Geïntegreerde beheersing van de bladtrips Thrips tabaci in openluchtgroenten

Startdatum: 1/10/2020
Einddatum: 31/08/2024
Project type: VLAIO-LA
Contactpersoon Inagro: Ellen Formesyn

Project partners

ILVO - Instituut voor Land- en Visserijonderzoek
Inagro vzw
PCG - Provinciaal Proefcentrum voor de groenteteelt
PSKW - Proefstation voor de Groenteteelt vzw

Project inhoud

Met dit LA-traject beogen we de geïntegreerde plaagbestrijding (IPM) van de tabakstrips, de belangrijkste plaag in openluchtgroenten, realistisch en haalbaar te maken voor de teler. Hiertoe wensen we de telers te overtuigen het gebruik van insecticiden af te bouwen en hen praktijkgerichte kennis aan te bieden rond preventie en niet-chemische beheersingsstrategieën. ​
​Met dit project willen we een maatschappelijk draagvlak voor IPM in de openluchtteelt van groenten creëren. We verwachten dat tegen het eind van het project een grote groep van telers reeds enkele IPM-aspecten zal toepassen, zeker deze die gebruik maken van het waarschuwingssysteem (ruim 1000 gebruikers). Onze inschatting is dat een volledige geïntegreerde aanpak pas in het eerste jaar na het project volledig zal doorsijpelen bij de telers, mede als gevolg van de naweeën van de sensibiliseringscampagne. Op basis van een bevraging bij teler, veiling, retailer en consument op het einde van het project wensen we de impact van dit project te kwantificeren. ​


Financiers

VLAIO Andere (Logo aan te leveren bij PMO)