Het spuitseizoen komt op gang en onmiddellijk vinden we ook de eerste pieken van gewasbeschermingsmiddelen in de Bollaertbeek terug. Door de verhoogde concentraties aan chloormequat en clopyralid werd beslist om de waterinname vanuit de Bollaertbeek naar de Verdronken Weiden nu al stop te zetten. Grote voorzichtigheid bij het toepassen van gewasbeschermingsmiddelen blijft absoluut noodzakelijk!

Waterinname “Verdronken weiden” stopgezet door te hoge pesticidenconcentraties

De voorjaarswerkzaamheden zijn volop aan de gang, zo ook de eerste bespuitingen. Vroeg in het voorjaar worden de granen behandeld tegen het onkruid en het legeren en deze actieve stoffen (chloortoluron en chloormequat) vinden we dan ook nu al in normoverschrijdende concentraties in de Bollaertbeek terug. Ook de actieve stoffen clopyralid (o.a. Bofix) en glyfosaat (o.a. Roundup) en zijn afbraakproduct worden reeds in hoge concentraties teruggevonden. Op 12 april was de som van concentraties van gewasbeschermingsmiddelen het hoogst tot nu toe nl. 4.56 µg/L. Meer gedetailleerde info over de actieve stoffen en de teruggevonden concentraties in de Bollaertbeek vind je in onderstaande tabel.

Zowel clopyralid (Bofix, Matrigon, …) als chloormequat (o.a. cycocel) worden zeer moeilijk verwijderd door de actieve koolfilters. Een goede bronbescherming en een gerichte sturing van de inname is voor deze actieve stoffen dus nog belangrijker. Door de verhoogde concentraties van deze stoffen is De Watergroep nu al genoodzaakt om de waterinname te stoppen. De inname vanuit de Bollaertbeek naar de verdronken weide zal hierdoor dit voorjaar normaal gezien niet meer kunnen opgestart worden. Deze eerste normoverschrijdingen vormen immers de voorbode van nog hogere concentraties. De waterbeschikbaarheid komt dus opnieuw onder druk te staan in de regio.

Excel_052021.png

Bijschrift: Tabel. Gemeten concentraties (µg/L) van de meest terug gevonden actieve stoffen in de Bollaertbeek tussen januari en april 2021 (Bron: De Watergroep)

Naast gewasbeschermingsmiddelen worden ook nutriënten gemeten in de Bollaertbeek. Uit onderstaande figuur blijkt dat ook de nitraatnorm afgelopen winter sterk werd overschreden. Sinds begin maart is deze gelukkig onder de norm gezakt.

Grafiek_Nitraatconcentratie_Bollaertbeek_12052021.jpg

Gekoppelde thema's & sectoren: