Het provinciaal landbouwbeleid situeert zich rond 3 assen:

  • Landbouw als economische sector verder ontwikkelen
  • Landbouw in relatie tot zijn omgeving
  • Landbouw in relatie tot de maatschappij


Landbouw als economische sector verder ontwikkelen

De Provincie ontwikkelt verschillende acties om de land- en tuinbouw als economische sector verder te ontwikkelen. Het belangrijkste hierbij is het organiseren van praktijkgericht onderzoek en voorlichting. Het vertalen van wetenschappelijke onderzoeksresultaten in praktijktoepassingen is een belangrijke opdracht. Dit moet het mogelijk maken om land- en tuinbouwbedrijven op een performante en duurzame manier verder te ontwikkelen. Naast de zeer klassieke thema’s (rassen, teelttechniek, ziektegevoeligheid, gewasbeschermingsmiddelen…) komt ook innovatie, landbouwverbreding en de rationele inzet van de productiemiddelen ook zeer duidelijk in beeld.

Onderzoek is één zaak, maar de kennis overbrengen naar de land- en tuinbouwers is minstens even belangrijk. Voorlichting, advisering, demonstratie… is bijgevolg een zeer belangrijke opdracht.

Naast een sterke focus op de primaire sector, is er ook aandacht voor het brede agrocomplex (geheel van toelevering, primaire productie, verwerking en alle verbonden diensten). Het versterken van het agrocomplex moet ook de land- en tuinbouw ten goede komen.


Landbouw in relatie tot zijn omgeving

Onder dit thema gaat er vooral aandacht naar het rationeel omgaan met de productiemiddelen (water, energie, bodem en bemesting, gewasbeschermingsmiddelen). Verstandig omgaan met deze middelen levert zowel economische als ecologische winst op. Daarnaast komt ook de relatie tussen landbouw en natuur en landschap in beeld. Integratie van bedrijven in het landschap en werken rond boerennatuur geeft invulling aan dit aspect. Maar ook faunabeheer, zeg maar de overlast en schade van bepaalde wildsoorten beperken, is een belangrijk werkpunt (duiven, overzomerende ganzen).


Landbouw in relatie tot de maatschappij

Zonder maatschappelijk draagvlak, wordt landbouw in zijn actuele vorm niet aanvaard. Soms is er bij de publieke opinie nostalgie naar de landbouw van toen. Nochtans moet land- en tuinbouw zich ontwikkelen in een Europese en mondiale dynamiek. Dit betekent dat land- en tuinbouw hierop inspeelt en snel evolueert. Om dit maatschappelijke draagvlak op te bouwen is communicatie over de hedendaagse land- en tuinbouw zeer belangrijk. De provincie investeert in landbouweducatie en in de dialoog met specifieke doelgroepen (bv. natuur).

Vanuit de maatschappij komen er ook diverse kansen en uitdagingen richting landbouw. West-Vlaamse landbouwers kunnen/moeten hierop inspelen. Het gaat bv. over de vraag naar ‘voeding van bij ons’: hoeveverkoop, korte keten; mogelijkheden voor toerisme en recreatie (bezoekboerderijen, hoevetoerisme), zorg op de boerderij…. Door acties te ontwikkelen op het vlak van landbouwverbreding worden land- en tuinbouwers hierin ondersteund.


Organisatie

Het provinciaal landbouwbeleid krijgt gestalte via drie ‘organen’:
>>   Inagro vzw (onderzoek en voorlichting)

>>   Gebiedswerking landbouw

>>   Dienst Economie/landbouw en visserij