invulling engagement 8.3 van het Vlaams Energie- en Klimaatpact

Startdatum: 22/09/2017
Einddatum: 22/09/2020
Project type: Opdrachten (met offerte)
Contactpersoon Inagro: Tim Bockstael

Project partners

Nationale proeftuin voor Witloof vzw
Hooibeekhoeve
Proefbedrijf Pluimveehouderij
PCH - Proefcentrum Hoogstraten
PCS - Proefcentrum voor Sierteelt vzw
PSKW - Proefstation voor de Groenteteelt vzw
PCG - Provinciaal Proefcentrum voor de groenteteelt
VCBT - Vlaams Centrum voor Bewaring van Tuinbouwproducten
PCA - Interprovinciaal Proefcentrum voor de Aardappelteelt vzw
Innovatiesteunpunt voor Land- en Tuinbouw
ILVO - Instituut voor Land- en Visserijonderzoek
Hogeschool Thomas More
Inagro vzw

Project inhoud

De opdracht bestaat er in om invulling te geven aan het engagement nr. 8.3 van het Vlaams Klimaat- en Energiepact 8.3, om het energiebewustzijn en het energiegebruik op het landbouwbedrijf te verbeteren. In navolging van het vorige klimaatfondsproject Enerpedia 2.0 (2014-2017).
De opdracht focust op adviserings-, sensibiliserings-, voorlichtings- en onderzoeksacties rond energiebesparing en hernieuwbare energie op Vlaamse land- en tuinbouwbedrijven. De doelstelling is om duurzame en innovatieve technieken met betrekking tot energiebesparing en hernieuwbare energie vlotter ingang te doen vinden in de verschillende deelsectoren van de Vlaamse land- en tuinbouw.


Individueel en onafhankelijk adviseren en begeleiden van de Vlaamse land- en tuinbouwbedrijven op het vlak van duurzame en innovatieve technologieën met betrekking tot energiebesparing en hernieuwbare energie. Communiceren via website, nieuwsbrief en kenniscoöperaties over energiebesparing en hernieuwbare energie om nieuwe ontwikkelingen op technologisch vlak naar de bredere land- en tuinbouwsector uit te rollen. Het berekenen van de economische haalbaarheid van energietechnologieën met betrekking tot energiebesparing en hernieuwbare energie, het optimaliseren van energietechnologieën en de daaraan gekoppelde berekeningstools zodat de technologieën haalbaar en duurzaam zijn en sneller ingang vinden in de sector. Regelmatige terugkoppeling en afstemming met de aanbestedende overheid over nieuwe kennis/evoluties rond nieuwe energietechnologieën (energiebesparing, hernieuwbare energie) en antwoorden formuleren op vragen van het beleid i.v.m. deze energietechnologieën.

Financiers

Vlaams klimaatfonds