NITROMAN

Startdatum: 1/12/2019
Einddatum: 30/11/2022
Project type: Interreg Vlaanderen - Nederland
Contactpersoon Inagro: Ines Verleden

Project partners

VCM - Vlaams Coördinatiecentrum Mestverwerking vzw
Hooibeekhoeve
PSKW - Proefstation voor de Groenteteelt vzw
PVL - Proef- en Vormingscentrum voor de Landbouw
Proefboerderij Rusthoeve
Ugent - Universiteit Gent
Inagro vzw
Stichting Nederlands Centrum voor Mestverwaarding
Strocon B.V.
Detricon
DLV Advies

Project inhoud

NITROMAN zet in op de verwerking van de vloeibare fractie van vergiste of onvergiste varkens- en rundermest via nutriëntenrecuperatie. Deze fractie ontstaat na de scheiding van ruwe mest of digestaat en vormt ongeveer 85% van de ingaande stroom. Dunne fractie bevat voornamelijk stikstof, kalium en water. De reden van deze specifieke afbakening in dit project is dat deze fractie best zo lokaal mogelijk verwerkt wordt, zodat het transport van dit waterige volume beperkt wordt tot een absoluut minimum. Dit zorgt, naast meer autonomie voor de veehouder, voor een reductie van transport en een verhoogde efficiëntie van het gebruik van nutriënten, waarbij de producten optreden als kunstmestvervangers. In Vlaanderen werd in 2017 meer dan 2 miljoen ton dunne fractie van dierlijke mest (varken, rund en digestaat) verwerkt (cijfers enquête VCM). In Nederland liggen deze cijfers in dezelfde grootteorde. Dit betekent dat er een groot potentieel is voor nutriëntenrecuperatie uit deze fractie in beide regio’s.NITROMAN gaat constructeurs van innovatieve technologieën voor nutriëntenrecuperatie uit mest actief ondersteunen om hun techniek verder te ontwikkelen door hun techniek op verschillende voorbeeldbedrijven, te implementeren, op te volgen en vooral te demonstreren. De technologie kan verder aangepast worden aan specifieke situaties en factoren zoals mesttype. Ook knelpunten op vlak van rendabiliteit, de vermarkting van eindproducten, de wetgeving en draagkracht worden grensoverschrijdend aangepakt. De eindproducten worden geanalyseerd op hun eigenschappen en gedemonstreerd tijdens veldproeven. Verder worden de milieuimpact van de verschillende innovatieve technieken nagegaan. Hierdoor wordt de draagkracht en vertrouwen voor deze nieuwe technologieën en producten niet alleen vergroot bij de gebruikers, namelijk de veetelers, akkerbouwers en groentetelers, maar ook bij de Vlaams-Nederlandse en Europese beleidsmakers. Het project zal de nodige informatie leveren aan Vlaamse en Zuid-Nederlandse veetelers om de juiste en meest duurzame investeringskeuze te maken voor verwerking van hun mestoverschot en zal Vlaamse en Zuid-Nederlandse constructeurs van innovatieve technieken de mogelijkheid bieden om de technieken te ontwikkelen en op de markt te brengen in de Interreg-regio.Het is de bedoeling de nutriëntenkringloop zo lokaal mogelijk te sluiten, rekening houdend met de economische en praktische haalbaarheid. Uit voorgaande projecten uitgevoerd door VCM vzw, bvb. WINGS (gefinancierd door het Danone Ecosysteme Fund) blijkt dat nutriëntenrecuperatie uit bedrijfseigen mest niet altijd economisch haalbaar blijkt, en dat de opvolging van dergelijke installaties niet onderschat mag worden. Binnen NITROMAN zal de gewenste schaalgrootte van dergelijke installaties in Vlaanderen en Nederland verder onderzocht worden. Toepassing van de geproduceerde producten op eigen velden door veetelers bij de teelt van voedergewassen geniet de voorkeur, maar ook afzet van de producten naar de akkerbouw, groententeelt en industrie zal daarom verder onderzocht worden.​


* Constructeurs (zowel partners als deelnemers klankbordgroep) kunnen doorontwikkelde techniek aan de man brengen in VL/NL * Detricon (VL) en Strocon (NL) leren uit de (technische) knelpunten die aangepakt werden * Detricon/Inagro kan gebruik maken van de gebouwde testinstallatie in verder onderzoek * Constructeurs leren over de voor akkerbouwers/groentetelers gewenste samenstelling van hun product * Veetelers weten welke techniek te gebruiken, wat de implicaties zijn en wat de economische randvoorwaarden zijn * Veetelers begrijpen de procedure om hun producten na nutriëntenrecuperatie te laten erkennen door de overheid * Veetelers leren over de verschillende afzetpistes van de producten * Akkerbouwers en groentetelers leren hoe de producten moeten toegepast worden en kunnen de gewenste samenstelling aangeven tijdens de klankbordgroep * VCM, NCM en DLV Advies kunnen veetelers objectieve informatie geven over de toegepaste technieken * Veetelers zijn overtuigd van de kwaliteit van de producten en gaan deze toepassen bij de teelt van voedergewassen * Akkerbouwers en groententelers zijn overtuigd van de kwaliteit van de producten en gaan deze toepassen * Beleid is gesensibiliseerd over de meerwaarde van de producten en technieken, en is op de hoogte van de knelpunten (herkenning producten als kunstmest,...) * Herkenning van de producten als kunstmest komt in stroomversnelling * Beleid kan informatie uit milieuimpactanalyse meenemen in de BBT studies van 2019 en later * Platform bij Inagro zorgt ook na het project nog voor mogelijkheid testinstallaties te bouwen * Transitie naar een circulaire economie binnen de mestverwerking wordt op gang getrokken, nodige actiepunten komen duidelijker naar voren door NITROMAN 

Financiers

Provincie West-Vlaanderen EFRO - Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling Europese Unie