Leve(n)de Bodem

Startdatum: 1/10/2016
Einddatum: 31/12/2019
Project type: Interreg Vlaanderen - Nederland
Contactpersoon Inagro: Leen Ervinck

Project partners

PCG - Provinciaal Proefcentrum voor de groenteteelt
Hooibeekhoeve
Provincie Vlaams-Brabant
PIBO - Provinciaal Instituut voor Biotechnisch Onderwijs
ZLTO - Zuidelijke Land- en Tuinbouworganisatie
Vlaamse overheid - Departement Omgeving
Inagro vzw

Project inhoud

In de landbouw nam de productie per hectare in de laatste decennia enorm toe. Dat grote succes kent echter een keerzijde: het intensieve gebruik van de landbouwbodem zorgde voor een achteruitgang van de bodemkwaliteit. Door het gebruik van zware machines, kunstmest en gewasbeschermingsmiddelen... zijn we in een neerwaartse spiraal beland, waarbij de bufferende werking van de bodem verloren gaat. Om het tij te keren is een transitie in denken en doen van landbouwondernemers noodzakelijk en moet er ook nagedacht worden over hoe de bescherming van de bodem kan gewaardeerd worden. Het Interreg-project 'Leve(n)de Bodem' bestaat uit drie belangrijke pijlers: begeleiding door kennispendelaars, leren van elkaar in ondernemersgroepen en demonstraties van nieuwe technieken.
 
In het kader van Leve(n)de Bodem werd de bodemIDee ontwikkeld. De bodemIDee brengt de chemische, fysische en biologische bodemkwaliteit van een perceel in kaart aan de hand van een aantal indicatoren en geeft dit grafisch weer in een sterdiagram. Samen met de kennispendelaar gaan een 200-tal landbouwers aan de slag om de bodemIDee toe te passen op één à twee percelen. Waar relevant wordt een aanpak voor herstel en verbetering afgesproken. De bodemIDee wordt in de loop van het project ook nog verfijnd en bijgesteld.
 
Naast deze individuele begeleiding zijn er ook meer dan 20 regionale ondernemersgroepen gevormd, waarin landbouwers en loonwerkers samenkomen rond een bodemgerelateerd thema. Per thema worden verschillende bijeenkomsten georganiseerd om kennis en ervaringen uit te wisselen tussen onderzoekers en ondernemers, maar ook tussen ondernemers onderling. Op het einde van het project wisselen de Vlaamse en Nederlandse ondernemersgroepen ook onderling kennis uit, via een bezoek aan elkaar. Een voorbeeld van een thema dat in heel veel groepen aan bod komt is 'Organische stof en bodemleven'.
 
Tenslotte organiseren de projectpartners ook demonstraties. Het gaat hierbij bijvoorbeeld over methodes om organische stof op te bouwen in de bodem (stro, houtsnippers, potgrond, bokashi, stalmest, groenbedekkers). Ook verschillende mogelijkheden van bodembewerking komen aan bod, gerelateerd aan het belang van de structuur van het zaaibed. Andere demonstraties gaan over het vermijden van verdichting door onder meer het vaste rijpadensysteem en ook de evoluties in de precisielandbouw krijgen de nodige aandacht.
 
Dankzij de samenwerking tussen de Nederlandse (ZLTO, Rusthoeve) en de Vlaamse partners (Inagro, PCG, Hooibeekhoeve, PIBOcampus, Provincie Vlaams-Brabant en de Vlaamse Overheid, dienst VPO - Vlaams Planbureau voor Omgeving) en via de gezamenlijke website, nieuwsbrief en facebookpagina komt de kennis maximaal grensoverschrijdend bij de doelgroep terecht. Meer info op de projectwebsite: http://levendebodem.eu/​


Nieuws uit het project

02/10/2019

Werken aan een betere bodemkwaliteit levert centen op. Inagro ontwikkelde samen met acht Vlaamse en Nederlandse partners werkinstrumenten voor landbouwers die aan de slag willen. De vier tools zijn beschikbaar op www.levendebodem.eu. In dit nieuwsbericht ontdek je de functionaliteiten van de ‘BodemIDee’ en de ‘Bodemchat’. De ‘BodemIDee’ geeft een overzicht van de fysische, biologische en chemische parameters. Zo zie je in een oogopslag hoe het met de bodemkwaliteit gesteld is. Heb je andere vragen? Stel ze aan de 'Bodemchat', rechts onderaan op de website.


24/09/2019

Werken aan een betere bodemkwaliteit levert centen op. Inagro ontwikkelde samen met acht Vlaamse en Nederlandse partners werkinstrumenten voor landbouwers die aan de slag willen. De vier tools zijn beschikbaar op www.levendebodem.eu. In dit nieuwsbericht ontdek je de functionaliteiten van de ‘Beslisboom groenbedekkers’ en de ‘Bodembox. De ‘Beslisboom groenbedekkers’ laat zien welke groenbedekkers het meest geschikt zijn in een specifieke situatie. De ‘BodemBox’ maakt een schatting van de kostprijs van bepaalde bodemverbeterende maatregelen.


24/09/2019

Werken aan een betere bodemkwaliteit rendeert. Op www.levendebodem.eu zijn vier tools beschikbaar voor landbouwers die aan de slag willen. In dit nieuwsbericht ontdek je de functionaliteiten van de ‘BodemIDee’ en de ‘Bodemchat’. De ‘BodemIDee’ geeft een overzicht van de fysische, biologische en chemische parameters. Zo zie je in een oogopslag hoe het met de bodemkwaliteit gesteld is. Andere vragen? Stel ze aan de 'Bodemchat', rechts onderaan op de website.


10/09/2019
Draag zorg voor je bodem! Dat was de hoofdboodschap tijdens de slotbijeenkomst van Leve(n)de Bodem afgelopen donderdag. We waren te gast bij het innovatieve aardappelbedrijf Van den borne aardappelen. De 200 aanwezigen zijn alvast overtuigd van ‘bodembewust boeren’. Om de bodemkwaliteit op peil te houden kregen de aanwezige landbouwers een prikstok en bandenspanningsmeter mee naar huis.

25/06/2019

De bodem is de basis van een gezond gewas en een goede opbrengst. Om de algemene toestand van de bodem te evalueren werd de ‘BodemIDee ‘ontwikkeld in het Interreg-project Leve(n)de Bodem. De BodemIDee is een identiteitskaart die de chemische, biologische en fysische parameters van je bodem verenigt in een handig en praktijkgericht rapport. In drie filmpjes leggen we uit hoe je komt tot de invulling van een BodemIDee. In het derde filmpje zie je hoe die verschillende parameters verenigd worden in de BodemIDee.


19/06/2019

De bodem is de basis van een gezond gewas en een goede opbrengst. Om de algemene toestand van de bodem te evalueren werd de ‘BodemIDee' ontwikkeld in het Interreg-project Leve(n)de Bodem. De BodemIDee is een identiteitskaart die de chemische, biologische en fysische parameters van je bodem verenigt in een handig en praktijkgericht rapport. In drie filmpjes leggen we uit hoe je komt tot de invulling van een BodemIDee. Het tweede filmpje gaat over de fysische en biologische bodemkwaliteit, de bodemstructuur en het bodemleven. 

 

13/06/2019

De bodem is de basis van een gezond gewas en een goede opbrengst. Om de algemene toestand van de bodem te evalueren werd de ‘BodemIDee ‘ontwikkeld in het Interreg-project Leve(n)de Bodem. De BodemIDee is een identiteitskaart die de chemische, biologische en fysische parameters van je bodem verenigt in een handig en praktijkgericht rapport. In drie filmpjes leggen we uit hoe je komt tot de invulling van een BodemIDee. Een eerste filmpje gaat over de chemische bodemkwaliteit.    

 

04/06/2018

Kan een niet-kerende grondbewerking de ploeg vervangen? Besparen we zo tijd? En welke positieve gevolgen heeft die bewerking? De voorbije twee weken bespraken we de verschillende beschikbare machines, maar ook een aantal andere bepalende factoren zoals een goede bodemconditie en een juiste bandendruk. Deze week gaan we dieper in op de omschakeling van ploegen naar niet-kerende grondbewerking. We geven mee waarop je moet letten.


29/05/2018

Kan een niet-kerende grondbewerking de ploeg vervangen? Besparen we zo tijd? En welke positieve gevolgen heeft die bewerking? Vorige week gingen we in deel 1 reeds dieper in op het bekomen van een goede bodemconditie en de juiste bandendruk.  Deze week bekijken we de verschillende soorten niet-kerende machines en de bedrijfsvoering waarvoor ze geschikt zijn.


24/05/2018

Kan een niet-kerende grondbewerking de ploeg vervangen? Besparen we zo tijd? En welke positieve gevolgen heeft die bewerking? De komende drie weken gaan we dieper in op de toepassing van niet-kerende bodembewerking ter vervanging van de ploeg en geven we je een antwoord op bovenstaande vragen.


19/04/2018

De goede weersomstandigheden van de laatste dagen stimuleren ons om ten volle aan het werk te gaan op de percelen. Maar zijn alle velden al berijdbaar? En mag je organische mest samen met kalk toedienen? In dit nieuwsbericht gaan we samen met jou aan de slag!


11/04/2018

Groenbemesters mechanisch vernietigen vergt een beredeneerde en strategische aanpak. Tijdens een eerste bijeenkomst van de ondernemersgroep ‘vaste rijpaden’ wisselden vijftien biologische telers hun ervaringen uit. We waren te gast bij Pieter en Heidi Vandooren-Verhelst in Hooglede.


05/04/2018

Alles start met een goede bodemstructuur en de rest zal na verloop van tijd volgen. Zit je met storende lagen of een slechte waterafvoer, een laag organisch stofgehalte of weinig bodemleven? In dit artikel lees je wat je kan doen voor een goede bodemzorg.  

 

20/03/2018

Om je opbrengst te maximaliseren, moet je voldoende kennis verzamelen over je perceel. Drones of andere meettechnieken kunnen je daarbij helpen. Wil je de technieken zelf ontdekken? Sluit dan aan bij een van onze ondernemersgroepen.


28/02/2018

Er bestaan verschillende manieren om een groenbedekker in het voorjaar in te werken. Daarnaast speelt de C/N-verhouding van groenbedekkers een rol in de N-nalevering. In een ondernemersgroep rond bodemvruchtbaarheid en groenbedekkers discussieerden landbouwers over deze en andere thema's.


21/02/2018
Het lijkt misschien banaal, maar als je weet dat bepaalde soorten regenwormen belangrijk zijn voor de bodemvruchtbaarheid, loont het wel de moeite een kijkje te nemen. Tijdens een ondernemersgroep van landbouwers in Roeselare bespraken we het thema 'bodemvruchtbaarheid'.

22/11/2017

Leve(n)de Bodem organiseert op 8 december een inspiratieplatform voor bodemvriendelijke innovaties op Agribex. Verschillende toeleveringsbedrijven zullen hun nieuwe technieken binnen verschillende thema’s voorstellen. We besteden aandacht aan de haalbaarheid, de toepassingen en het economische aspect. Jij kan nadien aangeven van welke techniek je een demonstratie wil zien op een agrarisch praktijkcentrum, de proefboerderij of op het perceel van jouw landbouwbedrijf.        

       

30/10/2017

In het kader van Agribex organiseert Interreg Leve(n)de Bodem een inspiratieplatform voor bodemvriendelijke innovaties. Heb je als bedrijf een nieuwigheid rond dit thema? Op vrijdag 8 december, tussen 10u en 12u, kan je die in een korte pitch (5 à 10 minuten) komen voorstellen.   

  

27/10/2017

Op dinsdag 22 augustus vond op de gastvrije Hoeve de Peinwinning bij Nico en Ann een bijeenkomst plaats rond het thema ‘Organische stof opbouwen in mijn bodem, hoe doe ik dat?’. Deze bijeenkomst werd georganiseerd door Provincie Vlaams-Brabant in samenwerking met de Bodemkundige Dienst van België vzw, Eco², CVBB vzw en de firma Agriton. De doelstelling van de bijeenkomst was tweezijdig: enerzijds de landbouwer informeren over de mogelijkheden om te werken aan het organische stofniveau in zijn bodem, anderzijds een ondernemersgroep vormen rond organische stof, in het kader van het Interreg-project Leve(n)de Bodem.     

   

25/10/2017

Groenbedekkers zijn op veel landbouwbedrijven verplicht, maar tegelijk nuttig en noodzakelijk. Er is een ruime keuze voorhanden, wat gedemonstreerd werd op de Internationale Werktuigendagen in Heurne (Oudenaarde) eind september. Houd bij het kiezen van de juiste groenbedekker niet alleen rekening met zaaitijdstip, vorstgevoeligheid en organische stofproductie, maar ook met stikstofopname, teeltrotatie en prijs.   

  

04/10/2017

Een mooie najaarszon, veel volk en een beursstand met leuke Inagro-petjes waren de ingrediënten voor een geslaagde editie van de voorbije Werktuigendagen. We gaven tips hoe je tot een gezonde, levendige bodem kunt komen en je kon meedoen aan onze wedstrijd om kans te maken op één van de vijf dronevluchten met gratis analyse over jouw perceel! Lees in dit nieuwsbericht het verslag van het zonnige Werktuigendagenweekend en ontdek de winnaars van de wedstrijd!   

  

04/10/2017

Een mooie najaarszon, veel volk en een druk bezochte beursstand waren de ingrediënten voor een geslaagde editie van de voorbije Werktuigendagen. We gaven tips hoe je tot een gezonde, levendige bodem kunt komen en er waren demonstraties van dronevluchten. 

   

06/09/2017

Op 23 en 24 september verwelkomen we je op onze beursstand (nr. 626) op de Werktuigendagen in Oudenaarde. We geven tips hoe je tot een gezonde, levendige bodem kunt komen. Door de bandenspanning af te stemmen op je activiteit kan je verdichting vermijden en problemen als pleksgewijze groeiachterstand en slechte ontwatering voorkomen. In dit nieuwsbericht geven we al enkele tips. Op de Werktuigendagen vertellen we je nog wat meer.


11/04/2017

Op 28 maart vond onder een stralende lentezon de officiële aftrap plaats van het Interreg-project Leve(n)de Bodem. Samen werken aan een betere bodemkwaliteit, daarvoor staat dit project. Kennispartners uit Vlaanderen en Nederland gaan samen met jou aan de slag rond de bodem. Ze tonen je niet alleen innovatieve technieken, tools en modellen, maar kijken ook na hoe het gesteld is met de bodem op jouw perceel. Een goed inzicht biedt je namelijk heel wat verbetermogelijkheden!


11/04/2017

Pleksgewijze groeiachterstand en slechte ontwatering zijn frequenter voorkomende problemen op de percelen. Een verdichte bodem is vaak de oorzaak daarvan. Die verdichting kan je verminderen door de bandendruk te verlagen tijdens de veldwerkzaamheden. Zo vergroot het contactoppervlak met de bodem en verspreid je het gewicht van de trekker over een groter oppervlak.  


Agenda van het project

05/09/2019
De bodem is de basis van een gezond gewas en een goede opbrengst. Hoe kun je de algemene toestand van je bodem inschatten? Het Interreg-project Leve(n)de Bodem zocht en vond een antwoord. Op 5 september vindt in Reusel de slotbijeenkomst plaats. We blikken terug op de hoogtepunten van het project en kijken hoe we in de toekomst kunnen blijven werken aan een betere bodemkwaliteit. Bodemexperts geven je tips om zelf aan de slag te gaan.  

17/05/2018

Vind je goede bodemzorg belangrijk? En wens je te weten hoe het met jouw perceel of de percelen in jouw buurt gesteld is? Samen met landbouwadviseur Stefan Muijtjens gaan we het veld op, steken we de spade in de grond en leren we wat je kunt doen om je bodemkwaliteit te optimaliseren.


08/02/2018
Als akkerbouwer of tuinder werk je met de bodem. Omdat we door de klimaatverandering te maken krijgen met extremere seizoenen, wordt een bodem in goede conditie belangrijker dan ooit.  Tijdens een interactief webinar, te volgen vanaf je eigen computer, krijg je tips om zorg te dragen voor je bodem.   

08/12/2017

In het kader van Agribex organiseert Interreg Leve(n)de Bodem een inspiratieplatform voor bodemvriendelijke innovaties. Wij geven bedrijven de kans om hun nieuwigheid rond dit thema voor te stellen in een korte pitch. Naast haalbaarheid en toepasbaarheid, vragen we hen om ook aandacht te hebben voor de bedrijfseconomische kant van hun innovatie: Is het wel/al betaalbaar? Op welke manier wegen de kosten op tegen de baten?   

  

29/11/2017
In kader van het demonstratieproject ‘ABC (Actie Bodemonderhoud C (koolstof)) in Vlaamse percelen’, organiseert het PCG een studienamiddag over composteren en fermenteren. In kader van Interreg project ‘Leve(n)de Bodem’ zal aansluitend de startbijeenkomst van de ondernemersgroep ‘Behoud en opbouw organische stof’ plaatsvinden.

26/10/2017

Tijdens de Bodemdag zal er veel aandacht zijn hoe we de kwaliteit van de bodem als basis van onze productie in stand kunnen houden en verbeteren. Tijdens deze dag kun je verschillende proeven met bodemverbeteraars zien die aangelegd zijn voor het project Leve(n)de Bodem. Er  zal tevens aandacht zijn voor het juiste gebruik van groenbemesters, maatregelen om afspoeling te beperken en hoe we als akkerbouwsector een bijdrage kunnen leveren aan het beperken van de uitstoot van CO2. Indien de weersomstandigheden niet meewerken zal de Bodemdag verplaatst worden naar 2 november. Houd hiervoor de websites, facebook en twitter van de deelnemende partners in de gaten!      

    

28/03/2017

Agrarische ondenemers zijn een belangrijke partner bij de zorg voor het behoud van de kwaliteit van onze bodems. Het grensoverschrijdend Interreg-project ‘Leve(n)de Bodem’ wil hen hierin optimaal ondersteunen, op basis van de bestaande kennis.

Op dOp deze startdag van het project demonsteren we de laatste nieuwe ontwikkelingen inzake bodemzorg en stellen we globaal het project aan u voor.


Financiers

Provincie West-Vlaanderen Europese Unie