Klimaatvriendelijke Ommekeer met Eigen voer

Startdatum: 1/03/2017
Einddatum: 30/06/2019
Project type: Demoprojecten landbouw & visserij
Contactpersoon Inagro: Jonas Claeys

Project partners

LCV - Landbouwcentrum voor de Voedergewassen
HOGENT
Ugent - Universiteit Gent
ILVO - Instituut voor Land- en Visserijonderzoek
Hooibeekhoeve
Inagro vzw

Project inhoud

Doordachte teeltkeuze en vruchtwisseling op een melkveebedrijf is de basis om tot maximale CO2 opslag in de bodem te komen.  Inpassing van vlinderbloemigen (gras-klaver,  veldbonen) of meer droogteresistente (rietzwenkgras) of opbrengstzekere (voederbieten) gewassen in de teeltrotatie bieden ook grote voordelen naar het beperken van de kunstmestinput (en dus ook veel minder indirecte CO2-productie).

Dit staat in contrast met de huidige gangbare teeltplannen en rantsoenen op de melkveebedrijven waar enkel gras en maïs wordt geteeld en vervoederd, meestal in combinatie met aangekochte bijproducten en krachtvoeders.  Ondanks GLB, agromilieumaatregelen, .. blijven landbouwers vasthangen aan dit vaste stramien.  Landbouwers hebben schrik voor de veranderingen, deels op het teeltniveau : zijn deze teelten wel opbrengstzeker?, zijn zij vlot inpasbaar in mijn teeltplan, kom ik niet in de problemen met mestafzet?,... maar  ook op het niveau van het vervoederen : brengt dit niet te veel werk met zich mee?, passen granen of voederbieten wel in het rantsoen van mijn hoogproductieve koeien?, moet ik niet meer of ander/duurder krachtvoer gaan aankopen?, gaat de ruwvoeropname van mijn koeien niet achteruit?…

Binnen het LCV en daarbuiten l( ILVO, HoGent, Iagro, …) liepen en lopen heel wat onderzoeks- en demonstratieprojecten die zowel rond het teelttechnische aspect , de bewaring en vervoedering als rond het inpassen in het melkveerantsoen voor kennisopbouw zorg(d)en. Toch vinden de technieken moeilijk doorgang naar de praktijkbedrijven. 
Dit project heeft als doelstelling :
- demonstratie van specifieke teelttechnische aspecten van klimaatvriendelijke teelten zoals correct uitgebate grasklaver, voederbieten, rietzwenkgras, veldbonen en granen (al dan niet in mengteelt)
- demonstratie van praktijkwaardige rantsoenen met inpassing van klimaatvriendelijke teelten in vergelijking met de ‘gangbare’ gras/maïsrantsoenen
- communicatie en sensibilisatie om deze gedemonstreerde technieken naar zoveel mogelijk melkveebedrijven te verspreiden


Financiers

Demo Landbouw en Visserij (incl. Europese Unie)