Sinds kort is er een nieuwe oproep van Proeftuinen Droogte: Proeftuinen Droogte 3.0. Via deze oproep wil de Vlaamse overheid de waterschaarste in Vlaanderen verminderen. De focus ligt op efficiënte waterbesparingen en slim circulair watergebruik. Het zwaartepunt van deze oproepen ligt op innovatieve samenwerkingsverbanden waarbij minstens drie bedrijven samenwerken om extra water ter beschikking te stellen of efficiënt te (her)gebruiken. Ook voor land- en tuinbouwbedrijven liggen hier zeker kansen. Zie je mogelijkheden om samen met enkele naburige bedrijven extra water beschikbaar te hebben? Laat dit dan zeker weten. We willen meteen met jou aan de slag om op korte tijd een project uit te werken!

Wil je graag meer water beschikbaar hebben op jouw bedrijf? Bekijk de nieuwe oproep Proeftuinen Droogte

Oproep Proeftuinen Droogte 3.0

De oproepen van Proeftuinen Droogte kaderen in de Vlaamse Blue Deal, waarmee de Vlaamse overheid de strijd wil aangaan tegen droogte en waterschaarste. Binnen deze oproep is opnieuw een budget van 4 miljoen euro voorzien om innovatieprojecten te ondersteunen die inzetten op het verminderen van de waterschaarste. De speerpunten van het project liggen op lokaal, circulair watergebruik en het benutten van koppelkansen/vernieuwde samenwerkingen. Belangrijk is om met het project een positief effect te hebben op het watersysteem in de omgeving. Om kans te maken op ondersteuning binnen Proeftuinen Droogte moeten minstens drie private bedrijven samenwerken om onderling efficiënt water te gebruiken.

Zie je mogelijkheden om een project uit te werken? Dan ondersteunen we jullie graag bij het indienen van een projectvoorstel! Je moet een invulformulier indienen tegen 26 juni om 12 uur.  

 

Waaraan moet een project voldoen?

Het project moet alvast een duidelijke impact hebben en bijdragen tot structurele oplossingen voor waterstress in de omgeving. Uitvoering van het project moet ervoor zorgen dat er meer water beschikbaar is of andere waterbronnen minder worden aangesproken. Ook inspelen op verzilting of waterkwaliteit kan een positief effect zijn van het project. Daarnaast moet het project opschaalbaar zijn en als voorbeeld kunnen fungeren voor gelijkaardige projecten op andere locaties.

Om aanspraak te maken op steun binnen Proeftuinen Droogte moet je bij het indienen van een projectvoorstel alvast met volgende voorwaarden rekening houden:

 • Minstens drie private bedrijven moeten samenwerken (technologieleveranciers horen hier niet bij);
 • Projecten komen in aanmerking vanaf een subsidiebudget van 50.000 euro;
 • Het subsidiebedrag bedraagt maximaal 75% van de projectbegroting (project is in overeenstemming met geldende wetgeving inzake staatssteun);
 • Het project moet afgerond zijn tegen juli 2026;
  Het samenwerkingsverband en project moeten minstens 10 jaar in stand worden gehouden (na oplevering van het project);
 • De initiatiefnemer moet actief deelnemen aan het communicatie- en participatietraject;
 • Er kunnen enkel zaken gefinancierd worden die niet via andere financieringskanalen kunnen worden betoelaagd;
 • Het project moet meer doen, dan wat wettelijk verplicht is.

Concrete mogelijkheden zijn:

 • De aanleg van en de verdeling vanuit een gezamenlijk waterbekken waar regenwater opgevangen wordt, waarbij samengewerkt wordt tussen minstens drie lokale bedrijven;
 • De zoetwaterbeschikbaarheid vergroten in gebieden waar de verziltingsproblematiek heerst;
 • Hergebruik van gezuiverd afvalwater en verdeling tussen sectoren;
 • Water infiltreren en oppompen.

Wil je meer inspiratie, dan kan je via volgende link informatie terugvinden omtrent de goedgekeurde projecten uit de vorige oproepen: Proeftuinen Droogte — Vlaamse Milieumaatschappij (vmm.be)

 

Wat is nieuw?

Binnen de huidige oproep werden wat aanpassingen gedaan ten opzichte van de vorige oproepperiodes. Zo gebeurden volgende aanpassingen aan het reglement:

 • Sinds dit jaar mogen ook 1 of meer niet-private deelnemers aan het samenwerkingsverband worden toegevoegd;
 • Het minimum subsidiëringsbedrag is verlaagd van € 75.000 naar € 50.000 om ook kleinschaligere projecten kansen te geven;
 • De indieningsperiode verloopt in 2 fases: in eerste fase moet een korte beschrijving worden gegeven van het project. Het projectvoorstel wordt vervolgens verder begeleid zodat een definitief voorstel kan worden ingediend.

 

Tijd voor actie!

De eerste aanvraag voor de projectvoorstellen moeten ingediend zijn tegen 26 juni. Zie je mogelijkheden? Heb je innovatieve ideeën? Heb je zelf mogelijks water ter beschikking? Wil je samen met enkele partners op weg om de waterschaarste lokaal te bestrijden? Laat het ons dan weten. We helpen en ondersteunen je graag om een project verder uit te werken!

Meer informatie rond het project kan je ook op de website van VMM terugvinden.

Contact

Dries Mergaert – 051 14 03 62 – dries.mergaert@inagro.be

Gekoppelde thema's & sectoren: Water