Kernwoord

Thema

Evenementdatum

Tussen en
Er voldoen 542 items aan uw criteria.
09.07.20 - Voordelen van rij- en bandbemesting bij planten

In de groenteteelt moeten nog een aantal percelen bemest worden. Denk daarbij vooral aan tweede vrucht bloemkool en prei. Door de beperkte neerslag, met soms zeer intense buien op korte tijd, is een doordachte bemesting nog meer aan de orde. 

 
01.07.20 - Bijkomende voorwaarden bij het toepassen van derogatie

Derogatie laat toe om voor bepaalde teelten een hogere bemesting uit dierlijke mest toe te passen, zonder de werkzame norm uit stikstof te verhogen. Derogatie is gekoppeld aan een aantal voorwaarden. Door een recente aanpassing aan de regelgeving zijn er twee extra derogatievoorwaarden bovenop de bestaande derogatievoorwaarden. De bijkomende voorwaarden gaan in op 4 juli 2020. Lees er meer over in dit nieuwsbericht.

30.06.20 - Maak actief deel uit van de omschakeling van nutriëntenverwijdering naar nutriëntenrecuperatie!

Het nieuwe nutriëntenplatform NUTRICYCLE VLAANDEREN, onder de operationele leiding van UGent en met de financiële steun van de Vlaamse overheid, wil de transitie maken van nutriëntenverwijdering naar nutriëntenrecuperatie uit (biomassa)(rest)stromen. Om dat te verwezenlijken worden er vier werkgroepen opgericht die elk focussen op een specifiek aspect van het transitieverhaal. Door deel te nemen aan deze werkgroepen kan je actief bijdragen tot de inhoudelijke discussies en de nutriëntenomslag concreet vormgeven.

25.06.20 - Prei plaatsspecifiek bemesten met precisietechnologie

Langzaam maar zeker doen precisietechnieken hun intrede in de Vlaamse land- en tuinbouw. Op vandaag worden de meeste percelen echter wel nog op een uniforme manier bemest. Toch stellen we op deze percelen vaak een aanzienlijke variatie vast in zowel de bodemtoestand als de gewasontwikkeling. Daarom willen we via het WikiLeeks-project telers bewuster maken van deze variatie binnen hun percelen en hen de meerwaarde tonen van een plaatsspecifiek bemestingsmanagement.

23.06.20 - Webinar leert ons bij over herwonnen meststoffen

Ben je op zoek naar meststoffen om kunstmest te vervangen, maar ben je nog onvoldoende op de hoogte van de voordelen ervan? Via onze webinar leer je de producteigenschappen en de landbouwkundige waarde van herwonnen meststoffen kennen.    

 
22.06.20 - AGR-GPS-app voor burenregeling vanaf 1 augustus
Bij de invoering van MAP 6 werden de regels voor het transport van mest met een burenregeling verstrengd. Zo is een burenregeling beperkt tot 3 maanden. (Meerdere burenregelingen met dezelfde landbouwer zijn wel mogelijk). Als de afnemer op 1 januari percelen aangeeft in de oranje of rode gebiedstypes, dan moet het vervoer van vloeibare dierlijke mest bovendien geregistreerd worden via AGR-GPS, ook als de mest vervoerd wordt naar groene of gele percelen of naar een mestopslag van dat bedrijf.
22.06.20 - Mineralisatie van stikstof uit de bodem

Mineralisatie van stikstof in de bodem is een complex gegeven. De hoeveelheid stikstof die uit bodemhumus vrijkomt, kan schommelen tussen 75 en 300 kg/ha/jaar. Het is dus zeer belangrijk deze factor zo goed mogelijk in te schatten en te begrijpen. De belangrijkste factoren voor mineralisatie zijn vocht, warmte, pH, zuurstof en organisch materiaal.

18.06.20 - Stalen in het kader van derogatie nu ook voormelden via SNapp

Sinds  1 juni moet je de verplichte stalen in het kader van derogatie voormelden via SNapp. Voor 2020 gaat het enkel over stalen voor fosforbepaling, omdat je de stikstofstalen in het kader van derogatie maar tussen 1 januari en 31 mei mag nemen.

11.06.20 - Vers van de pers: brochure kleinschalige vergisting

Kleinschalige vergisting wordt in het Vlaams Energie- en Klimaatplan 2021-2030 genoemd om emissies bij mestopslag te verminderen en groene warmte en stroom te produceren. Om de sector optimaal te informeren over wat kleinschalige vergisting precies is en voor wie de investering rendabel blijkt, publiceerde Inagro in samenwerking met Universiteit Gent, Biogas-E en DLV een modulaire brochure. Benieuwd naar het resultaat en de inhoud? Lees dan zeker verder!

11.06.20 - Graslandupdate Week 24

Wekelijks brengen we je op de hoogte van de actuele gegevens van onze grasmetingen. Door de neerslag van afgelopen week is de grasgroei licht gestegen, tot 79 kg DS per dag. Ontdek er alles over in deze update.

04.06.20 - Stikstof bijbemesten bij droogte?

Heeft het zin om stikstof bij te bemesten bij droogte? Werkt een systeem van bijbemesting wel in droge jaren? We geven alvast enkele richtlijnen mee voor de voornaamste teelten, namelijk aardappelen, bloemkool en prei.

04.06.20 - Leer de waarde van herwonnen meststoffen kennen op PlattelandsTV

Hoe lokaler kringlopen gesloten worden, hoe beter voor het klimaat. Herwonnen meststoffen zijn een goed voorbeeld daarvan. Ze worden door innovatieve technologieën geproduceerd uit mestoverschot en ze zijn vaak gelijkaardig aan kunstmest. Maar wat zijn ze precies? Vanaf nu zondag, 7 juni, lichten we de strippen/wassen-technologie, de VeDoWS-stal en de herwonnen meststoffen die daaruit resulteren, uit op een reportage op PlattelandsTV. 

 
04.06.20 - Graslandupdate week 23

Wekelijks brengen we je op de hoogte van de actuele gegevens van onze grasmetingen. Deze week is de dagelijkse grasgroei gezakt tot 38,7 kg DS/ha, gemeten op de percelen die we opvolgen. Ontdek er alles over in deze update.  

28.05.20 - Graslandupdate Week 22

Wekelijks brengen we je op de hoogte van de actuele gegevens van onze grasmetingen. Deze week werd er een dagelijkse grasgroei van 88,5 kg DS/ha gemeten op de opgevolgde percelen. Ontdek er alles over in deze update.  

 
27.05.20 - Tot 77% nitraatreductie dankzij bioreactor in Staden

Het LA-traject 'Innoverende aanpak voor nitraatreductie in land- en tuinbouwgebieden' heeft tot doel een techniek te ontwikkelen die een groep landbouwers kan inzetten om de nitraatwaarden in drainagewater te verlagen. De eerste resultaten van de bioreactor in Staden zijn er, en ze zijn veelbelovend!   

  
26.05.20 - Hoe aardappelen telen in MAP VI? Nieuw demoproject zoekt het uit

Met het van kracht gaan van MAP VI worden veel telers geconfronteerd met een dalende bemestingsruimte en de verplichting om een toenemend areaal vanggewassen in te zaaien. Voor de aardappelteelt vormen deze beide aspecten een grote uitdaging. In het demoproject “Aardappelen telen binnen de restricties van MAP VI” gaan de Bodemkundige Dienst van België, Inagro en het Proefcentrum voor de Aardappelteelt de komende twee jaar dieper in op deze uitdagingen en zullen ze nagaan welke strategieën je als landbouwer kan toepassen om binnen de voorwaarden van MAP VI een optimale opbrengst te realiseren. 

 
20.05.20 - Prei bemesten? Lees onze tips!

Prei bemesten is niet evident. Voor voldoende opbrengst en een goede kwaliteit is er stikstof nodig. Maar de trage startgroei en de lange teeltduur - tot laat in het jaar - maken het niet makkelijk om op het juiste moment en op de juiste plaats voldoende stikstof ter beschikking te stellen.

13.05.20 - Video: Nieuwe wiedeggen en schoffelmachines staan garant voor efficiënte onkruidbestrijding

Nu de zaai- en plantwerkzaamheden goed zijn opgeschoten, vergt de onkruidbestrijding de volle aandacht. In de biologische landbouw evolueert de mechanisatie voor onkruidbestrijding snel en worden de technieken steeds performanter. Ook in gangbare landbouw is er een vernieuwde interesse voor mechanische onkruidbestrijding.

12.05.20 - Vergeet je staalname voor derogatie niet!

Het is de afgelopen dagen erg druk geweest op de velden: gras maaien en hakselen, mest voeren en dan vlug maïs inzaaien. Maar vergeet niet dat je de derogatiestalen vóór 31 mei moet laten nemen! Wil je die laten meetellen voor een fosfaatklasseverlaging, dan moet je ze vooraf aanmelden via SNapp op het Mestbankloket. Hoe dat moet, lees je in dit nieuwsbericht.  

 
12.05.20 - Digitaal kunstmestregister pas vanaf 1 januari 2021

Het kunstmestgebruik voor stikstof en fosfor beter opvolgen, is een belangrijk aandachtspunt in MAP 6. Sinds 1 januari is het verplicht om een kunstmestregister op papier bij te houden. Vanaf 1 juli zou er een digitaal systeem komen. VLM meldde recent dat de lancering van het digitale systeem door de coronaperikelen uitgesteld is tot 1 januari 2021.