Inagro is een van de negentien partners in het H2020-project Nutri2Cycle, dat recent van start ging. Dat vierjarig project onderzoekt de mogelijkheden om het meststoffengebruik in Europa efficiënter te laten verlopen door nutriënten te hergebruiken. Zo willen de projectpartners de uitstoot van broeikasgassen, de bodemaantasting en de afhankelijkheid van energie en meststoffen verminderen.   

  
Duurzame landbouw door voedingsstoffen te hergebruiken

Verbeterde systemen voor een duurzame landbouwproductie
De Europese landbouw wordt nog altijd gekenmerkt door een hoge uitstoot van broeikasgassen en een inefficiënt gebruik van koolstof en de belangrijkste bouwstoffen voor planten: stikstof, fosfor en kalium. Daarom streeft Nutri2Cycle naar enkele belangrijke ontwikkelingen die een duurzaam en efficiënt gebruik van natuurlijke bronnen promoten. Het project zal de huidige stromen van stikstof, fosfor en koolstof in kaart brengen bij verschillende soorten Europese landbouwbedrijven en hun impact op het milieu analyseren.   

Door veeteelt en gewasproductie beter op elkaar af te stemmen, kunnen stikstof en fosfor op een efficiëntere manier gebruikt worden. Tijdens de duur van het project zullen innovatieve ideeën onderzocht worden om dat te realiseren. Dankzij die verbeteringen moet er opnieuw koolstof in de bodem komen en moet de uitstoot van broeikasgassen verminderen. Uiteindelijk kan dat zelfs gecombineerd worden met secundaire voordelen, zoals energieproductie voor eigen gebruik op het landbouwbedrijf.        

Blog 2019-01-16_Nutri2Cycle_Figuur 2.PNG
Figuur: Interactie tussen veeteelt, gewasproductie en bewerking van reststromen.   

Nutriënten uit landbouw recycleren
Het project wil iedereen betrekken, van landbouwbedrijf tot eindgebruiker. De resultaten zullen bovendien gecommuniceerd worden op regionaal, nationaal en Europees niveau. In een eerste fase zullen we duurzamere en volwaardigere business modellen ontwerpen om nutriënten in de landbouw te herwinnen en te recycleren.
Vervolgens gaan we na hoe we die toepassingen in de praktijk kunnen brengen. Zo kunnen we de ontwikkelingen ook effectief implementeren en dus bijdragen aan een circulaire economie.   

Naast die input voor de landbouwsector zal Nutri2Cycle zich ook richten op het EU-beleid rond milieu. We willen wetenschappelijke input leveren om de uitstoot te verminderen en om Europa meer zelfvoorzienend te maken in voedselproductie, energie en meststoffen.  
  

Projectpartners
In dit project werken heel wat experten in nutriëntenhergebruik mee die al betrokken waren in voorgaande nationale en Europese projecten. Het consortium bestaat uit negentien partners in twaalf EU-landen, waaronder onderzoeksinstellingen, universiteiten, landbouwgroepen, landbouwexperts en Europese ngo's die de circulaire economie promoten. In Vlaanderen nemen Universiteit Gent en Inagro mee.   

Financiering
Het Nutri2Cycle-project wordt gefinancierd door steun van het EU Horizon 2020 programma voor Onderzoek en Innovatie.         

N2C_1.png


Meer info

Heb je bijkomende vragen over dit onderzoeksproject? Wij staan je met veel plezier te woord.

  
Gekoppelde thema's & sectoren: Energie En Groene Grondstoffen