Kleine Kemmelbeek: Brongerichte erosie-aanpak als oplossing voor slibproblematiek Dikkebusvijver

Startdatum: 1/07/2016
Einddatum: 1/07/2020
Project type: Leader Westhoek
Contactpersoon Inagro: Anneline Brouckaert

Project partners

Provincie West-Vlaanderen
Inagro vzw
Stad Ieper
VLM - Vlaamse Landmaatschappij
De Watergroep
Gemeente Heuvelland
Regionaal Landschap Westhoek

Project inhoud

De Kleine Kemmelbeek heeft haar oorsprong op de Kemmelberg en mondt uit in de IJzer te Reninge. De beek voedt onder andere de Dikkebusvijver bij Dikkebus. De totale lengte van de Kemmelbeek is 10 kilometer. Op vijf kilometer afstand (Kemmel tot Dikkebus) heeft de Kemmelbeek een verval van 35 meter. Tijdens dit verval stelt men veel erosie vast: bodemerosie op de hellende percelen in het stroomgebied + afkalvende beekoevers als gevolg van de erosieve kracht van het water in de waterloop. De laatste jaren zorgt erosie voor een dusdanige omvangrijke aanvoer van slib, dat de verschillende functies van Dikkebusvijver in het gedrang dreigen te komen. Hoofdfunctie van Dikkebusvijver is de drinkwaterwinning, met als belangrijke nevenfuncties die van recreatie en natuur. Daarnaast vormt de Dikkebusvijver een belangrijke waterbergingsruimte; bij hevige en langdurige neerslag kan het overtollige oppervlaktewater in de vijver vastgehouden worden, en zo de stad Ieper vrijwaren van wateroverlast.
 
Het baggeren van de Dikkebusvijver moet met steeds kleinere terugkeerperiode gebeuren (vroeger om de 15 jaar, nu op minder dan 10 jaar). Dit brengt steeds hoger oplopende kosten (tussen de 6 à 700.000 euro per baggerbeurt) bij de stad Ieper respectievelijk bij de drinkwatermaatschappij met zich mee, om het gebruik van de vijver voor drinkwater te kunnen behouden. Ook voor de Provincie West-Vlaanderen (als waterbeheerder) betekenen de frequentere baggerwerken een zware budgettaire ingreep.
Met dit project willen we erosie aanpakken van bron tot monding en dit zowel via effectieve realisaties op terrein, als sensibilisatie en communicatie. Door de intensieve aanpak van de erosie wordt onrechtstreeks ook gewerkt aan een verhoging van de waterkwaliteit (van belang voor de drinkwaterwinning op de vijver) en het behalen van de EU Kaderrichtlijn Water (watervoorraad en waterkwaliteit veilig stellen en overstromingen en perioden van droogte afzwakken).
Laat het duidelijk zijn dat project nog maar het begin is, de werkelijke kost om het ganse traject van deze beek aan te pakken ligt 5 maal hoger, maar dit leaderproject is de trigger en de stimulans om effectief van start te gaan. De promotoren maken zich sterk dat, indien er budget voorhanden is na het leaderproject, ze verder zullen inzetten om de duurzame aanpak van en langs de Kleine Kemmelbeek.


Nieuws uit het project

14/08/2018
Vlaanderen is een gebied waar de waterbeschikbaarheid per inwoner heel laag is. Door de klimaatverandering zal ook Vlaanderen geconfronteerd worden met periodes van intensere piekregens en toenemende droogtes. Tijdens de derde sessie in de reeks 'Over natjes en droogjes in de Westhoek' werd door een aantal experten stilgestaan bij hoe polders en landschap kunnen anticiperen op het wijzigende klimaat.

Financiers

Provincie West-Vlaanderen Demo Landbouw en Visserij (incl. Europese Unie) LEADER
met steun van ELFPO