Systeembenadering voor de beheersing van Fusarium oxysporum f.sp. lactucae in bladgroenten

Startdatum: 1/05/2020
Einddatum: 30/04/2024
Project type: VLAIO-LA
Contactpersoon Inagro: An Decombel

Project partners

Inagro vzw
PCG - Provinciaal Proefcentrum voor de groenteteelt
ILVO - Instituut voor Land- en Visserijonderzoek
Ugent - Universiteit Gent

Project inhoud

Het hoofddoel is om via het principe van de systeembenadering, een volledig geïntegreerd pakket aan oplossingen aan te bieden aan de teler om de verwelkingsziekte Fusarium oxysporum f.sp. lactucae (FOl) onder controle te houden.
Hoewel het principe van IPM (Integrated Pest Management) waardevol is, en reeds zijn waarde bewees voor ziekten en plagen op bladniveau, is het voor bodemziekten ontoereikend, vooral wat betreft het luik interventie. De externe interventie-acties onder de IPM-aanpak zijn meestal wel efficiënt op korte termijn, maar schieten vaak tekort op lange termijn of zijn onvoldoende duurzaam. Een aanpak van de ganse wijze van telen (het ‘teeltsysteem’) moet een stabiel ecosysteem garanderen, dat het uitbreken van ziekten onder controle houdt, en de behoefte aan therapeutische interventie(s) minimaliseert (Chellemi et al., 2016). De systeembenadering voor de aanpak van FOl in dit project beoogt de uitwerking van volgende vier luiken:

1. Preventie van de introductie en verspreiding van FOl in het teeltsysteem ,
2. Reductie van het bodeminoculum van FOl tot een niveau dat controle toelaat van de parasiet door natuurlijke biologische feed-back mechanismen
3. Opnemen van maatregelen/acties in het teeltsysteem die de ontwikkeling bevorderen van ziektewerende micro-organismen in de bodem.
4. Geïntegreerde bestrijding van FOl door inzet van chemische of biologische middelen tegen bepaalde ontwikkelingsstadia van de pathogeen in de meest geschikte ontwikkelingsstadia van de plant.
​Er zal een hygiëneprotocol opgesteld worden dat aantasting van nieuw geïnfecteerd bedrijven moet tegengaan, en verdere verspreiding van de ziekte op reeds aangetaste bedrijven kan beperken (bv. door uitsluiten van bepaalde erfbetreders, doeltreffende ontsmetting van machines of installaties). Daarnaast zal ook meer inzicht beschikbaar zijn omtrent de optimale rassenkeuze. Aan geïnfecteerde bedrijven zullen mogelijkheden aanreiken worden om symptoomvorming en dus opbrengstderving door Fol te vermijden, o.a. door het stimuleren van de bodemweerbaarheid.


Nieuws uit het project

25/02/2021

De laatste update van het hygiëneprotocol tegen Fusarium oxysporum f. sp. lactucae is beschikbaar. Dat protocol bevat onder andere de aangepaste lijst met resistente rassen, alsook een aanvulling van de resultaten van de experimenten die zijn uitgevoerd om de ziekte te behandelen.


11/08/2020
In de rassenproef zomer werd het nieuwe ras 42-BU1851 RZ met resistentie tegen Fol4 meegenomen. In deze sere was geen Fol (Fusarium oxysporium f.sp. lactucae) aanwezig, maar de kropeigenschappen en de houdbaarheid werd vergeleken met andere rassen.  Voor de meeste eigenschappen kon 42-BU1851 RZ het standaardras Fairly goed bijbenen. Droogrand is een echter aandachtspuntje voor dit ras.     

Financiers

VLAIO