De formulieren voor het aanvragen van bijzondere jacht zijn weer beschikbaar op de website van het Agentschap voor Natuur en Bos. 

Wat is bijzondere bejaging?

Bijzondere bejaging is een verlenging of uitbreiding van de reguliere jachtopeningstijden ter voorkoming van belangrijke schade aan gewassen, vee, bossen, visserij of wateren. Het bestaat ook ter voorkoming van schade aan andere goederen, maar niet ten aanzien van vogelsoorten die behoren tot het jachtwild (houtduif, Canadese gans, grauwe gans,…). 

Voor welke soorten kan je bijzondere bejaging aanvragen?

Bijzondere bejaging kan aangevraagd worden voor: 

 • wild zwijn
 • edelhert/damhert/moeflon
 • grauwe gans
 • Canadese gans
 • wilde eend
 • smient
 • kievit
 • konijn
 • vos
 • houtduif

Wie moet bijzondere bejaging aanvragen?

Jouw jager moet de bijzondere bejaging aanvragen. Dat kan maximaal voor een periode van 3 maand. Neem daarom eerst contact op met je jachtrechthouder, zodat hij tijdig zijn aanvraag kan indienen. 

Om in aanmerking te komen voor bijzondere bejaging moet je in de meeste gevallen aantonen dat je de nodige maatregelen nam om schade te voorkomen.

Voor de specifieke maatregelen per soort, kan je contact opnemen met Inagro.

Wat is het verschil met bestrijding?

Bestrijding moet, in tegenstelling tot bijzondere bejaging, aangevraagd worden door de schadelijder (landbouwer) en niet door de jager. 

De meeste wildsoorten die schade veroorzaken komen in aanmerking:

 • Canadese gans
 • damhert
 • edelhert
 • fazant
 • grauwe gans
 • haas, houtduif
 • kievit
 • konijn
 • moeflon
 • patrijs
 • ree
 • smient
 • verwilderde kat
 • vos
 • wild zwijn
 • wilde eend

Wanneer mag je overgaan tot bestrijding? 

Er moet aan volgende voorwaarden voldaan zijn om de bestrijding te kunnen uitvoeren:

 • Enkel aan te vragen als er effectief al sprake is van (beperkte) schade. Er snel bij zijn is de boodschap! In tegenstelling tot bijzondere bejaging kan bestrijding immers niet op voorhand aangevraagd worden.
 • Schriftelijke ingebrekestelling van de jachtrechthouder. 
 • Toepassing van minstens één van de verplichte preventieve maatregelen, vooropgesteld in de code “goede praktijk ter preventie van soortenschade”. Meer info bij natuur en bos.
 • Verplichte voorafgaandelijke melding bij ANB:  24 uur op voorhand, waarvan minstens één halve werkdag. Een meldingsformulier per soort kan je terugvinden op de website van Natuur en Bos/natuurgebruik > jacht/wildbeheer. Op die formulieren kan je ook de basismaatregelen terugvinden, waarvan minstens één toegepast moet worden vooraleer bestrijding goedgekeurd kan worden.

Bestrijding kan, net zoals bijzondere bejaging, eveneens voor een maximale periode van 3 maand aangevraagd worden. Een belangrijk verschil is dat de bestrijder het geschoten wild niet voor zich mag houden, maar het tegen een aanbod bewijs moet aanbieden aan het OCMW. In het kader van de voedselveiligheid zal het OCMW het gedode wild weigeren, maar een aanbod bewijs is verplicht. Een voorbeeld hiervan vind je hier.

Kan schade aan mijn gewassen vergoed worden? 

Schade door bejaagbaar wild (houtduif, konijn, haas, grauwe gans, Canadese gans, vossen, edelherten) kan niet vergoed worden omdat die dieren bejaagd kunnen worden. Er kan enkel een schadevergoeding uitbetaald worden bij schade door niet-bejaagbaar wild in geval van overlast. Alle informatie over vergoeding van schade door niet-bejaagbaar wild of beschermde soorten vind je onder het thema 'Soortenbeleid' op de website van ANB. 

Welke regels gelden er voor het plaatsen van het veldkanon? 

De reglementering omtrent het gebruik van het veldkanon valt onder het politiereglement van de betreffende politiezone. Meestal vermeldt het reglement een bepaalde afstandsregel (vb. minstens op 100 m van een woning) en/of beperkingen in het gebruik (vb. niet gebruiken tussen zonsondergang en zonsopgang). Voor informatie over reglementeringen omtrent het gebruik van het veldkanon kan je eveneens bij Inagro terecht. Indien het kanon echter reglementair opgesteld staat en conform de regels gebruikt wordt, dan kan er niets ten laste gelegd worden van de landbouwer. 

Je kan schade aan je gewassen melden via deze enquête van de Boerenbond 

Schade door dieren die in het wild leven (houtduiven, konijnen, hazen, ganzen allerhande, …) doet zich meer en meer voor in onze teelten. Om de overheid te kunnen bewegen om nieuwe maatregelen te nemen, moeten we over harde cijfers kunnen beschikken. Daarom willen wij iedere teler die in het laatste jaar schade ondervonden heeft motiveren om deze enquête in te vullen. Zo kunnen we het probleem in kaart brengen en preciseren welke diersoorten er voor overlast zorgen, waar in Vlaanderen en op welke gewassen. 


Wij danken iedere teler die zich de moeite getroost om het formulier in te vullen.

>> Het formulier vind je hier op de website van de Boerenbond.