Strip-cropping and recycling of waste for biodiverse and resoURce-Efficient intensive VEGetable production (SUREVEG)

Startdatum: 1/03/2018
Einddatum: 28/02/2021
Project type: Core Organic
Contactpersoon Inagro: Joran Barbry

Project partners

Aarhus University
ILVO - Instituut voor Land- en Visserijonderzoek
Louis Bolk instituut
CREA - Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria
Luke - Natural Resources Institute Finland
School of agricultural engineering
UEF - Univesiteit van Oost-Finland
Wageningen University
Latvia University of Agriculture

Project inhoud

'De vraag naar biologische producten gaat in stijgende lijn, en kan niet voldaan worden met de huidige landbouwkundige technieken. De geloofwaardigheid van de biologische productie lijdt onder het gebrek aan aandacht voor biodiversiteit en bodemvruchtbaarheid. Er is een duidelijke nood aan nieuwe landbouwkundige technieken. In dit project zullen een nieuwe teelttechniek (meer bepaald een mengteelt van twee groenten op rij-niveau) en een bemestingsstrategie (met plantaardige bodemverbeteraars) worden uitgetest. Deze nieuwe teeltwijzen zouden kunnen bijdragen aan een duurzamer en robuuster landbouwsysteem gebaseerd op het hergebruik van lokale nutriënten en met verminderde afhankelijkheid van biopesticiden en niet biologische bemestingsbronnen.


De impact en agronomische haalbaarheid van mengteelt van twee groenten, alsook verschillende plantaardige bemestingsbronnen zullen geëvalueerd worden. Daarnaast zal tevens technologie getest worden die een mengteelt op rij-niveau mogelijk kan maken (andere partners). Een database met verschillende gewaseigenschappen zal ontworpen worden waarop boeren zich kunnen baseren om doeltreffende combinaties van gewassen voor mengteelt te maken. De ervaring uit de proeven en de database kunnen als basis dienen voor de adviesverlening naar boeren die met mengteelt aan de slag willen gaan.

Financiers

CORE organic