Wijnbouw in de Westhoek

Startdatum: 1/01/2016
Einddatum: 31/12/2019
Project type: Leader Westhoek
Contactpersoon Inagro: Lynn Tiebergijn

Project partners

Inagro vzw
Westtoer
Vintage Heuvelland vzw
Gemeente Heuvelland

Project inhoud

In het project wordt beoogd:
  • De kwaliteit van de wijn te verbeteren;
  • Samen te werken met alle wijnbouwers om gezamenlijk een betere promotie te  bekomen, alsook een nauwere  samenwerking met de horeca en de lokale economie; 
  • De identiteit van Heuvelland als belangrijk wijnbouwgebied in België te versterken
  • Extra stimulansen / kansen geven aan de wijnbouw-landbouw  in de regio
  • Uitbouwen van het toeristisch/recreatief aanbod rond wijn
Inagro werkt binnen de doelstelling 'de kwaliteit van de wijn verbeteren' aan het op punt zetten van de analysemethodiek voor de belangrijkste wijnparameters en voor de grondanalyses specifiek voor wijnbouw. De analyses worden laagdrempelig aangeboden aan de wijnbouwers zodat wijnbouwers nog bewuster kunnen werken aan de kwaliteit van hun product. Inagro wil ook expertise ontwikkelen in het adviseren van bemesting in wijnbouw op basis van de grondanalyses.
Tenslotte wil Inagro de kennis van de wijnbouwers vergroten door studiedagen te organiseren, in samenspraak met de wijnbouwers.


a. Analyses:
De analyses op verschillende soorten wijn zullen worden uitgevoerd, ter ondersteuning van het productieproces. Inagro en haar laboratorium wil, als één van de weinige labo’s in België, tijdens de projectperiode investeren en specialiseren in de analyse van de belangrijkste wijnparameters. Eén van die cruciale parameters is het bepalen van het alcoholpercentage van de wijn, die nog volledig ontwikkeld moet worden. Daarnaast wordt ook deelgenomen aan wereldwijde ringtesten om de laboratoriummethodes te valideren. Dit om correcte resultaten te kunnen afleveren. Als tweede onderdeel worden grondanalyses uitgevoerd. Net als het klimaat heeft ook het type grond waarop aan wijnbouw gedaan wordt een bepalende invloed op de smaak van de wijn. De CEC (Cation Exchange Capacity of ook wel kationen Uitwissel Capaciteit) is een cruciale parameter voor de interpretatie van een grondanalyse, die nog niet in het laboratorium van Inagro is geïntroduceerd. Tijdens de duur van het project zal de analyse voor de parameter CEC ontwikkeld worden.

b. Expertise proeven uitbouwen
Advies richting wijnbouwers koppelen aan de analyses. Onze analysemethoden verder finetunen door de bekomen inzichten via de ringtestresultaten, die het labo in staat stelt om zich te meten met gespecialiseerde wijnlabo’s van over de ganse wereld. Als extra dienst wil Inagro, op basis van bodemanalyses, het gepaste advies kunnen geven voor de verdere bewerking van de grond. In eerste fase moet Inagro de analyseresultaten leren interpreteren, in volgende fase kunnen we advies aan deze resulaten koppelen en tot slot kunnen de wijnbouwers leren omgaan met deze resultaten en het advies in de praktijk toepassen.

c. Studieavonden
Inagro wil faciliteren in het inhoudelijk invullen van studiedagen en –avonden, dit door eigen experten of externe experten als spreker uit te nodigen. Uiteraard wordt de inhoud van de studiemomenten steeds bepaald in samenspraak met de wijnbouwers.

Nieuws uit het project

30/08/2019

De zomer van 2019 is er eentje met lange periodes van droog en warm weer. Gezien de krappe reserves willen sommigen snel van start gaan met de oogst en wordt reeds de vraag gesteld hoever het gesteld is met de afrijping van de mais. Meer info in deze blog.


29/03/2018

Net als voor heel wat landbouwteelten is de gezondheid van de bodem ook heel belangrijk in de wijnbouw. Tijdens een studieavond in Inagro gingen we dieper in op de belangrijkse parameters. Daarnaast discussieerden we over mogelijke toekomstperspectieven door de klimaatveranderingen.


Financiers

Provincie West-Vlaanderen Demo Landbouw en Visserij (incl. Europese Unie) LEADER
met steun van ELFPO