Naast het inzetten van de demomaatregelen Water-Land-Schap, waaronder de aanleg van (gras)bufferstroken en/of erosiedammen, kan ook een meer landschappelijke aanpak toegepast worden om knelpunten langs beken of op hellingen aan te pakken. Hoe (beekgeleidende) aanplantingen kunnen bijdragen om problemen met afkalvende oevers, afspoeling en erosie op te lossen, lees je in deze blog.  

Het Regionaal Landschap Westhoek zet in het afstroomgebied van de Bollaertbeek en Kleine Kemmelbeek ook in op het herstel van de oorspronkelijke beekvalleien. Door erosieknelpunten op een natuurlijke manier in te richten creëren we een waardevolle aanvulling op de demomaatregelen en versterken we eveneens het landschap!

Beek_zonder_afkalving_052021.jpg

Fig.1: beek zonder afkalving dankzij de dichte wortelgroei van elzen.

Beekgeleidende aanplantingen zoals houtkanten en elzensingels zorgen voor een natuurlijke vorm van oeverversteviging en gaan met hun wortelgroei het afkalven van de beektaluds en meanders tegen. Door aan te planten op de taludinsteek van de beek wordt de beekbedding immers ‘vastgezet’ in het wortelgestel van de planten.

Daarenboven creëren we groene linten in het landschap terwijl het verlies van productiegrond voor de landbouwer tot een minimum beperkt blijft!

Elzensingel_052021.png

Fig. 2: Elzensingel: uitganssituatie - aanplant - eindbeeld (doelstelling)

Ook graften (taluds) en houtwallen zijn typerend voor valleigebieden. Veelal vormen ze een natuurlijke of kunstmatige ‘knik’ in de helling. Het zijn ideale erosiebuffers en onderbreken eveneens de afspoeling van bijvoorbeeld gewasbeschermingsmiddelen. Door ze te herstellen en opnieuw te beplanten versterken we deze, veelal oude, landschapsrelicten. Hagen en houtkanten kunnen hierbij, al dan niet in combinatie met een grasstrook, ingezet worden als variant op een plantaardige dam of als groenscherm om drift van gewasbeschermingsmiddelen op te vangen.

Houtwal_graft_052021.png
Fig. 3: Houtwal/graft: uitgangssituatie - aanplant/herstel - eindbeeld (doelstelling)

Ook deze maatregelen worden op maat aangelegd. In samenspraak met de aanvrager en de Provinciale dienst Waterlopen wordt een beplantingsplan opgemaakt die ten volle inzet op de mogelijkheden op terrein, terwijl ook de voorwaarden en eisen van de betrokken partijen in rekening worden gebracht. Ideaal dus om de filosofie van landschapsherstel te koppelen aan de noden en behoeften van een landbouw- en drinkwaterwinningsgebied.

Een duidelijke win-win voor de landbouwer én het landschap!

Alle landbouwers en/of grondeigenaars binnen de beekvalleien van de Bollaertbeek en Kleine Kemmelbeek zijn dan ook welkom om hier beroep op te doen en samen te werken aan een klimaat-robuuster landschap!

Gekoppelde thema's & sectoren: