Strategische aanpak van resistente duist in wintergranen - Het ombuigen van een duist(ere) toekomst

Startdatum: 1/01/2020
Einddatum: 30/06/2022
Project type: Leader Westhoek
Contactpersoon Inagro: Bram Vervisch

Project partners

Ugent - Universiteit Gent
LCG - Landbouwcentrum Granen vzw

Project inhoud

De polderregio, met vruchtbare zware kleibodems, leent zich uitstekend voor een rendabele teelt
van wintergranen. Mede door de moeilijk te bewerken bodem verschuift de teeltrotatie dan ook
voornamelijk naar wintergranen, ten voordele van het probleemonkruid duist.
Voor de bestrijding van probleemonkruiden zijn echter steeds minder gewasbeschermingsmiddelen
voorhanden, door fusies van chemiereuzen met globale afzetmarkt en herzieningen van
erkenningen op Europees niveau. Dit verhoogt de druk op de resterende middelen, wat resistentie
nog meer in de hand werkt. Het is dus van groot belang om voldoende kennis omtrent
gewasbeschermingsmiddelen en onkruidpopulatie op te bouwen, voor een geslaagde bestrijding.
Dit houdt herkenning van de probleemonkruiden en een beredeneerde middelenkeuze in, maar ook
het inzetten van mechanische bestrijding en alternatieve teelttechnieken.
​Het doel van dit project is om na te gaan en aan te tonen wat de invloed is van het type gewasbeschermingsmiddel (actieve stof) en de positionering (tijdstip en dosis van de toepassing) ervan op de werking ervan. Specifiek op moeilijk te bestrijden stammen van duist. Daarnaast zal een verkennende studie gebeuren naar de concrete schaalgrootte en verspreiding van de duistproblematiek en demonstratie plaats vinden over de mogelijkheden van alternatieve teelttechnische ingrepen, zoals bijvoorbeeld zaaidichtheid en –richting.


Financiers

LEADER Provincie West-Vlaanderen Vlaanderen is Landbouw en Visserij ELFPO - Europees landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling
met steun van ELFPO