Hemp4textiles: Vezelhennep voor textieltoepassingen

Startdatum: 1/01/2021
Einddatum: 31/12/2024
Project type: VLAIO-LA
Contactpersoon Inagro: Veronique De Mey

Project partners

HOGENT
Ugent - Universiteit Gent
Inagro vzw

Project inhoud

Het gebrek aan kennis omtrent de invloed van de vele facetten van hennepteelt, roting en verwerking op vezelopbrengst en vezelkwaliteit staat de introductie van hennepteelt voor textielvezel in Vlaanderen in de weg. Daarom willen we met dit project de Vlaamse akkerbouwsector de nodige concrete handvatten en richtlijnen verschaffen om een gerichte hennepteelt voor kwalitatieve textielvezel mogelijk te maken. Hiermee wordt er ook tegemoetgekomen aan de expliciete vraag van de Vlaamse textielsector om te kunnen werken met hennepvezels afkomstig van lokale, traceerbare en duurzame teelt en verwerking, aangezien de huidige aanvoer uit de wereldwijd grootste product China hieraan niet voldoet.​
​In eerste lijn worden de leden van de gebruikersgroep geïnformeerd over de resultaten via gebruikersvergaderingen, waarbij een aanzienlijk spil-over effect wordt verwacht. Daarnaast zullen de projectresultaten jaarlijks gevaloriseerd worden naar de ruimere doelgroep via voorlichtingsavonden, proefveldbezoeken (incl. teeltmechanisatie) gericht op de akkerbouwsector en primaire verwerkers, een specifiek infomoment voor de textielsector, een contactdag tussen textielsector, vlasverwerkers en telers, publicaties in vaktijdschriften en een afsluitend slotevent. Na afloop van project zullen de telers gebruik kunnen maken van een teeltgids “Best practice” hennepteelt voor textieltoepassingen. De beloftevolle microbiële stammen en/of consortia kunnen ter beschikking gesteld worden van geïnteresseerde bedrijven voor verdere ontwikkeling. Verder zal een rapport over de kwaliteit en geschiktheid van hennepvezels voor textieltoepassingen een duidelijke stap vooruit betekenen voor de textielsector. Een economische haalbaarheidsanalyse en een rapport van de waardeketen met vermelding van al de gekende stakeholders zal de realisatie van een rendabele en duurzame, lokale productieketen op korte termijn faciliteren. In Vlaanderen bestaat er een grote belangstelling voor hennep voor textieltoepassingen, zowel bij de producenten (telers, constructeurs van machines, primaire verwerkers) als bij de afnemers (textielsector). Er is een duidelijke opportuniteit voor de Vlaamse landbouwsector (en bij uitbreiding ook voor de textielsector) om via de resultaten van dit project, die direct inzetbaar zijn in de praktijk, een competitieve positie te verwerven in deze nieuwe markt, die zal aanleiding geven tot een verhoging van de omzet en bijkomende tewerkstelling. Bovendien zal hennepteelt op Vlaamse landbouwbedrijven bijdragen aan verduurzaming van de sector aangezien hennep een snelgroeiend gewas is met zeer weinig inputs waardoor het garant staat voor een beperkte druk op het milieu en door de lange termijn opslag van koolzuurgas in duurzame textielproducten bijdraagt aan de strijd tegen klimaatverandering.​


Nieuws uit het project

20/04/2021

Hennep kan je voor verschillende doeleinden telen. Eén daarvan is textiel. Daarvoor heb je een ras nodig met een zo hoog mogelijk vezelgehalte en een zo hoog mogelijke vezelkwaliteit. We testen samen met HoGent zes verschillende rassen op onze proefvelden.


19/01/2021

Begin januari ging het project Hemp4Textiles van start. Het project komt voort uit de vraaggedreven opportuniteit, zowel vanuit de landbouwsector als de textielsector, om hennep te telen met het oog op productie van hoogwaardige lange vezels voor textieltoepassingen. Wat we precies allemaal willen ondernemen in dit project, lees je in dit nieuwsbericht.


Financiers

VLAIO