VEGCAT - Integrated Vegetable and Cattle farming

Startdatum: 1/09/2017
Einddatum: 31/08/2019
Project type: EIP Operationele groepen
Contactpersoon Inagro: Jan Leenknegt

Project partners

ILVO - Instituut voor Land- en Visserijonderzoek
Inagro vzw
Ugent - Universiteit Gent
Ingro

Project inhoud

Het doel van deze operationele groep is de samenwerking tussen rundveehouders en groentetelers te optimaliseren: (1) door het optimaal sluiten van biomassa kringlopen  (oogstresten als veevoeder) tussen bedrijven uit beide sectoren (2) alsook door de optimalisatie van het grondgebruik met aandacht voor optimale teeltrotaties, gewasopbrengst, productie voedercomponenten, ziektedruk etc.


-> Een rapport dat de stand van zaken vanuit praktijk en onderzoekswereld samenvat. ° Analyses van groentereststromen ter bepaling vna voederwaaarde, verteerbaarheid, ... ° Nagaan van inkuilbaarheid van groenteresten via microkuilen (incl. testen op bijmenging) ° Opzetten mengkuilen op bedrijfsniveau ° Begeleiding van rundveehouders bij samenstelling rantsoenen met groenteresten -> Een rapport met ervaringen, kennis, voederwaardecijfers en aanbevelingen voor valorisatie van groenteresten in rundveevoeding en een geoptimaliseerd grondgebruik. -> Een rapport met openstaande onderzoeks- of kennisvragen en knelpunten op wetgevend vlak, inclusief een oplijsting van mogelijke financieringskanalen voor vervolgonderzoek op regionaal, nationaal of Europees vlak. -> Eindbrochure, demomoment en afsluitende studiedag.

Financiers

Demo Landbouw en Visserij (incl. Europese Unie)