In deze blog presenteren we jullie de resultaten van de wekelijkse metingen door de Watergroep uitgevoerd aan stuw 8 voor de periode van half augustus tot eind september. Gemiddeld 10 stoffen kwamen in de periode van 20 augustus tot eind september boven de drinkwaternorm uit.

Resultaten waterkwaliteit Bollaertbeek - De Watergroep - september

In Tabel 1 vind je het aantal stoffen terug die een concentratie hadden boven de drinkwaternorm. Van half augustus tot eind september waren er tot 11 stoffen die de drinkwaternorm overschreden.

In Tabel 2 zijn de gemeten concentraties per actieve stof weergegeven met bijhorende teelten en handelsproducten. De kleuren van de cijfers in de tabel zijn overeenkomstig de kleuren in de eerste tabel. Je vindt er ook de totale concentratie aan gemeten gewasbeschermingsmiddelen terug, dus de som van alle stoffen samen. Over deze periode heen was de concentratie van alle gemeten stoffen samen gemiddeld 4,16 µg/l. Dit is wel al een daling tov de zomermaanden juli en augustus, waar de gemiddelde totale concentratiesom 7,4 µg/l was. Vergeet echter niet dat de toegelaten concentratie voor alle gewasbeschermingsmiddelen in drinkwater 0,5µg/l bedraagt. Dit is dus, ondanks de daling, nog steeds bijna 10 keer te veel.
 
Meestal weerspiegelen de stoffen met hoge overschrijdingen het gebruik en zijn de stoffen te verklaren doordat in deze periode spuithandelingen uitgevoerd werden in deze gewassen: bentazon werd gebruikt in bonen, dimethenamide, metazachloor en S-metolachloor in de 2e vrucht kolen en MCPA in grasland. Metaldehyde, dat in slakkenkorrels zit en uitgestrooid wordt, kan in alle teelten gebruikt worden. Enkel voor de pieken van terbutylazine wordt momenteel nog naar een verklaring gezocht.
 
Op 24 september veroorzaakten terbutylazine, MCPA en metaldehyde nog steeds aanzienlijke normoverschrijdingen. Hierdoor ligt het waterproductiecentrum nog steeds stil en wordt ook nog geen water in de Verdronken Weiden binnengelaten.
 

Tabel 1 Aantal teruggevonden stoffen binnen bepaalde concentratiegrenzen gemeten op verschillende meetdata.

Aantal_stoffen_DWG_201810.PNG


Tabel 2 Concentraties van de teruggevonden actieve stoffen in de Bollaertbeek (gemeten door De Watergroep aan Stuw 8).
Tabel_concentraties_DWG_201810.PNG

Gekoppelde thema's & sectoren: