POCKET POWER: Uitbreiding van pocketvergisting in Vlaanderen

Startdatum: 1/07/2016
Einddatum: 30/09/2020
Project type: VLAIO-LA
Contactpersoon Inagro: Sander Vandendriessche

Project partners

Inagro vzw
Ugent - Universiteit Gent
Biogas-e vzw
United Experts
Biolectric
GreenWatt

Project inhoud

Door stijgende prijzen vormt energie een steeds bepalendere kostenpost in het economisch plaatje van land- & tuinbouwbedrijven. Tegelijkertijd blijven veel reststromen op landbouwbedrijven onbenut (mest, oogstresten, …) en kunnen ze voor overlast zorgen, bv.: geur, nutriëntuitloging en broeikasgasemissies. Pocketvergisting van deze restromen kan zorgen voor invulling van de energievraag van het bedrijf op vlak van elektriciteit en voor een deel ook van warmte via warmtekrachtkoppeling (WKK). Tegelijkertijd wordt kleinschalige vergisting ook als maatregel genoemd voor de aanpak van broeikasgasemissies uit de mestopslag. Door zijn lokaal karakter en beperkte schaalgrootte zorgt de pocketvergister voor een beperking van transport, minimale verstoring van het landschap (en dus betere acceptatiegraad door de omgeving), onafhankelijkheid van de marktprijzen, geen concurrentie voor inputstromen, … Vandaag vindt pocketvergisting in Vlaanderen zo goed als enkel plaats op melkveebedrijven. Varkenshouders en groentetelers die iets met hun reststromen willen aanvangen zijn beperkt in mogelijkheden. Dit project heeft 2 doelstellingen: (1) de uitbreiding mogelijk maken van kleinschalige vergisting naar min. 1 andere deelsector van de 2 die worden onderzocht en (2) kwantificeren van de impact die kleinschalige vergisting heeft op vlak van broeikasgas(BKG)emissies, alsook het formuleren van strategieën die de reducerende impact kunnen vergroten. Hoewel het project op de volledige land- en tuinbouwsector mikt, wordt verwacht dat vooral de varkensbedrijven (800-tal bedrijven), groentebedrijven (900-tal bedrijven) en melkveebedrijven (800-tal bedrijven) met voldoende biomassa rechtstreeks baat zullen hebben bij dit project. Doelstelling 1 start met een prioriteitenlijst die typebedrijven van verschillende deelsectoren (binnen: de varkenssector, tuinbouw in open lucht, de melkveesector uitgebreid naar bedrijven met minder of meer dan 80 koeien, akkerbouw, …) rangschikt volgens hun geschiktheid voor kleinschalige vergisting. Dit gebeurt a.d.h.v. multicriteria-analyse. Voor de 2 deelsectoren met hoogste potentieel wordt verder in het project een ontwerp gerealiseerd voor een aangepaste pocketvergister. De 2 concepten worden verder geëvalueerd a.d.h.v. LCA en kostenbatenanalyse. Per deelsector waarvoor de technologie na evaluatie implementeerbaar wordt (min. 1) wordt verwacht dat ruim 100 bedrijven dit binnen het project voor hun bedrijf in detail zullen bekijken en 10 binnen de projectduur ook zullen overgaan tot implementatie. Bij een gelijkaardige marktdiffusie als bij melkveebedrijven kan men nog eens 4 jaar later een 100-tal geïmplementeerde installaties per deelsector verwachten. Doelstelling 2 zal door modellering, simulering & metingen kwantificeren hoe sterk pocketvergisting bijdraagt aan de reductie van BKGemissies. Op basis hiervan zullen strategieën ontwikkeld worden die deze reductie nog kunnen versterken. Er wordt binnen de projectduur verwacht dat de resultaten uit doelstelling 2 door min. 100 bedrijven in detail worden onderzocht en dat min. 20 binnen de projectduur zullen overgaan tot implementatie. Ook na de afloop van het project zullen de aanpassingen die hieruit volgen verder opgepikt worden. Dit project beoogt een duidelijk innovatietraject a.d.h.v. een duidelijk communicatieplan dat gekoppeld is aan het vrijkomen van de resultaten m.b.t. de 2 doelstellingen die dit project voor ogen heeft. Hoewel de exacte economische & ecologische impact in het project zullen gekwantificeerd worden, werd ingeschat dat het project kan zorgen voor: (1) aangepaste pocketvergisters in min. 1 andere deelsector met terugverdientijden lager dan 10 jaar en (2) een waardevolle reductie van broeikasgasemissies binnen de veehouderij van ca. 18 kton CO2-equivalenten of 1,2%. Als algemene conclusie kan gesteld worden dat een aantal belangrijke, mooie stappen gezet werden om kleinschalige vergisting verder uit te rollen binnen Vlaanderen. Het broeikasgasemissiereductieplaatje oogt heel positief voor melkveebedrijven met een pocketvergister (-50% broeikasgasemissiereductie). Een gelijkaardige emissiereductie kan verwacht worden in de intensieve veehouderij, al werd dit binnen Pocket Power niet onderzocht en dient dit dus nog gekwantificeerd te worden. Het potentieel om deze technologie verder uit te breiden is vooral aanwezig in de varkenssector, mits de mest voldoende vers en/of gestabiliseerd verzameld zal kunnen worden. Voor de groentesector is het potentieel op vandaag minder groot wegens vooral logistieke moeilijkheden en de noodzaak om in extra randinfrastructuur te investeren. Naar de toekomst toe kan het dus voornamelijk interessant zijn om verder onderzoek uit te voeren op het gebied van verse varkensmestvergisting. Pocket Power illustreerde namelijk dat het kan, dus het loont om verder te onderzoeken welke omstandigheden en parameters helpen het proces stabiel te houden. Een tweede onderzoekspiste die de moeite waard is om verder te onderzoeken is het coöperatieve aspect. Kunnen landbouwbedrijven samenwerken om samen hun reststromen op een rendabele manier te gaan vergisten? Op die manier kan ook het potentieel voor de groentesector mogelijk stijgen, waardoor een verdere uitrol zou kunnen plaatsvinden. Het volledige onderzoeksrapport kan geraadpleegd worden via https://www.inagro.be/DNN_DropZone/Publicaties/7015/PocketPower_Onderzoeksrapport.pdf

Nieuws uit het project

02/12/2020

Door stijgende prijzen vormt energie een steeds bepalendere kostenpost in het economisch plaatje van land- en tuinbouwbedrijven. Tegelijkertijd blijven veel reststromen op landbouwbedrijven onbenut en kunnen ze voor overlast zorgen. Pocketvergisting van deze restromen kan zorgen voor invulling van de energievraag van het bedrijf op vlak van elektriciteit en voor een deel ook van warmte via warmte-krachtkoppeling (WKK).


05/10/2020

Heb je reststromen op jouw bedrijf zoals mest of groenteresten? Heb je er al aan gedacht om er ook energie uit te halen? Tijdens drie webinars op 24 september gaven we duiding over wat de mogelijkheden zijn voor de varkens-, melkvee- en groentesector.  

Heb je dit gemist, maar wens je toch het laatste nieuws omtrent kleinschalige vergisting te weten? Klik dan zeker verder om de opnames van de webinars te bekijken!


16/09/2020
Ben je een landbouwer met interesse in kleinschalige vergisting? Heb je reststromen zoals mest of oogstresten, en wens je hier energie uit te halen? Of wens je te weten te komen hoe kleinschalige vergisting kan bijdragen aan emissiereductie? Lees dan zeker verder zodat je je kunt registreren voor een interessante webinar!    

31/08/2020

Pocketvergisting is een technologie waarmee landbouwers op het eigen bedrijf energie gaan produceren. Sinds 2011 vond de technologie zijn ingang op diverse melkveebedrijven in Vlaanderen. Inagro bekeek in het project Pocket Power hoe pocketvergisting verder kan uitgebreid worden in Vlaanderen, bijvoorbeeld naar andere sectoren. Benieuwd naar hoe het eruit ziet en hoe het werkt? Bekijk dan vanaf zondag 6 september de reportage op PlattlandsTV.


26/08/2020

Heb je reststromen op jouw bedrijf zoals mest of groenteresten? Heb je er al aan gedacht om er ook energie uit te halen? Ben je benieuwd of pocketvergisting een interessante investering kan zijn voor jouw bedrijf? Vraag dan nu nog jouw gratis haalbaarheidsscan aan! Geïnteresseerd? Lees dan zeker verder voor meer info!


13/07/2020

In het noorden van Gent is een nieuw woon- en leefproject gevestigd: de Nieuwe Dokken. Via anaerobe vergisting levert de coöperatie DuCoop duurzame energie aan de bewoners ervan. Hoe dat precies in zijn werk gaat, kon je zelf ontdekken tijdens de webinar die plaatsvond op 26 juni. Heb je dit gemist, maar ben je toch geïnteresseerd? Klik dan zeker verder!


11/06/2020

Kleinschalige vergisting wordt in het Vlaams Energie- en Klimaatplan 2021-2030 genoemd om emissies bij mestopslag te verminderen en groene warmte en stroom te produceren. Om de sector optimaal te informeren over wat kleinschalige vergisting precies is en voor wie de investering rendabel blijkt, publiceerde Inagro in samenwerking met Universiteit Gent, Biogas-E en DLV een modulaire brochure. Benieuwd naar het resultaat en de inhoud? Lees dan zeker verder!


11/06/2020

In het noorden van Gent verrijst een nieuw woon- en leefproject: de Nieuwe Dokken. Door middel van anaerobe vergisting levert de coöperatie DuCoop duurzame energie aan de bewoners ervan. Hoe dat precies in zijn werk gaat, kun je zelf ontdekken op een webinar! Leer op 26 juni het project kennen van A tot Z.  


18/05/2020

De eerste drie maanden van dit jaar voerden we een test uit in onze eigen vergister om te zien of monovergisting van varkensmest in de praktijk stabiel kan verlopen. Als blijkt dat dit het geval is, dan kan de sector een boost krijgen, omdat het potentieel voor vergisting van varkensmest erg groot is. Benieuwd naar de resultaten? Lees dan zeker verder!  


05/05/2020

Heb je reststromen (bv. mest of groenteresten) op jouw bedrijf en ben je benieuwd of pocketvergisting een interessante investering kan zijn? Goed nieuws, want Inagro lanceert nu gratis haalbaarheidsscans die uitwijzen of die technologie rendabel kan zijn voor jou. Geïnteresseerd? Lees dan zeker verder voor meer info!


18/03/2020

In het noorden van Gent is er een nieuw woon- en leefproject: de Nieuwe Dokken. Door middel van anaerobe vergisting levert de coöperatie DuCoop duurzame energie aan de bewoners ervan. Hoe dit precies in zijn werk gaat, kun je zelf ontdekken op de excursie! Leer op 20 april het project van A tot Z kennen.  

 

03/03/2020

Heb je reststromen (bv. mest of groenteresten) op jouw bedrijf en ben je benieuwd of pocketvergisting een interessante investering kan zijn? Goed nieuws, want Inagro lanceert in het voorjaar gratis haalbaarheidsscans die uitwijzen of die technologie rendabel kan zijn voor jou. Geïnteresseerd? Lees dan zeker verder voor meer info!


19/09/2019

Wist je dat... we in Vlaanderen sinds kort rechtstreeks kunnen kiezen van welke groene energieproducent we energie afnemen? En ook... dat ze in Zweden biogas heel erg populair maken bij het brede publiek? Of dat... in Grobbendonk de grootste biogassite in Vlaanderen wordt gebouwd? Deze en nog veel meer interessante weetjes vingen we op tijdens het zesde Vlaamse Vergistingsforum. Ook medewerkers van Inagro mochten er nieuws brengen.


18/09/2018

In Vlaanderen zijn heel wat grootschalige agrarische en industriële biogasinstallaties opgestart in 2007 en 2008. Dat betekent dat er aan de initiële tienjarige steunperiode een einde komt. Voor pocketvergisters staat dit pas op de agenda in 2021/2022. Heeft de installatie echter een startdatum vóór 2013, dan is er een verlenging van de steunperiode via groenestroomcertificaten (GSC) mogelijk. Er zijn twee types verlengingen. 

 

04/09/2018

Er wordt al enkele jaren energie geproduceerd uit biogas. Maar nog niet iedereen is vertrouwd met het concept. Vooraleer je investeert, is het belangrijk om je goed te informeren. Daarom gaan we in een reeks nieuwsberichten wat dieper in op een aantal zaken omtrent biogas. Deze week: natte versus droge vergisting en de verschillende temperaturen.


23/08/2018

Het produceren van energie uit biogas wordt nu al enkele jaren toegepast. Maar nog niet iedereen is vertrouwd met het concept. Vooraleer te investeren, is het belangrijk om je goed te informeren. Daarom gaan we in een reeks nieuwsberichten wat dieper in op een aantal zaken omtrent biogas. Deze week: wat schuilt er achter de werking van een biogasinstallatie?  


20/07/2016

Pocketvergisting lijkt een interessante klimaatmaatregel te zijn om broeikasgasemissies binnen de veehouderij in de toekomst te verlagen. Hoe verser de mest is die uit de stal wordt afgevoerd, hoe minder broeikasgassen er zullen vrijkomen. Hoeveel minder precies? En… kunnen we ook op kleine schaal energie halen uit andere reststromen, zoals varkensmest of groenteresten? Samen met de sector zoeken Inagro en UGent het uit in het project "Pocket Power". Op 21 september gaan we van start tijdens een interactieve kick off. Jij komt toch ook?

 

 


01/06/2016

Pocketvergisting is dé kleinschalige technologie om als melkveehouder het bedrijf zelfvoorzienend te maken op vlak van energie. Bovendien helpt het de sector om broeikasgasemissies te verlagen, maar hoeveel precies? En… kunnen we dat ook met bv. varkensmest of groenteresten? POCKET POWER onderzoekt het.


Financiers

VLAIO