Op dinsdag 4 september hadden we opnieuw een geslaagde studienamiddag met een goedgevuld programma: voorstelling en uitleg over de thema’s waar we op verder willen werken en over verschillende mogelijkheden om bufferstroken aan te leggen met een vergoeding. Daarna discussieerden we nog verder over de verschillende thema’s. De presentaties van die dag zijn terug te vinden in deze blog of op de website onder het luik Events.

Studienamiddag bufferstroken: presentaties online

Binnen het project WaterProtect willen we op 3 thema’s verder werken: waterkwaliteit kort op de bal, puntvervuiling en randenbeheer. Aan de hand van stembakjes tijdens de presentaties en in de discussiegroepjes nadien polsten we bij de aanwezigen of ze zich konden vinden in deze thema’s.

Waterkwaliteit kort op de bal gaat vooral over het verbeteren van de communicatie rond de waterkwaliteit van de Bollaertbeek. We willen de resultaten sneller bij de betrokkenen krijgen. Een onderdeel daarvan is deze nieuwsbrief en onze website. Binnen het project wordt ook een applicatie ontwikkeld om de meetresultaten van gewasbeschermingsmiddelen in de Bollaertbeek duidelijk weer te geven en toe te laten deze makkelijker te interpreteren. Nu is dit nog een groot struikelblok.

Een volgend thema waar we op willen inzetten is puntvervuiling. Dit blijft namelijk de grootste oorzaak van GBM in het oppervlaktewater, dus moeten we daar iets aan doen. Sensibilisering is een belangrijk aspect, maar ook begeleiding en advies naar de landbouwers om aanpassingen te doen in hun bedrijfsvoering zijn aspecten waar we op willen inzetten.

Een derde thema waar we op zullen inzetten is het randenbeheer. (Gras)bufferstroken en de verplichte teeltvrije meterstrook zijn andere belangrijke maatregelen om GBM uit het water te houden, doordat de afspoeling sterk daalt op deze manier. Daarom willen we inzetten op promotie van bufferstroken en landbouwers helpen in hun zoektocht naar een goede aanpak van het beheer en onderhoud van de teeltvrije meterstrook en bufferstroken.

We hadden ook Katrien Neudt van de VLM, Miquel Depoortere van Regionaal Landschap Westhoek en Dirk Cuvelier van ’t Boerenlandschap uitgenodigd om de verschillende mogelijkheden voor bufferstroken toe te lichten. De presentaties die erbij gegeven werden, zijn onderaan deze blog terug te vinden.

Alle aanwezigen waren het eens dat dit belangrijke thema’s zijn om op verder te werken. De snellere en duidelijkere communicatie via de nieuwsbrief en website werd sterk geapprecieerd. Ook gaven de landbouwers aan dat het thema puntvervuiling zeker prioriteit moet krijgen. We gaan met de resultaten, bevindingen en opmerkingen zeker aan de slag en zullen samen zorgen voor een betere waterkwaliteit!

Gekoppelde thema's & sectoren: