt met hoge residuen van gewasbeschermingsmiddelen (GBM). 
Hoge concentraties van GBM in water bemoeilijken de drinkwaterproductie. Residuen van GBM zorgen ook voor een negatief imago van de land- en tuinbouw en is negatief voor het milieu. Hierdoor stijgt de druk op het gebruik van de GBM en kan dit leiden tot een verlies van erkenning van bepaalde producten. 

Ondanks verschillende sensibiliseringscampagnes en opleidingen rond deze problematiek zien we nog vaak normoverschrijdingen van GBM, zo ook in de Bollaertbeek. Daarom willen we in dit project een traject (governance strategie) opzetten rond het verminderen van GBM in de Bollaertbeek. Het traject gaat nadenken hoe we de concentratie GBM in het water kunnen verminderen. Hiervoor zal met alle betrokkenen gepraat worden, van landbouwers over overheidsinstanties tot watermaatschappijen, om samen naar oplossingen te zoeken. Dit zal gebeuren door middel van discussiegroepen, keukentafelgesprekken en waterkwaliteitsgroepen, zodat kennis opgebouwd wordt en acties opgezet kunnen worden om de waterkwaliteit te verbeteren. 

Het uiteindelijke doel van dit traject is om tot een betere implementatie en uitvoering van goede landbouwpraktijken (GLP’s) en andere oplossingen te komen en de waterkwaliteit van de Bollaertbeek te verbeteren.
De opgedane kennis rond de Bollaertbeek-studie en de 6 andere plaatsen binnen de EU kunnen dan verder uitgespreid worden over gans Vlaanderen, België en de EU, om zo de waterkwaliteit in het algemeen te verbeteren, wat het uiteindelijk doel is van het Europese project.

Meer info rond het Europese projectwww.water-protect.eu

Met steun van ELFPO


Horizon 2020

 

This project has received funding from the European Union’s Horizon 2020 Research and Innovation Programme under grant agreement No. 727450