Naar een Pragmatische Aanpak Stikstof voor de Vlaamse rundveehouderij

Startdatum: 1/01/2017
Einddatum: 31/12/2019
Project type: VLAIO-LA
Contactpersoon Inagro: Isabelle Vuylsteke

Project partners

Inagro vzw
Innovatiesteunpunt voor Land- en Tuinbouw
Hooibeekhoeve
ILVO - Instituut voor Land- en Visserijonderzoek

Project inhoud

Vooral rundveebedrijven worden op vandaag getroffen binnen de PAS. Zowel de sector als het beleid signaleert de dringende nood aan bijkomende efficiënte en betaalbare technieken voor ammoniakemissiereductie in de rundveehouderij. Ook de toeleversector van staltechnieken en de studiebureaus  zijn een belangrijke doelgroep. De hoofddoelstelling van het project is het stimuleren en realiseren van praktijkimplementaties van bewezen technieken voor ammoniakemissiereductie in de rundveehouderijsector. We willen dit realiseren via 3 sporen: (1) het aanpakken van knelpunten bij de implementatie van bestaande technieken, (2) het verruimen van de toepasbaarheid van bestaande technieken en (3) het ontwikkelen en implementeren van vernieuwende technieken. Het project wil de rundveehouder ook tools aanreiken ter ondersteuning van zijn zoektocht naar de meest geschikte emissiereductietechniek(en) en bij de praktische implementatie ervan. Meer algemeen wil het project de sector en het beleid objectieve informatie aanreiken inzake het emissiegedrag van een rundveestal en rond de mogelijke management- en staltechnieken voor ammoniakemissiereductie. Om de doelstellingen te bereiken wordt gestart met het ontplooien van meettechnieken en testplatformen voor het mitigeren van ammoniakemissies onder praktijkomstandigheden. Dit gebeurt in eerste instantie in de melkveestal van ILVO . Via gerichte metingen wordt ook nagaan hoe de toepasbaarheid van bestaande technieken kan verruimd worden (bv. richting vleesvee). Tegelijk met de referentiemetingen worden er vereenvoudigde meet- en monitoringtechnieken ontwikkeld die dan kunnen ingezet worden in de Hooibeekhoeve en op andere pilootbedrijven . De metingen laten ook toe om bestaande rekentools die momenteel reeds worden gebruikt om het reductiepotentieel van bepaalde vloertechnieken in te schatten, verder te valideren. Even belangrijk als het testen van technieken, zijn het onderkennen en aanpakken van de knelpunten bij bestaande technieken (bv. aantoonbaarheid weidegang) en het zoeken naar de praktische modaliteiten om interessante technieken vanuit het buitenland in Vlaanderen te kunnen implementeren (bv. de Nederlandse Kringloopwijzer in relatie tot nutriëntenmanagement). De economische en maatschappelijke impact van PASGERUND vertaalt zich in het helpen realiseren van de PAS-doelstellingen. Het project biedt de rundveehouderij praktisch bruikbare instrumenten om; 1. de continuïteit van de vergunningverlening te vrijwaren zonder dat de milieudruk verder toeneemt; 2. robuuste afspraken te maken inzake generiek beleid (mede in consistentie met aangescherpte NEC-RL); 3. te komen tot het creëren van nieuwe ontwikkelruimte voor de sector.

Nieuws uit het project

17/11/2019

In de toepassing van ammoniakemissiereducerende systemen in de rundveehouderij staat Nederland toch wel een pak verder dan Vlaanderen. Op 16 december steken we de grens over en bekijken we twee types emissiearme vloeren en een vernieuwend stalconcept bij onze Noorderburen. Tijdens de busreis is er tijd voor gesprekken met collega’s. Er wordt ook lunch voorzien.      


Financiers

VLAIO