Ook de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) voert metingen uit op het water van de Bollaertbeek. Zij meten maandelijks op 4 locaties. De resultaten van de metingen van april, mei en juni zijn nu beschikbaar en worden in deze blog besproken. Op 30 mei werden op elk van de 4 meetlocaties 14 of 15 stoffen teruggevonden boven de drinkwaternorm, waarvan 8 tot 12 stoffen een gemeten concentratie hadden boven de 0,5 µg/l.

Resultaten waterkwaliteit Bollaertbeek - VMM - 4 locaties - periode april-juni

Meetlocaties VMM

De VMM meet maandelijks de concentraties van gewasbeschermingsmiddelen in de Bollaertbeek. VMM voert op 4 locaties metingen uit: meetpunt 949060 ter hoogte van de Vergierestraat in Kemmel (daar noemt de beek nog Haringsebeek), meetpunt 949040 ter hoogte van de Vierstraat als de zijstroom vanuit Wijtschate erbij komt (vanaf daar Bollaertbeek genoemd), meetpunt 949000 ter hoogte van de Sint-Elooisweg in Voormezele en meetpunt 948010 aan Stuw 8 in Ieper (zelfde meetlocatie als de Watergroep). Op de kaart in figuur 1 zijn de locaties weergegeven.

Toetsing aan de drinkwaternorm
 
Omdat de Bollaertbeek drinkwaterwingebied is en om te kunnen vergelijken met de gegevens van de Watergroep, toetsen we de metingen van de VMM eerst aan de drinkwaternorm (0,1 µg/L actieve stof of 0,5 µg/L voor alle actieve stoffen samen). In de grafieken van figuur 1 is te zien per meetlocatie hoeveel stoffen in een concentratie boven de drinkwaternorm voorkwamen. De blauwe en groene blokjes zijn de stoffen waarvan de concentratie respectievelijk onder de detectielimiet of onder de drinkwaternorm zitten, de rode blokjes geven het aantal stoffen weer die een concentratie hadden tussen de 0,1 en 0,5 µg/l en de zwarte blokjes geven het aantal stoffen weer die een concentratie hebben >0,5 µg/l. Hierbij valt direct op dat de situatie in april – begin mei goed is, maar er vanaf 30 mei heel wat stoffen in een concentratie boven de drinkwaternorm werden teruggevonden en deze stijging zien we op de 4 meetplaatsen voorkomen. Gemiddeld over de 4 locaties overschrijden 15 stoffen de drinkwaternorm op 30 mei. Dit bevestigt de metingen van de Watergroep, die op 28 mei 12 stoffen en op 4 juni 17 stoffen boven de drinkwaternorm vonden.
 

Kaart_resultaten_VMM.PNG
Figuur 1 Aantal teruggevonden stoffen bij bepaalde concentratie voor de verschillende meetpunten van de VMM
 
 
Toetsing aan de milieunorm
De VMM toetst de concentraties aan gewasbeschermingsmiddelen echter in de eerste plaats aan de milieunormen en niet aan de drinkwaternorm. Deze milieunormen voor gewasbeschermingsmiddelen zijn gelinkt aan de mate van toxiciteit en verschillen van stof tot stof.
 
In Tabel 1 hebben we de toetsing uitgevoerd met de één van de milieunormen: de MAC-norm. Dit is de acute toxiciteit van een bepaalde stof. Bij overschrijding van deze concentratie is er risico op sterfte van alle waterleven. Deze norm verschilt sterk voor de verschillende stoffen. Dit is duidelijk te zien in kolom 1 van Tabel 1. Zo geeft S-metolachloor al een overschrijding bij 0,8 µg/l, terwijl dat bij chloridazon pas vanaf 100 µg/l het geval is.
 
We hebben voor de teruggevonden actieve stoffen bij de meting van 30 mei en 21 juni op de verschillende meetplaatsen, de gemeten concentraties getoetst aan hun MAC-waarde. De concentraties, die zwart aangeduid zijn in de tabel, overschrijden de MAC-norm (Tabel 1). Gezien de milieunormen vaak hoger zijn dan de drinkwaternorm, worden veel minder normoverschrijdingen vastgesteld.
 
Tabel 1 Concentraties van de gevonden stoffen (minstens 1 keer > 0,1 µg/l) voor de metingen van 30 mei en 21 juni voor de 4 meetpunten van de VMM, getoetst aan de MAC-waarde.

Tabel_concentraties_VMM_201810.PNG


Gekoppelde thema's & sectoren: