Op donderdag 18 maart organiseerden het departement Landbouw en Visserij, landbouwcomice Brugge, Inagro en ILVO een webinar voor landbouwers over bodemzorg. We leerden je hoe je je kan wapenen tegen de veranderende klimaatomstandigheden en hoe de bodem daarin een rol kan spelen. In dit nieuwsbericht blikken we terug op de boeiende kennisuitwisseling. Was je er niet bij, dan kan je de webinar herbekijken.

Een verzorgde bodem is een verzekering voor extreme seizoenen

Sinds de jaren ’90 is het gehalte aan organische koolstof afgenomen. Meer nog, het organisch koolstofgehalte is in meer dan de helft van de landbouwpercelen ondermaats! De daling heeft een sterke impact op de bodemkwaliteit, met minder structuur, minder opname van nutriënten, minder waterbergingscapaciteit en minder bewerkbaarheid tot gevolg.

Werken aan bodemkwaliteit

Onder invloed van de klimaatverandering lijken extreme weerscondities in de toekomst meer voor te komen. Een verzorgde bodem biedt ons de kans om ons te verzekeren tegen de veranderende weersomstandigheden. Het bodembeheer kan zeker ook bijdragen aan een goede bodemkwaliteit, op fysisch, biologisch en (bio)chemisch vlak.

Nuttige schimmels bevorderen in de bodem is heel belangrijk! Dat kan onder andere door:

  • gereduceerde bodembewerkingen uit te voeren
  • en vers organisch materiaal in de toplaag in te werken om te verteren en af te breken.

Vandaag moeten we investeren in de structuur van de bodem om er morgen de vruchten van te kunnen plukken. Ervaring leert dat werken aan een goede bodemstructuur net iets meer tijd in beslag neemt. Maar waar we vandaag niet aan beginnen, daar kunnen we in de toekomst ook niet de vruchten van plukken…


Relatie irrigatie en bodemstructuur

Hoe kan je meer water ter beschikking stellen van de plant op het moment dat ze het nodig heeft? Al enkele jaren op rij speelt de watervoorraad onze gewassen parten in de zomer.

Vooral het bodembeheer heeft een invloed op de waterhuishouding. In nattere periodes moet een goede bodemstructuur toelaten om regenwater voldoende te laten infiltreren op het veld of overtollig water via drainages af te voeren. Daarbij moet de bodem in staat zijn om het water te stockeren om het op een later tijdstip ter beschikking te stellen van de planten. De organische koolstof is als bouwelement in dit proces onmisbaar.

Daarnaast zijn er textuurverschillen. Zo kan een leembodem meer water stockeren dan een zandbodem. Vooral op zandgronden kan een goede organische koolstofvoorziening het verschil maken.

Maar ook ongewenste planten kunnen in droogteperiodes  met nuttig water weglopen, denk maar aan het gezegde “onkruid wieden is een begieting waard”.

Meer informatie?

Kon je er niet bij zijn tijdens de webinar? Bekijk de opname en laat je inspireren.

> Bekijk de opname.

> Bekijk de PowerPoint-presentaties.


2021Nefertiti.png

Gekoppelde thema's & sectoren: Bodem En Bemesting