Langzaam maar zeker raken technieken rond precisielandbouw ingeburgerd in de Vlaamse land- en tuinbouw. Toch worden percelen nog vaak uniform bewerkt, behandeld en bemest. Hoewel de percelen soms relatief klein zijn, stellen we er meestal toch een aanzienlijke variatie vast in de voedingstoestand van het gewas. In het project 'WikiLeeks' willen we telers dan ook bewuster maken van die variatie binnen hun percelen en de nood aan een plaatsspecifiek beheer op basis van de vastgestelde gewasbehoefte. In dit nieuwsbericht vertellen we je wat we precies zullen doen. De komende jaren zal je ongetwijfeld de vruchten kunnen plukken van ons onderzoek!

WikiLeeks: preciezer prei telen met precisielandbouw

Het VLAIO-LA-traject ‘WikiLeeks: Preciezer prei telen met precisielandbouw’ startte op 1 januari 2019 en kent een totale duurtijd van 4 jaar. Inagro coördineert het project en kan rekenen op medewerking van het Instituut voor Landbouw-, Visserij- en Voedingsonderzoek (ILVO), KU Leuven, Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek (VITO), Provinciaal Proefcentrum voor de  Groenteteelt Oost-Vlaanderen (PCG) en Proefstation voor de Groenteteelt (PSKW). Het onderzoek wordt gefinancierd door het Agentschap Innoveren en Ondernemen en diverse co-financiers.  

 

Plaatsspecifiek bemestingsmanagement wint aan belang in prei             

In dit project zullen we precisielandbouw gebruiken als managementtool. Zo willen we perceelsinformatie verzamelen uit diverse gegevensbronnen. Door alle gegevens te combineren, proberen we op een meer onderbouwde manier teeltbeslissingen te nemen en beredeneerder te bemesten.                           

Dat concept werken we specifiek uit in de preiteelt, omdat de nitraatproblematiek zeer sterk speelt in de teelt van late herfst- en winterprei. Dat komt voornamelijk door de combinatie van een trage groei en een zwak en ondiep ontwikkeld wortelstelsel, waardoor de N-voorraad in de bodem hoog wordt gehouden. Omdat nitraat in de wintermaanden zeer sterk onderhevig is aan uitspoeling, valt de teelt van late herfst- en winterprei moeilijk te rijmen met de nitraatrichtlijn en de gekoppelde actieprogramma’s. Plaatsspecifieke behandelingen op basis van de waargenomen gewasbehoefte zouden de groei kunnen verzekeren, zelfs als de minerale N-voorraad in de bodem ver onder de verwachte gewasbehoefte ligt.


 

Proef- en praktijkpercelen opvolgen om toekomstige behoefte te bepalen
Om plaatsspecifieke bemesting verder te verbeteren, volgen we in het project verschillende proef- en praktijkpercelen op met
bodemstalen, bodemscans, beeldinformatie en opbrengstmetingen. Die informatie koppelen we aan de bestaande groeimodellen om de toekomstige gewasbehoefte te bepalen.                   

De actuele gewastoestand en -behoefte brengen we dan weer in kaart met behulp van gewassensing. Bij die techniek wordt het reflecterende licht van een gewas opgevangen in verschillende golflengtes. Via bepaalde vegetatie-indexen kunnen we dan een objectieve schatting maken van de bladkleur, de bodembedekking en de algemene gezondheid van het gewas. Voor die gewassensing gebruiken we camera’s en sensoren, gemonteerd op een tractor, drone of satelliet. Omdat we de data tijdens het teeltseizoen verzamelen, kunnen we indien nodig tijdens de teelt nog bijsturen.                          

20190212_dronebeeld.png      
Foto: Dronebeeld waarbij de NDVI (Normalized Difference Vegetation Index) van verschillende percelen wordt weergegeven. Die index geeft een indicatie van de bedekkingsgraad of de biomassa aanwezig op het perceel.            

SMART-Crops demonstratieproject                  
Het WikiLeeks-project bouwt verder op onderzoek waar Inagro al enkele jaren rond werkt. Zo bekeken we in het demonstratieproject ‘Precisielandbouw Teelten Openlucht’ (SMART-Crops) al de mogelijkheden van verschillende precisietechnieken in de preiteelt. Daarbij besteedden we vooral aandacht aan gewassensing voor de plaatsspecifieke bijsturing van de bemesting tijdens het groeiseizoen. De resultaten van een bemestingsproef uit 2017 toonden aan dat het wel degelijk mogelijk is om plaatsspecifiek bij te bemesten zonder verlies aan opbrengst. Zo werden de beschikbare meststoffen efficiënter ingezet en werd een kleine, niet-significante, opbrengstverhoging van 8% bekomen in vergelijking met de adviesbemesting.                       

Ontwikkeling van een kennisplatform rond precisietechnieken                 
De sensoren en technieken die we in deze projecten gebruiken, zullen samen met alternatieve sensorsystemen geëvalueerd worden naar precisie, technische haalbaarheid en kostprijs in de praktijk. De kennis die Inagro samen met de partners opbouwt, bundelen we op een kennisplatform rond precisietechnieken. Daarmee kunnen Vlaamse landbouwers in interactie gaan met onderzoekers, informatie en advies inwinnen rond de mogelijkheden van precisielandbouw en hindernissen identificeren rond het gebruik van precisietechnologie.

 
Efficiënter gebruik van meststoffen en verduurzaming van de teelt                     
Met dit project beogen we dan ook een verduurzaming van de bemesting in de preiteelt via een plaatsspecifiek bemestingsmanagement op het correcte tijdstip en rekening houdend met de actuele bodem- en gewastoestand. Dit alles moet resulteren in een efficiënter gebruik van meststoffen en overige productiemiddelen, een verbeterde opbrengst en kwaliteit en gaat hand in hand met een algemene verduurzaming van de teelt.    
         
Meer info                  
Wil je meer info over het WikiLeeks-project, dan kan je terecht bij Tim De Cuypere via tim.de.cuypere@inagro.be of 051 27 32 87.                         
Wil je meer info over precisielandbouw, dan kan je terecht bij Jonathan Van Beek via  jonathan.vanbeek@inagro.be of 051 27 32 09.                         
                
Dit nieuwsbericht kadert in het VLAIO-LA-traject “WikiLeeks: Preciezer prei telen met precisielandbouw” en het SMART-Crops demonstratieproject: “Precisielandbouw Teelten Openlucht”.
                         
20190212_WikiLeeks.png

                         
20190212_SMARTcrops.png

                         
         
Gekoppelde thema's & sectoren: Bodem En Bemesting | Groenten Open Lucht | Smartfarming