Volgend event
24.09.19 - WaterProtect demo puntvervuiling vermijden: mogelijkheden op het bedrijf

Vraag je je af hoe je op jouw bedrijf puntvervuiling kan aanpakken? Wil je enkele eenvoudige en haalbare maatregelen in de praktijk zien? Of Heb je zelf tips om puntvervuiling aan te pakken? Kom zeker naar deze demo op dinsdag 24 september in Heuvelland!

Nieuws
Waterkwaliteit Bollaertbeek mei - juni

In deze blog presenteren we jullie de resultaten van de metingen in de Bollaertbeek van mei tot en met 17 juni. Er is verbetering te zien tov vorig jaar, maar we zijn er nog niet. Samenwerken om de de waterkwaliteit te verbeteren, blijft de boodschap!

Landbouwers aan het woord over opvangbakjes: "Het is perfect waar het voor dient

In het project WaterProtect sensibiliseren we landbouwers in het afstroomgebied van de Bollaertbeek om de waterkwaliteit te verbeteren. Het spuittoestel vullen en spoelen op een verhard oppervlak, vormt een groot risico op puntvervuiling. Daarom stelden we de afgelopen maanden opvangbakken ter beschikking aan landbouwers, zodat ze hun restwater kunnen opvangen. En met succes! In dit nieuwsbericht delen enkele enthousiastelingen hun eerste bevindingen.

Mechanische onkruidbestrijding in maïs gedemonstreerd

Door het onkruid op meer velden langs waterlopen mechanisch te bestrijden, verminder je het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen en dus ook de kans dat ze in het water terecht komen. Daarom demonstreerden we op 26 juni mechanische onkruidbestrijding in maïs. De aanwezigen zagen het resultaat van mechanische onkruidbestrijding in maïs, de gebruikte machines en bediscussieerden of mechanische onkruidbestrijding een optie is op hun bedrijf.

Wist je dat...?

Ook slakkenkorrels worden teruggevonden in de Bollaertbeek?

Hou hier rekening mee bij het strooien in de verschillende gevoelige teelten. Zorg dat slakkenkorrels niet in de beek of graskanten terechtkomen door de teeltvrije strook te respecteren. Hou ook rekening dat ook slakkenkorrels kunnen afspoelen.

Eerste pieken van gewasbeschermingsmiddelen in Bollaertbeek zorgen voor stopzetting waterinname drinkwaterproductie

Heel wat landbouwers in de regio leveren een extra inspanning om waterverontreiniging te vermijden. Toch werden er begin mei opnieuw hoge concentraties van aardappel- en bietenmiddelen gemeten aan stuw 8 in de Bollaertbeek. De concentraties zijn lager dan in 2018, maar nog steeds te hoog om drinkwater van te produceren. Daardoor heeft de Watergroep vorige week (29 mei) de inname van water uit de Bollaertbeek stopgezet. Laten we dus allemaal nog een extra tandje bijsteken om te komen tot een goede waterkwaliteit!

WaterProtect werkt aan het imago van de landbouw

Heb je ook gelezen in de krant dat de Harelbeek in Ledegem ‘de meest vervuilde beek van Europa’ zou zijn? In een onderzoek bemonsterden de Engelse vorsers 27 Europese beken op gewasbeschermings-middelen en diergeneesmiddelen. In de Harelbeek in Ledegem werden het grootste aantal  gewasbeschermingsmiddelen teruggevonden en dit kwam uitgebreid in de pers. Zo’n berichtgeving doet het imago van de landbouw en gewasbescherming geen goed. Samen werken aan een betere waterkwaliteit is dus ook werken aan het imago van de landbouw.

Metingen in de Bollaertbeek tonen puntvervuiling en afspoeling

In 2018 werden de concentraties van gewasbeschermingsmiddelen en het debiet in de Bollaertbeek nauwgezet opgevolgd. Aan de hand van  deze metingen zien we dat de verontreiniging van de Bollaertbeek te wijten is aan zowel puntvervuilingen als aan afspoeling en erosie van gewasbeschermingsmiddelen. Hoe we dit kunnen onderscheiden leggen we je graag uit in deze blog.

Wist je dat...?

Jij ook puntvervuiling kan vermijden?

Puntvervuiling is nog steeds de grootste bron van verontreiniging door gewasbeschermingsmiddelen. Ook de metingen in de Bollaertbeek tonen duidelijk puntvervuilingen aan. Nochtans kunnen we puntvervuiling vrij eenvoudig voorkomen!  Lees snel onze tips!
Eerste metingen van gewasbeschermingsmiddelen in Bollaertbeek in 2019

In deze blog tonen we jullie de resultaten van de wekelijkse metingen door de Watergroep uitgevoerd aan stuw 8 in januari, februari, maart en april. Ook in de wintermaanden vinden we gewasbeschermingsmiddelen boven de drinkwaternorm terug.

Stakeholders en projectpartners bezoeken het afstroomgebied van de Bollaertbeek

Op 6 december organiseerde Inagro een workshop voor projectpartners en Belgische beleidsmakers, onderzoekers en andere actoren betrokken bij waterkwaliteit en landbouw. Het thema van de studiedag was governance. Er werd een antwoord gezocht op volgende vragen: Hoe kunnen we een betere waterkwaliteit bereiken? Wat zijn de succesfactoren? Wat zijn de knelpunten? Tijdens het veldbezoek in de namiddag bezochten we het waterproductiecentrum Zillebeke en werden enkele goede landbouwpraktijken toegelicht.

Terug waterinname van Bollaertbeek in Verdronken Weide

Sinds 3 december is Stuw 8 terug open gezet waardoor het water van de Bollaertbeek terug in de Verdronken Weide kan stromen. Door het lage waterpeil in de Verdronken Weide, kan echter nog steeds geen water overgepompt worden naar Zillebeke vijver, waardoor het waterproductiecentrum nog wel een tijdje stil zal liggen. 

 
Telers bouwen zelf een biofilter in Kemmel

Op 22 november tekenden zo’n 30 geïnteresseerden present op de workshop "bouw je eigen biofilter" op het bedrijf van landbouwmachines Dauchy. Na een theoretische inleiding gingen de aanwezigen zelf aan de slag. Onder leiding van onze medewerkers bouwden ze een biofilter. Al snel werd duidelijk dat een biofilter bouwen best makkelijk is. Daarnaast blijken veel landbouwers praktische vragen te hebben over de aanleg van een vul- en spoelplaats. In het project WaterProtect willen we dan ook nog sterker inzetten op individueel bedrijfsadvies.

Bollaertbeek catchment verschijnt in de Italiaanse pers!

WaterProtect is een Europees project waarbij uitwisseling tussen de verschillende Europese Action Labs heel belangrijk is. Daarom was er begin november een projectvergadering in Italië met bezoek aan de Italiaanse Action Lab ‘Val Tidone’. We leerden dat ze in Italië ook kampen met fytoproducten in de waterbronnen en ook daar gaan ze samen met de wijnbouwers op zoek naar oplossingen. Ook de Italiaanse pers is dit Europese bezoek niet ontgaan en zelfs de Bollaertbeek én Heuvelland kregen een vermelding in de Italiaanse krant! Hieronder zijn de artikels (in het Italiaans uiteraard) met foto van en verwijzing naar de Bollaertbeek te zien!

Resultaten waterkwaliteit Bollaertbeek - De Watergroep - september

In deze blog presenteren we jullie de resultaten van de wekelijkse metingen door de Watergroep uitgevoerd aan stuw 8 voor de periode van half augustus tot eind september. Gemiddeld 10 stoffen kwamen in de periode van 20 augustus tot eind september boven de drinkwaternorm uit.

Bollaertbeek: koploper van alle drinkwaterwingebieden in hoeveelheid teruggevonden gewasbeschermingsmiddelen

Niet alleen de Bollaertbeek wordt gecontroleerd op gewasbeschermingsmiddelen. Ook aan de Blankaartvijver en in de Kemmelbeek, ter hoogte van Dikkebusvijver, worden wekelijks stalen genomen. Maar van alle drinkwatergebieden scoort de Bollaertbeek slechtst. Er is dus werk aan de winkel!

Resultaten waterkwaliteit Bollaertbeek - VMM - 4 locaties - periode april-juni

Ook de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) voert metingen uit op het water van de Bollaertbeek. Zij meten maandelijks op 4 locaties. De resultaten van de metingen van april, mei en juni zijn nu beschikbaar en worden in deze blog besproken. Op 30 mei werden op elk van de 4 meetlocaties 14 of 15 stoffen teruggevonden boven de drinkwaternorm, waarvan 8 tot 12 stoffen een gemeten concentratie hadden boven de 0,5 µg/l.

Wist je dat...?

Er tot 3 g actieve stof aan de buitenkant van je spuittoestel kan hangen? Let dus op bij de uitwendige reiniging!

Met de wintermaanden voor de deur worden heel wat machines onderhouden en schoongemaakt om op te bergen in de loods. Het spuittoestel is één van de machines die onder handen wordt genomen en met de hogedruk wordt afgespoten. Het reinigingswater van het spuittoestel bevat vlug enkele grammen gewasbeschermingsmiddelen en kunnen een grote puntvervuiling veroorzaken. Zorg ervoor dat deze niet in de waterloop terechtkomen!
Workshop "Bouw je eigen biofilter" - 22 november - Kemmel

Spoel- en reinigingswater van je spuittoestel opvangen op het bedrijf is belangrijk om te vermijden dat gewasbeschermingsmiddelen in waterlopen terechtkomen. Maar hoe kan je dat opgevangen restwater gaan zuiveren? Als land- of tuinbouwbedrijf kan dit eenvoudig met een biofilter. Bovendien kun je zelf heel gemakkelijk een biofilter bouwen. Welke materialen heb je nodig? Waarop moet je letten? In deze praktische workshop “biofilter bouwen” helpen we je op weg. Met koppelstukken, leidingen en kubicontainers gaan we samen aan de slag om een biofilter te bouwen.

 
Resultaten metingen Bollaertbeek juli - augustus

De concentraties gewasbeschermingsmiddelen in de Bollaertbeek overschrijden nog steeds de drinkwaternorm. Hierdoor ligt het waterproductiecentrum volledig stil en kan geen drinkwater meer geproduceerd worden van water afkomstig uit de Bollaertbeek en de Verdronken Weiden.

Driftreducerende doppen verlagen de kans op drift

Drift van gewasbeschermingsmiddelen is de ongewenste verplaatsing van spuitdruppeltjes buiten het perceel door de wind. Hierdoor kunnen gewasbeschermingsmiddelen niet alleen zorgen voor schade aan naburige percelen, maar kunnen deze ook in de waterloop terechtkomen. Bovendien bevordert een spuitwolk achter het spuittoestel het imago van de landbouw niet.  Gebruik daarom steeds driftreducerende doppen of spuittoestellen!

 
2018 laatste jaar om 1-meter teeltvrije zone te bewerken

Landbouwers mogen nog tot eind 2018 hun 1-meter teeltvrije zone bewerken om een gepast grasmengsel in te zaaien. Na 2018 is het niet meer toegelaten om de 1-meter teeltvrije zone te bewerken.

Wist je dat...?

Ook slakkenkorrels worden teruggevonden in de Bollaertbeek? Hou hier rekening mee bij het strooien komend najaar. Zorg dat slakkenkorrels niet in de beek of graskanten terechtkomen door de teeltvrije strook te respecteren. Hou ook rekening dat ook slakkenkorrels kunnen afspoelen.

Studienamiddag bufferstroken: presentaties online

Op dinsdag 4 september hadden we opnieuw een geslaagde studienamiddag met een goedgevuld programma: voorstelling en uitleg over de thema’s waar we op verder willen werken en over verschillende mogelijkheden om bufferstroken aan te leggen met een vergoeding. Daarna discussieerden we nog verder over de verschillende thema’s. De presentaties van die dag zijn terug te vinden in deze blog of op de website onder het luik Events.

Waterkwaliteit Bollaertbeek juni

Wekelijks meet de Watergroep de concentratie van gewasbeschermingsmiddelen in de Bollaertbeek. In dit nieuwsbericht vind je de resultaten van eind mei en juni. Van de 46 gemeten actieve stoffen overschrijden 10 tot 17 actieve stoffen de drinkwaternorm. Dit is te veel, waardoor het water van de Bollaertbeek in deze periode niet kan gebruikt worden om drinkwater te produceren.

Wist je dat...?

Wist je dat ieder product een te respecteren bufferzone heeft? Wist je ook dat de breedte van bufferzones groter dan de 1 m verminderd mag worden als je driftreducerende doppen gebruikt? In dit nieuwsbericht leggen we uit hoe de vork juist aan de steel zit. 

 
Volgende vergadering WaterProtect Bollaertbeek: 4 september 2018, Zuid-Bellegoed Ieper

We nodigen jullie graag uit naar de volgende WaterProtect vergadering! We leggen uit welke acties we selecteerden om verder uit te werken en willen graag jullie mening hierover weten. We geven ook uitleg rond beheerovereenkomsten en randbeheer. Dit alles vindt plaats op hoeve Zuidbellegoed op 4 september om 13.00u. Het volledige programma en de inschrijvingslink vind je terug door op de titel door te klikken.  

 
WaterProtect: verbetering waterkwaliteit van water voor drinkwaterproductie

In deze blog vind je waar in Europa we door dit project werken aan een betere waterkwaliteit van het oppervlaktewater bestemd voor drinkwaterproductie. In België is het studiegebied het afstroomgebied van de Bollaertbeek. Deze stroomt vanaf Kemmel/Wijtschate langs Voormezele richting de Verdronken Weiden in Ieper.

Website Bollaertbeek online: www.inagro.be/bollaertbeek

Onze website is online. Klik je door op deze blog, dan ben je er al! Je kan er nog sneller onze vorderingen in het project opvolgen en alle presentaties van de vergaderingen terugvinden. In deze blog lees je welke info je kan terugvinden.

Monitoring begin mei gestart

Begin mei zijn we gestart met de staalname campagne van het water van de Bollaertbeek voor 2018. Opwaarts wordt gemeten aan de Vierstraat, kant Voormezele en afwaarts aan de Rijselseweg, net na de zandvang. Bekijk in deze blog hoe we werken.

Omleiding water Bollaertbeek naar IJzerwegbeek door te hoge waarden gewasbeschermingsmiddelen

De Watergroep neemt ter hoogte van stuw 8 aparte stalen voor controle van de kwaliteit van het ruw water. Op basis van deze resultaten beslissen ze of drinkwaterproductie mogelijk is. Hierbij worden telkens 46 actieve stoffen gemeten. Daarvan hebben in mei ongeveer 11 stoffen de drinkwaternorm, zijnde 0,1 µg/l, overschreden. In de blog is een tabel te vinden met de stoffen met de hoogste overschrijdingen in mei. We linkten deze stoffen ook aan de teelten en enkele voorbeelden van handelsproducten waar deze actieve stoffen in terug te vinden zijn. Door de hoge overschrijdingen aan gewasbeschermingsmiddelen in het water wordt het water van de Bollaertbeek sinds 17 mei afgeleid naar de IJzerwegbeek.
 
Tips om puntvervuiling te voorkomen

Puntvervuiling is de belangrijkste oorzaak van gewasbeschermingsmiddelen (GBM) in het oppervlaktewater. Enkele tips om ervoor te zorgen dat er minder GBM in het water zullen komen, vind je in dit bericht.

Presentaties tweede vergadering Bollaertbeek online
Tijdens de succesvolle infovergadering van de Bollaertbeek konden 80 aanwezigen veel opsteken over de waterkwaliteit van de Bollaertbeek. De presentaties van deze vergadering zijn nu terug te vinden op de Bollaertbeek website en via de links onderaan in dit bericht.
Meer info

Elien Dupon
elien.dupon@inagro.be
T 051 14 03 07

Ellen Pauwelyn
ellen.pauwelyn@inagro.be
T 051 27 32 90 

This project has received funding from the European Union’s Horizon 2020 Research and Innovation Programme under grant agreement No. 727450