Deze week lanceerde Water+Land+Schap een tweede oproep. Die kadert in de Vlaamse Blue Deal, die strijd aangaat tegen droogte en waterschaarste. De oproep biedt ondersteuning aan een innovatief of gebiedsgericht waterproject in een landbouwcontext. Heb je ideeën om meer water beschikbaar te hebben rond jouw landbouwbedrijf of te werken aan een duurzamer watersysteem in jouw omgeving? En kan je dat uitwerken samen met enkele buren? Misschien is deze oproep dan wel iets voor jou!

Water+Land+Schap zoekt ideeën voor duurzaam en slim waterbeheer in landbouwgebied

De bedoeling van de oproep van Water+Land+Schap is om een realisatiegericht project op te zetten, zodat

 • meer water kan infiltreren,
 • we minder snel geconfronteerd worden met verdroging,
 • of er meer water beschikbaar is voor de landbouw.

Via een concrete samenwerking met enkele buren of collega’s in een bepaald gebied kan je een duurzaam waterproject opzetten. Zo kan je inzetten op het slimmere gebruik en beheer van drainagewater, het gebruik van alternatieve waterbronnen in de omgeving, alternatieve methodes om water te verdelen/te gebruiken of te werken aan de kwaliteit van bepaalde waterbronnen.

De oproep is onderverdeeld in twee luiken waarin je een projectvoorstel kan indienen. Het doel van de Water+Land+Schap-projecten is om via nauwe samenwerkingsverbanden tussen landbouwers, bedrijven, bewoners en landschapsbeheerders problemen met water in landelijke gebieden aan te pakken. In het eerste luik van de oproep liggen mogelijkheden voor private, kleinschalige initiatieven. Problemen die kunnen aangepakt worden zijn bijvoorbeeld

 • de infiltratiemogelijkheden vergroten om de grondwatertafel beter aan te vullen;
 • extra waterbuffering realiseren om overlast te vermijden;
 • meer watervoorraad realiseren om minder onderhevig te zijn aan langdurige droogteperiodes;
 • maatregelen in te voeren die leiden tot een beter waterkwaliteit.

Belangrijk is dat een projectvoorstel rekening houdt met volgende punten:

 • inspelen op de uitgangspunten van de Blue Deal en deze projectoproep;
 • een positieve bijdrage leveren aan een robuust watersysteem;
 • inspelen op de invloed van klimaatwijzigingen op het landschap;
 • het privébelang overstijgen;
 • de wettelijke verplichtingen overstijgen;
 • maatregelen op het terrein realiseren (niet enkel studiewerk).

 

Pad 1

Pad 1 is er voor vernieuwende (kleinschalige) initiatieven die een positieve impact hebben op het watersysteem, de landbouw en het landschap in een regio. Het innovatieve aspect kan terug te vinden zijn in het gebruik van een nieuwe techniek, nieuwe werkmethodes, nieuwe samenwerkingsvormen of het verder uitwerken/uittesten van een bestaande techniek op kleine schaal. Belangrijk is dat de uitvoering van het projectidee verder moet gaan dan één plek, één locatie of één persoon. Er moet dus samengewerkt worden met enkele verschillende partners of collega’s.

 

Pad 2

Hier wordt ingezet op sterke gebiedscoalities om werk te maken van een droogterobuuste inrichting van het open ruimtegebied. Daarvoor moeten dus uitgebreide gebiedscoalities worden opgezet, wat verder gaat dan de lokale ideeën binnen enkele (landbouw)bedrijven. In navolging van de eerste oproepperiode zijn alvast enkele van deze gebiedscoalities aan de slag in de provincie, zoals ‘Robuuste Waterlopen Westhoek’,  ‘Naar een duurzaam landbouwproductielandschap in Midden-West-Vlaanderen’ en ‘De Gaverbeekvallei: een klimaatbestendig waterlandschap’.

We richten ons hierbij dus voornamelijk tot pad 1 (zie hierboven).

 

Projectvoorstellen indienen

Projecten kunnen door een initiatiefnemer worden ingediend tot zaterdag 31 juli om 12 uur. Bezorg het ondertekende aanvraagformulier aan VLM via waterlandschap@vlm.be. Vervolgens zal een preselectie gebeuren, waarbij de geselecteerde projecten hun voorstel mondeling moeten verdedigen.  

Zie je mogelijkheden op jouw bedrijf, heb je een innovatief idee en kan dit mogelijks een positieve bijdrage betekenen voor het watersysteem? Neem dan zeker contact met ons op! We helpen en begeleiden je graag verder!

Dries Mergaert – dries.mergaert@inagro.be – 051 14 03 62

Gekoppelde thema's & sectoren: Water