Monitoren en optimaliseren van het klimaat in varkensstallen

Startdatum: 1/04/2019
Einddatum: 31/03/2021
Project type: Demoprojecten landbouw & visserij
Contactpersoon Inagro: Nathalie Nollet

Project partners

DGZ - Dierengezondheidszorg Vlaanderen vzw
Ugent - Universiteit Gent
ILVO - Instituut voor Land- en Visserijonderzoek
Inagro vzw

Project inhoud

'Met dit project willen we de veehouder bewust maken van de voordelen van een goed stalklimaat. Sommige varkenshouders herkennen niet onmiddellijk de eerste signalen van klimaat-gerelateerde dierproblemen en grijpen daarom te vaak naar diergeneesmiddelen (bv. antibiotica). Daarnaast willen we de reeds beschikbare informatie aanvullen en hierbij vooral de focus leggen op het praktisch aspect waarbij de veehouder direct aan de slag kan met de informatie op zijn bedrijf en demonstreren dat er een daling van antibiotica verbruik en een verbeterde prestatie mogelijk is


Er wordt verwacht een bewustwording en sensibilisering teweeg te brengen in de sector aangaande het belang van een goed stalklimaat en de invloed hiervan op diergezondheid, dierenwelzijn, antibioticagebruik en economische parameters. Verder wil dit project tools en informatie voorzien om de bedrijven te helpen in de aanpak en verbetering van hun stalklimaat en bestaande info terug tot bij de veehouder brengen. Deze informatie zal ook na de afloop van het project beschikbaar blijven voor de sector onder andere op de website van de partners en het varkensloket. Bij uitbreiding willen we de sector meer en blijvend bewust maken van het belang van preventieve maatregelen die kunnen genomen worden om de gezondheidsstatus te verbeteren. Het richten naar een meer preventieve diergeneeskunde neemt enkel in belang toe onder andere omwille van de te realiseren reductie van het antibioticaverbruik. 

Dit project wordt gefinancierd met PDPO III- middelen

Financiers

Demo Landbouw en Visserij (incl. Europese Unie)