Lerend Netwerk Graslandboeren - Beter grasland maakt de kringloop rond

Startdatum: 1/04/2020
Einddatum: 31/03/2022
Project type: Demoprojecten landbouw & visserij
Contactpersoon Inagro: Bram Vervisch

Project partners

Inagro vzw
LCV - Landbouwcentrum voor de Voedergewassen
Hooibeekhoeve

Project inhoud

Dit project wil praktijklandbouwers informeren over de mogelijkheden van
een nog betere graslanduitbating en, door hen samen te brengen, ook te
laten leren van elkaar. Via goede en in samenspraak uitgewerkte protocollen
en formulieren worden praktijkgegevens verzameld. In een lerend netwerk
worden deze dan uitgewisseld en besproken. Dit netwerk wordt evenwichtig
uitgebouwd in regio Oost en regio West. De data worden verzameld en samen
met de opgedane lessen uit het praktijknetwerk gedeeld met de ganse sector
onder andere via demodagen. Op doordacht aangelegde demopercelen wordt
dieper ingegaan op enkele onderzoeksvragen die gesteld worden vanuit de
praktijk. Ook voor het beleid en de tabel kostprijsraming voedergewassen
verschaft dit project waardevolle gegevensinput.


Op korte termijn wordt beoogd om landbouwers met grasland samen te brengen en hen te informeren. Daarnaast wordt de onderlinge interactie en kennisdeling door landbouwers gestimuleerd via overlegmomenten, maar ook digitaal via bv Whatsapp. Dit stelt hen in staat om kort op de bal te spelen en snel contact op te nemen met collega landbouwers. We mikken op minstens 80 bedrijven die deelnemen aan het Lerend Netwerk Graslandboeren. Een netwerk dat ook na afloop van het project kan blijven bestaan. In de lange termijn is het doel om via de georganiseerde demo’s, artikels in de vakpers, nieuwsflashes en informatieve eindbrochure landbouwers nog meer voeling te geven met een optimale(re) graslanduitbating. Op die manier is het duidelijk dat het kunstmestgebruik kan dalen bij een goede inzet van klaver in het grasland, dat het (langer) aanhouden van grasland positieve effecten heeft naar de bodemkwaliteit en dat eigen (eiwit)voorzien kan ingevuld worden met grasklaver. Op een areaal van 220.000 ha grasland kunnen kleine aanpassingen grote veranderingen (kunstmestverbruik, aankoop eiwit, brandstofverbruik oogst, .. teweeg brengen. Het doel is om de graslandupdate op te nemen in de basiswerking van LCV. Zodat dit ook zijn vaste plaats krijgt in de adviesdienst van LCV. Dit komt de sector op lange termijn ten goede.

Nieuws uit het project

05/03/2020

MAP6 heeft voor grasland belangrijke wijzigingen in petto. Enerzijds wordt de bemestingsnorm voor gemaaid grasland verhoogd richting de behoefte van intensief uitgebaat grasland. Anderzijds betekent een sluitende kunstmestboekhouding ongetwijfeld dat gerichte bijbemesting moeilijker wordt. De temperatuursom en bodemtemperatuur opvolgen voor goede timing van bemesting is een handig hulpmiddel.


Financiers

Demo Landbouw en Visserij (incl. Europese Unie) Vlaanderen is Landbouw en Visserij