Grensoverschrijdende symBIOse met het oog op innovatie in bodemvruchtbaarheid en in ketenontwikkeling voor de biologische akkerbouw- en groenteteelt

Startdatum: 1/04/2018
Einddatum: 31/03/2022
Project type: Interreg Frankrijk - Wallonië - Vlaanderen
Contactpersoon Inagro: Johan Mahieu

Project partners

BioForum Vlaanderen
Biowallonie
CCBT - Coordinatiecentrum praktijkgericht onderzoek en voorlichting Biologische Teelt
Bio en Hauts de France
Agro-Transfert Ressources Territoires
UPJV - Université de Picardie Jules Verne
Inagro vzw

Project inhoud

'De biologische oppervlaktes in België en Frankrijk groeien sterk. Desondanks vertegenwoordigt bio slechts 1% van de totale oppervlakte landbouwgrond, behalve in Wallonië. Gelegen tussen de grootsteden Brussel, Rijsel en Parijs, bieden onze drie regio’s belangrijke ontwikkelingskansen voor de biolandbouwers. Sommige (verwerkende) bedrijven werken al over de 3 regio’s. Andere bedrijven zoeken om hun bevoorrading geografisch te diversifiëren. SymBIOse heeft als doel de ontwikkeling van de markt op een duurzame en evenwichtige manier te ondersteunen.

Voor de cultuursystemen zonder veehouderij vormt de stikstoftoevoer die nodig is voor de productie, een uitdaging. Door bij te dragen aan de bodemvruchtbaarheid en de stikstofvoorziening van gewassen, vormen vlinderbloemigen, hetzij als groenbemester, hetzij als eiwitgewas, een belangrijke hoeksteen in een duurzame ontwikkeling van de biologische landbouw.


De drie sectororganisaties van het Interreg gebied zullen op jaarlijkse basis een sectorobservatorium opstellen om de stand van zaken van de biologische keten te schetsen. Een netwerk van marktdeelnemers zal worden opgezet om de grensoverschrijdende uitwisseling en transparantie in de keten voor graan en eiwithoudende gewassen enerzijds en voor vollegrondsgroenten anderzijds te bevorderen. De onderzoeksinstellingen en de adviseurs van de drie regio’s brengen de piloot-landbouwers samen in een netwerk en zetten gezamenlijk een innovatief proefprogramma op voor teelttechnieken van vlinderbloemigen en voor hun plaats binnen de gewasrotatie. Door de organisatie van jaarlijkse bezoeken (met tweetalige uitnodiging en documentatie) kunnen landbouwers en hun adviseurs elkaar leren kennen en ervaring uitwisselen.

Financiers

Provincie West-Vlaanderen