Carbon Farming

Startdatum: 1/09/2018
Einddatum: 31/08/2021
Project type: Interreg North Sea
Contactpersoon Inagro: Evelien Lambrecht

Project partners

Bionext
Inagro vzw
Thünen-Institut für ökologischen Landbau
Innovatiesteunpunt voor Land- en Tuinbouw
Norwegian agricultural extension service
3N Kompetenzzentrum Niedersachsen Netzwerk Nachwachsende Rohstoffe und Bioökonomie e.V.
ZLTO - Zuidelijke Land- en Tuinbouworganisatie

Project inhoud

De NSR heeft sterke onderling verbonden voedselproductieketens. Vanuit deze ketens is er nauwelijks een een langetermijnvisie op duurzaam bodembeheer en groene productieprocessen. Het ontbreken van degelijke, economisch levensvatbare bedrijfscases en een gebrek aan kennis van het potentieel van koolstoflandbouw door economische actoren in de keten, verhindert een snelle acceptatie en een transitie naar groene agrifood productieprocessen die ook C in rekening brengen. Via economischere businesscases voor koolstofvastlegging uit de praktijk wil dit project de mogelijke bijdrage aan C-sequestratie in beeld brengen en vervolgens zien hoe deze, hetzij in de toeleverings- / productieketen hetzij voor derden kan gevaloriseerd worden om hun ecologische voetafdruk te compenseren. Het zal ook het bewustzijn vergroten over de mogelijkheden en voordelen van koolstofsekwestratie in de hele toeleveringsketen.


1. een verhoogde implementatie van koolstofvastleggingstechnieken dmv transfer van technieken en processen. 2. de validatie van de economische en ecologische haalbaarheid en waarde van koolstofvastleggingstechnieken 3. de verhoging van het bewustzijn rond het belang van koolstofvastlegging als een key-factor bij de vergroening van de agro-economie in de NSR.

Nieuws uit het project

26/09/2019

Dat carbon farming goed is voor de vruchtbaarheid van landbouwbodems en tegelijk bijdraagt aan het bereiken van klimaatdoelstellingen staat buiten kijf. Om hier effectief mee aan de slag te gaan, ontbreken landbouwers echter vaak een extra duwtje op economisch vlak. Door bijeenkomsten te organiseren en te brainstormen over de creatie van mogelijke win-win situaties met andere partijen, proberen we dit proces te stimuleren.  


Financiers

Provincie West-Vlaanderen Europese Unie