Geïntegreerde beheersing van de preimineervlieg Phytomyza gymnostoma Loew in prei

Startdatum: 1/05/2016
Einddatum: 30/04/2020
Project type: VLAIO-LA
Contactpersoon Inagro: Jonathan De Mey

Project partners

Inagro vzw
ILVO - Instituut voor Land- en Visserijonderzoek
PCG - Provinciaal Proefcentrum voor de groenteteelt
PSKW - Proefstation voor de Groenteteelt vzw

Project inhoud

De hoofddoelstelling van dit project is het opmaken van een geïntegreerde beheersstrategie voor de preimineervlieg in prei. Deze beheersstrategie steunt op de drie pijlers van IPM (Integrated Pest Management): preventie, monitoring en integratie van verschillende beheersingsmethoden. Een goed en betrouwbaar monitorsysteem is hierbij essentieel om te voorkomen dat de plaag pas opgemerkt wordt op het moment dat zelfs door chemische bestrijding economische schade niet meer te voorkomen is.
In dit project worden volgende deeldoelstellingen beoogd, die elk leiden tot een werkpakket: Morfologische en moleculaire herkenning van mineervliegen in prei voor een eenduidige determinatie en een directe en gebruiksvriendelijke identificatie van P. gymnostoma in het veld (werkpakket 1);Het zoeken naar een goede monitoringsmethodiek voor de preimineervlieg (werkpakket 2);
Het bepalen van de levenscyclus en de fenologie (verschillende ontwikkelingsstadia koppelen aan meteorologische gegevens) van de preimineervlieg en het opstellen van een daggradenmodel (werkpakket 3); Het voorkomen van natuurlijke vijanden in het veld en integratie van de kennis over de populatieopbouw van de natuurlijke vijanden in de beheersstrategie (werkpakket 4);Het uittesten van verschillende cultuurtechnische teeltmethoden en het bepalen van de efficiëntie van diverse insecticiden met de meest efficiënte toepassingsmethode (werkpakket 5).De kennisoverdracht van de resultaten uit dit project zal vanaf dag één gebeuren, met als startpunt de huidige waarnemings- en waarschuwingssystemen in prei (werkpakket 6).
​Opmaken van een geïntegreerde beheersstrategie voor de preimineervlieg in prei.


Nieuws uit het project

13/02/2020

De preimineervlieg overwintert als pop op gewasresten of in de grond. De poppen kunnen zowel in het veld zelf als op preiafval overleven. Dat zijn de bronnen waaruit volgend voorjaar nieuwe vliegen tevoorschijn komen.


Financiers

VLAIO