Quinoa Lokaal

Startdatum: 1/12/2019
Einddatum: 30/11/2023
Project type: VLAIO-LA
Contactpersoon Inagro: Kevin De Ceuleners

Project partners

ILVO - Instituut voor Land- en Visserijonderzoek
Provincie Vlaams-Brabant
Inagro vzw

Project inhoud

De hoofddoelstelling van “Quinoa lokaal” (QUILO) is het uitrollen van een rendabele gangbare en biologische quinoa teelt in Vlaanderen. Dit willen wij bereiken met behoud van het “groene imago” van dit gewas; zonder gebruik van pesticiden en/of herbiciden. QUILO zal de Vlaamse landbouwer in staat stellen om een kwaliteitsvol quinoa-eindproduct te leveren. Hiervoor zetten wij in op aspecten die de rendabiliteit van de teelt garanderen/verhogen. Hieronder vallen onder meer een verruiming van de diversiteit van het rassenaanbod in Vlaanderen, de aanpak van cruciale teelttechnische vragen, de verdere introductie en bestendiging van mechanische onkruidbestrijding, synergieën opzetten met onderzoeksprojecten gericht op de verwerkende sector, etc.
​Het eindresultaat van dit onderzoek beoogt een teeltgids om de kennis te vergroten en te ontsluiten via een digitale teeltbegeleiding en databank (QUILOpedia). Daardoor willen we de stabiliteit en rendabiliteit van de teelt verbeteren opdat de quinoa teelt zo kan bijdragen aan een verruiming van de teeltrotatie. Op basis van de rendabiliteitsanalyse zal een financieel model opgesteld worden dat moet aantonen of het gewas een meerwaarde kan zijn in een individueel innoverend grondgebonden bedrijf. De implementatie van de teelt moet zorgen voor een areaaluitbreiding van 100-150 ha in Vlaanderen. D.m.v. gewas- en teeltkennis willen we een potentiële opbrengstverhoging van 20% te bekomen twee tot vijf jaar na het einde van het project.


Nieuws uit het project

16/12/2020

Verwerk je reeds quinoa of heb je interesse om met quinoa aan de slag te gaan? Via deze korte bevraging wensen wij meer te weten te komen over de kwaliteitseisen die jouw bedrijf stelt aan quinoa als grondstof en/of de eisen die jouw afnemers stellen aan uw quinoaproducten. De hoofdvraag in deze bevraging is: 'In welke mate spelen volgende kwaliteitsaspecten een belangrijke rol voor uw bedrijf?'  


30/01/2020

In Vlaanderen groeit de vraag naar quinoa vanuit de horeca, retail en voedingsindustrie. De zaden zijn in trek als alternatief voor rijst en als ingrediënt in vleesvervangers, ontbijtgranen en bier. Het meel biedt dan weer perspectief voor toepassingen in glutenvrij brood, pasta en koekjes. Maar het areaal in Vlaanderen bedraagt slechts 50 hectare. Het gros van de quinoa in de rekken wordt nog steeds ingevoerd vanuit Zuid-Amerika. In het nieuwe project QUILO proberen ILVO, Inagro en het Praktijkpunt Landbouw Vlaams-Brabant de komende vier jaar, samen met landbouwers, de laatste obstakels voor de brede uitrol van de teelt in Vlaanderen weg te werken. Concreet zullen we werken aan rassenkeuze, teelttechniek en de uitbouw van lokale ketens voor na-oogstverwerking en afzet.


Financiers

VLAIO