Meerwaarde van grensoverschrijdende valorisatie van marginale gronden ter ondersteuning van een biogebaseerde economie

Startdatum: 1/07/2018
Einddatum: 30/06/2022
Project type: Interreg Frankrijk - Wallonië - Vlaanderen
Contactpersoon Inagro: Sophie Waegebaert

Project partners

Ugent - Universiteit Gent
Chambre d’Agriculture Nord-Pas de Calais
Inagro vzw
Gembloux Agro Bio-Tech
ValBiom asbl
ISA Lille
DRAAF Hauts-de-France
Yncréa Hauts-de-France
Atrasol sprl
LGCgE - Laboratoire de Génie Civil et géo-Environnement
Ineris

Project inhoud

Het project wenst de productie en gebruik van biomassa afkomstig van marginale sites (Smarg) te valoriseren door overdracht van kennis en technologie tussen verschillende actoren over de grenzen heen, om aldus de verdere ontwikkeling van deze strategische, innovatieve biogebaseerde sector te ondersteunen. Biomassa wordt gedefinieerd als organisch materiaal afkomstig van de land- en bosbouw. De biomassa binnen het huidige project zal echter afkomstig zijn van zogenaamde 'verwaarloosde' gebieden die omwillevan industriële of landbouwkundige redenen ongeschikt zijn voor voedselproductie (bv. (gecontamineerde) brownfields, vergroeningsgebieden tegen erosie, verontreinigde landbouwbouwgebieden, waterwinningsgebieden ...). De Smarg van de 3 regio's (Régio Hauts de France, Wallonië en West- en Oost-Vlaanderen) binnen het project kunnen, via een korte keten, gevaloriseerd worden door de productie van houtige gewassen (hakhout met korte omlooptijd wilg), lignocelluloseplanten (hennep, miscanthus) of kruidachtigen die allen ingezet kunnen worden bij de ontwikkeling van innovatieve producten/materialen of bio-energie.

Echter, bij deze overgang naar een meer circulaire economie dient men eveneens de economische (her)ontwikkeling te verzekeren. De goedkeuring van diverse strategieën die biomassaproductie bevorderen bewijst dat dit wordt aangemoedigd in de 3 regio's (bv. PACE Strategie Duurzaamheid/Vlaams Klimaatbeleidsplan, decreet Duurzame Ontwikkeling, VSDO / Grenelle 2 wet, PCET). Terugkeren naar lokale biomassa (bv. in de farmacologie, bioplastics, biocomposieten ...) zoals in dit project beoogd kan een dergelijke overgang naar de circulaire economie kracht bijzetten zowel op vlak van grondstofvalorisatie als bio-energie. Rekening houdende met de stijgende nood aan primaire grondstoffen wordt immers verwacht dat ook de behoefte aan 'biomassagrondstoffen' zal groeien en het aantal banen in de biogebaseerde sector zal stijgen. Het is dan ook van cruciaal belang om nu die gebieden te identificeren die geschikt zijn om dergelijke biomassa te telen om aan deze toekomstige behoeften te kunnen voldoen. Hierbij bestaan nog enkele belangrijke knelpunten. Ten eerste, biomassaproductie mag niet om het even waar plaatsvinden (Art. 17 Richtlijn 2009/28 / EG, verandering gebruik van direct en indirect land ...) en moet de principes van 'duurzaam landgebruik' bij de toewijzing van landbouwgrond (competitie food versus non-food toepassingen) respecteren. Het in gebruik nemen van Smarg vormt dan ook een reële opportuniteit voor de regio's onder studie: we schatten dat minstens 25.000 ha Smarg beschikbaar is, dewelke momenteel nog niet in kaart zijn gebracht. Ten tweede, naast het duurzaam landgebruik (en de huidige lage olieprijs), is het ook belangrijk om te erkennen dat de biogebaseerde markt nog volop in ontwikkeling is om diverse redenen. Voor meer informatie over het project verwijzen we graag door naar www.newcland.eu​.


Het project zal deze knelpunten aanpakken, wat resulteert in enkele ambities. De beoogde resultaten van New-C-Land zijn (i) het identificeren van marginale gronden met de beste mogelijkheden voor het valoriseren van non-food-biomassa in de vooropgestelde regio's van het project, (ii) het samenbrengen van landeigenaars en biomassaconsumenten om zo de ontwikkeling van industriële waardeketens te stimuleren en (iii) het elimineren van praktische en organisatorische bottlenecks die de start van een biomassaproject kunnen verhinderen. New-C-Land zal hierbij een directe impact hebben op de bedrijven in de doelregio door het oplossen van cruciale problemen (bottom-up-aanpak) die bedrijven op zichzelf niet kunnen oplossen. Op lange termijn zal het project de transregionale biogebaseerde economie stimuleren via het duurzaam gebruik van lokale grondstoffen geproduceerd op marginale gronden.

Nieuws uit het project

25/09/2019

Eind 2018 ondertekenden ValBiom, GxABT-ULiège en de stad Charleroi een overeenkomst om de oude steenkoolsite van Le Martinet gedeeltelijk beschikbaar te stellen. Dit met als doel om een project op te zetten waarbij plantaardige biomassa wordt geproduceerd die gebruikt wordt voor de productie van bio-energie, -producten en -materialen. De invulling van de site ligt nog niet vast en daarom werd onlangs een oproep tot ideeën gelanceerd.


21/03/2019

Op donderdag 14 maart vond het lanceringsevenement plaats van het New-C-Land Interreg-project in de gebouwen van ISA Lille in Rijsel. Het project wil marginale gronden een nieuw leven geven via aanplantingen met houtige gewassen, lignocelluloseplanten en kruidachtigen. Die biomassa zal worden gebruikt voor de duurzame productie van energie en materialen. We brengen graag verslag uit over deze inspirerende dag. 

 

Financiers

Provincie West-Vlaanderen EFRO - Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling Andere (Logo aan te leveren bij PMO)