Vertihydro - Verticale hydro-installaties voor optimaal ruimtegebruik in de serre

Startdatum: 1/10/2019
Einddatum: 31/12/2021
Project type: Programma Innovatieve Overheidsopdrachten (PIO)
Contactpersoon Inagro: Ine Pertry

Project partners

Inagro vzw

Project inhoud

De schaarse ruimte in Vlaanderen noopt tot nadenken over het optimaliseren van het ruimtegebruik, ook voor de glastuinbouw.  Het project beoogt het rendement te verhogen van glastuinbouwserres door in te zetten op telen in de hoogte en meervoudig ruimtegebruik, de zgn. verticale glastuinbouw. Om tot productieverhoging te komen binnen de beschikbare beperkte ruimte, moet er gekeken worden naarverticale installaties. Hierbij zullen kost, robuustheid, modulariteit, flexibiliteit en optimaal gebruik vanlicht en klimaat belangrijke criteria zijn in de ontwerpfase.  Twee verschillende hydro-teeltsystemen zullen ontwikkeld en gevalideerd worden binnen de in opbouw zijnde Agrotopia dakserre,waarbij de systemen aan telers gedemonstreerd zullen worden. Na validatie worden die ter beschikking gesteld als proefplatform aan technologieontwikkelaars en kennisinstellingen met als doel co-creatie met telers te bewerkstelligen en innovaties op vlak van hoog verticaal telen in een serre-omgeving te ontwikkelen en te valoriseren.​


Agenda van het project

24/09/2020
Op het dak van de REO veiling in Roeselare is momenteel de nieuwe onderzoeksserre van Inagro, de Agrotopia dakserre, in aanbouw. Met 12m poothoogte vormt de gevelserre ontegensprekelijk een opvallende blikvanger. Inagro, wenst in deze afdeling een verticale teeltinstallatie voor vrucht- en bladgroenten te realiseren. In dit kader zoeken we experten in electro-mechanische automatisatieprojecten voor de ontwikkeling en bouw van deze nieuwe spraakmakende pilootinstallatie Op 24 September lichten we graag een tipje van de sluier, we gaan bovendien graag in debat met oog voor jullie ervaring en met inzicht van de wensen van de telers en de onderzoekers van Inagro. 

Financiers

Programma Innovatieve Overheidsopdrachten (PIO)