Ook in de Kleine Kemmelbeek laat de opstart van het spuitseizoen zijn sporen na en worden de eerste normoverschrijdingen vastgesteld en werd de waterinname even stopgezet. Vermijden van waterverontreiniging door gewasbeschermingsmiddelen is en blijft dus ook in dit afstroomgebied belangrijk!

Waterkwaliteit Kleine Kemmelbeek

Op 12 april werd in de Kleine Kemmelbeek in totale concentratie van 1.42 µg/L aan actieve stoffen gemeten. De hoogste concentratie (0.86 µg/L) werd teruggevonden voor de actieve stof metamitron, gebruikt in de onkruidbestrijding in bieten. Daarnaast zijn net zoals in de Bollaertbeek ook normoverschrijdingen vastgesteld voor glyfosaat en zijn afbraakproduct (o.a. in Roundup) en chloormequat (o.a. cycocel). Op 27 april werd ook de inname vanuit de Kemmelbeek naar de Dikkebusvijver stopgezet omwille van te hoge chloormequat concentraties. Op 6 mei kon de inname gelukkig terug hervat worden nadat de concentraties terug tot onder de detectiegrens zijn gedaald. Meer gedetailleerde info over de actieve stoffen en de teruggevonden concentraties in de Kleine Kemmelbeek vind je in onderstaande tabel.

Waterkwaliteit Kleine Kemmelbeek.PNG
Bijschrift: Tabel. Gemeten concentraties (µg/L) van de meest terug gevonden actieve stoffen in de Kleine Kemmelbeek tussen januari en april 2021 (Bron: De Watergroep)

In de Kleine Kemmelbeek overschreden de gemeten nitraatconcentraties de normen niet.

Grafiek_Nitraatconcentratie_Kleine_Kemmelbeek_052021.jpg

Gekoppelde thema's & sectoren: