Kernwoord

Thema

Evenementdatum

Tussen en
Er voldoen 556 items aan uw criteria.
21.09.20 - Inagro te velde voor groentetelers! Tips & tricks voor jouw bodem, bemesting en gewasbescherming – deel 1

Op onze proefvelden doen we heel wat onderzoek naar nieuwe teelten, technieken en innovaties. Daarnaast hebben we ook een ruim aanbod van diensten. Met de unieke demonamiddag 'Inagro te velde!' willen we onze innovaties en dienstverlening bundelen en demonstreren op 1 locatie! Na een eerste editie in 2019 hebben we het programma dit jaar aangepast en vooral toegespitst naar groentetelers. De locatie is gewijzigd en de demonstratie-eilanden liggen dichter bij elkaar. We ontvangen je graag op dinsdag 13 oktober tussen 13 u en 18 u. Het thema ‘gewasbescherming in kolen en prei’ staat centraal. Lees meer in dit nieuwsbericht.  

 
17.09.20 - Beernemse landbouwers slaan koolstof op in de bodem in de strijd tegen de klimaatopwarming

De hele wereld is op zoek naar nieuwe manieren om koolstof te binden -en zo klimaatopwarming tegen te gaan- maar vergeet daarbij vaak de kracht van lokale landbouwbodems. Carbon Farming of koolstofbewuste landbouw bevordert een manier van landbouw om koolstof te binden in landbouwbodems, om klimaatverandering tegen te gaan en tegelijk de bodemkwaliteit te verbeteren.

17.09.20 - Ammoniumnitraat: concrete ervaring opdoen met deze nieuwe, herwonnen meststof

Ammoniumnitraat is een stikstofmeststof uit mest of digestaat en krijgt prioriteit om te worden goedgekeurd als RENURE-product: een herwonnen meststof uit dierlijke mest dat mits enkele voorwaarden kan worden toegepast bovenop de nitraatrichtlijn. Met het eigen mestoverschot kan dus een deel van de bemestingsbehoefte worden ingevuld. Hoog tijd om hier ervaring mee op te doen bij de landbouwer en deze kennis te delen. Ontdek met ons mee! 

 
16.09.20 - Meld nu jouw nitraatresiducontrole aan via SNapp!

De VLM maakte de geselecteerde percelen voor een nitraatresiducontrole bekend. Sinds vorig jaar moet je de staalname voor die percelen aanvragen via SNapp. TIP! Begin er tijdig aan, zodat je niet voor verrassingen komt te staan.

07.09.20 - Profiteer van het goede weer om een groenbedekker in te zaaien!

Zonnige en droge weersomstandigheden zijn ideaal om je bodem voor te bereiden op de winter. Dit kan door eventuele verdichte lagen op te heffen door een aangepaste bodembewerking gevolgd door de inzaai van een groenbedekker.

20.08.20 - Vruchtbare grond spoelt weg!

Hevige regen in combinatie met hellende percelen zorgt al gauw voor heel wat verlies van grond, meststoffen en gewasbeschermingsmiddelen. Ligt je perceel naast een straat, dan kan dit ook voor modderoverlast zorgen. Hoe vermijd je dit?  

11.08.20 - Bekijk onze infovideo over anaërobe vergisting van bermgras!

Sinds maart 2018 werkt Inagro mee aan het Interreg-project Grassification. Samen met partners uit Nederland, België en het Verenigd Koninkrijk, zoeken we geschikte valorisatiemogelijkheden voor bermgras. Dankzij onze pocketvergistingsinstallatie kunnen we de mogelijkheden voor het anaëroob vergisten van bermgras op onze site bestuderen. Hoe we dit doen, leggen we uit in een infovideo. Benieuwd? Lees dan snel verder!

10.08.20 - Vangewassen binnen MAP 6

Vanggewassen zijn een belangrijk onderdeel binnen MAP 6. Afhankelijk van de teelt en het gebiedstype waar het perceel is gelegen, zijn er verschillende voorwaarden. In dit nieuwsbericht vatten we alles nog eens samen.

04.08.20 - Najaarsbemesting in groenten altijd op basis van bemestingsadvies!

In het MAP is het verboden om kunstmest te gebruiken vanaf 1 september. Er is wel een uitzondering in de groenteteelt. Die stelt dat je tot 31 oktober kan bemesten op voorwaarde dat je bemestingsadvies inwint. Dat is overal van toepassing, dus ook in het groene gebiedstype nul.  

 
27.07.20 - Bezoek IVACO tijdens de kick-off van Nitroman op 10 september

In de dunne fractie van varkens- en rundermest en digestaat zit vaak nog heel wat stikstof. In het project Nitroman ontwikkelen we twee technologieën die die waterige, dunne fractie opwaarderen. We onderzoeken specifiek de strippen-wassentechnologie van Detricon en de membraanfiltratie met omgekeerde osmose van Strocon. Graag nodigen we je uit op 10 september om kennis te maken met het project en de installatie van Detricon.

22.07.20 - Mogelijkheden van groenbedekkers op een rij

De eerste velden wintergerst zijn al geoogst en de tarwe volgt binnenkort. Ook de aardappelrooiers verschijnen in het straatbeeld. Het wordt dus de hoogste tijd om na te gaan welke groenbedekker het best in je bedrijfsvoering past. We helpen je op weg! 

 
20.07.20 - Nieuws uit Nutri2Cycle

In dit bericht informeren we je graag over het Europese project Nutri2Cycle. Dit project beoogt het sluiten van nutriëntenkringlopen om op die manier een duurzame landbouw te garanderen. Ben je benieuwd naar nieuws en updates over het project? Lees dan zeker verder!

16.07.20 - Graslandupdate Week 29

Tijdens de zomermaanden informeren we je tweewekelijks over de toestand op de graspercelen. Na een periode van droogte, gevolgd door de nattere periode, zijn de meeste percelen fris groen. Je leest er alles over in dit nieuwsbericht.

15.07.20 - Ecoploeg: een nieuwe manier van ploegen?

Voor een goede gewasopbrengst is een grondige voorbereiding van de bodem noodzakelijk. Daarbij mag je de draagkracht van een goede bodemstructuur niet overschrijden. Door ondieper te ploegen, verstoor je de bodemstabiliteit minder.

15.07.20 - AGR-GPS-app voor burenregeling vanaf 1 augustus
Bij de invoering van MAP 6 werden de regels voor het transport van mest met een burenregeling verstrengd. Zo is een burenregeling beperkt tot 3 maanden. (Meerdere burenregelingen met dezelfde landbouwer zijn wel mogelijk). Als de afnemer op 1 januari percelen aangeeft in de oranje of rode gebiedstypes, dan moet het vervoer van vloeibare dierlijke mest bovendien geregistreerd worden via AGR-GPS, ook als de mest vervoerd wordt naar groene of gele percelen of naar een mestopslag van dat bedrijf.
13.07.20 - Website demonstratieproject Groente-N-advies online

Bemesting bij vollegrondsgroenten is en blijft dan ook moeilijk. Heel wat factoren beïnvloeden de stikstofbalans en op het juiste tijdstip de juiste dosis en het juiste type mest met de juiste techniek toedienen, vraagt kennis en ervaring. In het demoproject Groente-N-advies reiken Inagro, het Proefstation voor de Groenteteelt (PSKW) en het Provinciaal Proefcentrum voor de Groenteteelt Oost-Vlaanderen (PCG) groentetelers tips aan om hun bemesting met ruimere kennis uit te voeren. Alle informatie is gebundeld op de nieuwe website www.groentenadvies.be.

09.07.20 - Voordelen van rij- en bandbemesting bij planten

In de groenteteelt moeten nog een aantal percelen bemest worden. Denk daarbij vooral aan tweede vrucht bloemkool en prei. Door de beperkte neerslag, met soms zeer intense buien op korte tijd, is een doordachte bemesting nog meer aan de orde. 

 
01.07.20 - Bijkomende voorwaarden bij het toepassen van derogatie

Derogatie laat toe om voor bepaalde teelten een hogere bemesting uit dierlijke mest toe te passen, zonder de werkzame norm uit stikstof te verhogen. Derogatie is gekoppeld aan een aantal voorwaarden. Door een recente aanpassing aan de regelgeving zijn er twee extra derogatievoorwaarden bovenop de bestaande derogatievoorwaarden. De bijkomende voorwaarden gaan in op 4 juli 2020. Lees er meer over in dit nieuwsbericht.

30.06.20 - Maak actief deel uit van de omschakeling van nutriëntenverwijdering naar nutriëntenrecuperatie!

Het nieuwe nutriëntenplatform NUTRICYCLE VLAANDEREN, onder de operationele leiding van UGent en met de financiële steun van de Vlaamse overheid, wil de transitie maken van nutriëntenverwijdering naar nutriëntenrecuperatie uit (biomassa)(rest)stromen. Om dat te verwezenlijken worden er vier werkgroepen opgericht die elk focussen op een specifiek aspect van het transitieverhaal. Door deel te nemen aan deze werkgroepen kan je actief bijdragen tot de inhoudelijke discussies en de nutriëntenomslag concreet vormgeven.

25.06.20 - Prei plaatsspecifiek bemesten met precisietechnologie

Langzaam maar zeker doen precisietechnieken hun intrede in de Vlaamse land- en tuinbouw. Op vandaag worden de meeste percelen echter wel nog op een uniforme manier bemest. Toch stellen we op deze percelen vaak een aanzienlijke variatie vast in zowel de bodemtoestand als de gewasontwikkeling. Daarom willen we via het WikiLeeks-project telers bewuster maken van deze variatie binnen hun percelen en hen de meerwaarde tonen van een plaatsspecifiek bemestingsmanagement.