Vergunningen op land- en tuinbouwbedrijven staan sterk onder druk. Zeker in landschappelijk waardevol agrarisch gebied worden veel vragen gesteld over de geplande bouwwerken en hun inpasbaarheid in het omliggende landschap. Ook gemeenten kijken kritisch naar die aspecten. Naar aanleiding van de vele problematieken bij vergunningen besliste de deputatie van de provincie West-Vlaanderen om sterker in te zetten op een kwalitatievere landschappelijke integratie van de bedrijven in het buitengebied. Dat resulteerde in een nota die een aantal lijnen uitzet.

Uitgebreidere dossiersamenstelling voor West-Vlaamse klasse 1 bedrijven in agrarisch gebied

Via de nota vraagt de deputatie aan de land- en tuinbouwers om voldoende informatie samen te brengen in het vergunningsdossier. De nota focust in de eerste plaats op de opgelegde dossierstukken. Daarnaast bevat ze een luik over visie op landschappelijke integratie en een luik over handhaving. In dit nieuwsbericht ligt de focus op het vergunningsdossier: hoe moet het eruitzien zodat het aspect landschappelijke integratie beter tot zijn recht komt?

 
Duidelijkheid over wat, waar, hoe en waarom

Als je een vergunningsdossier indient, dan moet je ervan uitgaan dat de vergunningverlener (gemeente of provincie) jouw bedrijf niet kent en niet weet welke plannen je hebt voor de toekomst. Daarom is het belangrijk om dat te verduidelijken in het dossier. Het dossier geeft met andere woorden een antwoord op de vragen wat, waar, hoe en waarom.
 • Wat wil je doen (bouwen)?
 • Waarom doe je dat?
 • Waar ga je bouwen (inplanting)?
 • Hoe verhoudt het gebouw zich tot de andere gebouwen en tot de werking van het bedrijf (inclusief interne en externe mobiliteit)?
 • Hoe is de relatie van het gebouw met de omgeving?
 • Hoe ga je een aantal dingen precies aanpakken?
Je kunt eigenlijk maar een goed antwoord geven op die vragen als je er zelf goed over nagedacht hebt. Experten kunnen je daarbij helpen (zie verderop in de tekst).
 
Landschappelijke integratie

Beplanting is een belangrijk element in landschappelijke integratie, net als architectuur, materiaalkeuze en inplantingsplaats. Bij de dossiersamenstelling moet je duidelijk maken welke inspanningen je al leverde op het vlak van landschappelijke integratie. De vergunning voor een groot gebouw in landschappelijk waardevol gebied vereist bovendien meer visualisaties. De deputatie zal je voortaan vragen om mee te geven wat opgelegd werd in vorige vergunningen, wat je al dan niet uitgevoerd hebt en welke timing daaraan verbonden is. Die punten kan je ondersteunen met foto’s.
 
 
Nodige documenten afhankelijk van type landschap en grootte gebouw

De samenstelling van het dossier hangt sterk af van de bestemming op het gewestplan waarin het landbouwbedrijf zich bevindt en de grootte van het nieuwe gebouw. Bij vergunningen wordt een onderscheid gemaakt tussen de gewone en de vereenvoudigde aanvraag.
 
Voor gewone dossiersamenstelling geldt:
 • In agrarisch gebied (= categorie B) zijn enkel basismotiveringsnota en documenten over landschappelijke integratie noodzakelijk.
 • In landschappelijk waardevol gebied, de noordzeekustzone en ruimtelijk kwetsbaar gebied (= categorie A) zijn extra motivatie en visies vereist.
 • Voor een groot gebouw (meer dan 60 meter lang) in landschappelijk waardevol gebied (= categorie A met extra verhoogde aandacht) worden nog meer visualisaties gevraagd. Die dossiersamenstelling is ook noodzakelijk voor mestverwerkings- en biogasinstallaties in alle gebieden.
Voor eenvoudige dossiersamenstelling (bij kleinere gebouwen van minder dan 500 m² en/of minder dan 3000 m³) wordt in landschappelijk waardevol agrarisch gebied categorie B gehanteerd. In agrarisch gebied is deze nota voor deze vereenvoudigde aanvragen niet van toepassing.
 
Een louter “inbreidingsproject” valt buiten deze categorisering. Voor veranderingen in bestaande gebouwenconfiguraties is de nota ook niet van toepassing. TIP: je geeft in het dossier best mee waarom een extra plan en een motivatie over landschappelijke integratie niet nodig zijn.
 
NB_vergunningsdossiers_042021_tabel1.PNG

Tabel 1: Categorieën afhankelijk van ruimtelijke bestemming en grootte gebouw
 
 
Dossiersamenstelling

Een dossier in categorie B moet deze documenten bevatten:
 • motiveringsnota over de keuze voor het gebouw of de constructie
 • motiveringsnota over het gebouw of de constructie en de inplantingsplaats  
 • landschapsintegratieplan met
  • een plantenlijst
  • verduidelijking over beheer en onderhoud van de planten
  • het eigenlijke beplantingsplan
  • een motiverings- en visienota
  • visualisatie aan de hand van foto’s
 • overzicht van inspanningen voor landschapsintegratie die al geleverd zijn via
  • nota
  • fotoreportage
Een dossier in categorie A moet deze documenten bevatten:
 • alle documenten die nodig zijn in categorie B
 • een uitgebreidere motiverings- en visienota voor de landschappelijke integratie, die sterk uitgebreid is met een beschrijving van
  • de kenmerken van het landschap
  • aanwezige en nieuwe groenelementen en samenhang met de voorziene constructies
  • evaluatie van het ruimere landschap rond de inrichting
  • beschrijving van de eventuele andere bedrijven in de omgeving
 • extra visualisatie met ‘typefiches’, die tonen hoe een bepaald voorzien planttype er in de praktijk uitziet.
 
Een dossier in categorie A met extra verhoogde aandacht moet deze documenten bevatten:
 • alle documenten die nodig zijn in categorie B en A
 • profielsnedes die de hoogte en het volume van de constructies en de groenelementen verduidelijken
 • aanvullende schetsen of een 3D-dimensionering die de geplande toestand van de site voorstellen.
 
NB_vergunningsdossiers_042021_tabel2.PNG

Tabel 2: Dossiersamenstelling
 

Inagro staat je bij

Voor advies kloppen heel wat West-Vlaamse land- en tuinbouwbedrijven aan bij Inagro. We hebben dan ook jarenlange ervaring in de opmaak van landschappelijke integratieplannen op en rond landbouwbedrijven. “Bij de opmaak van het landschappelijke integratieplan benaderen we altijd het volledige bedrijf én het landschap, en niet enkel het onderwerp van de vergunning. Het spreekt voor zich dat we onze planopmaak aanpassen om de gevraagde inhoud aan te leveren”, vertelt Kathleen Storme, adviseur bedrijfsintegratie bij Inagro.
 
Met een goed doordacht plan en bijhorende motivatie willlen we tegemoetkomen aan de vragen van de deputatie, maar vooral werken aan goed geïntegreerde land- en tuinbouwbedrijven, die een geheel vormen met het landschap.
 • De basiswerking blijft gratis voor actieve West-Vlaamse land- en tuinbouwers en behelst de opmaak van het integratieplan met bijhorende motivatie en -visienota en visualisaties.
 • Voor dossiers in landschappelijk waardevol gebied met verhoogde aandacht (categorie A met extra verhoogde aandacht) vragen de extra visualisaties met doorsnedes en schetsen of 3D-dimensionering wel extra tijd. Daarvoor geldt een forfaitprijs van 248 euro (excl. BTW).
Voor langetermijnplannen moedigt Kathleen je aan om tijdig ondersteuning te vragen van Inagro. “Adviezen over bedrijfsontwikkeling en agrarische architectuur vraag je best al aan in de droomfase. Zo kunnen we de opmaak van de motiveringsnota over de keuze van een specifiek gebouw en de inplantingsplaats op ons nemen.”
 
> Wil je advies inwinnen? Contacteer onze landschapsarchitecten Kathleen Storme en Timo Platteau via bedrijfsintegratie@inagro.be of 051 27 33 85.
 
 
Timing
 
De dossiers die ingediend worden vanaf 15 juni moeten voldoen aan deze vereisten voor de samenstelling van het vergunningsdossier. Tot dan geldt er een overgangsperiode. Maar ook die dossiers moeten de nodige informatie over landschappelijke integratie bevatten.
 
 
> Dit artikel is een samenvatting van de beslissing van de deputatie. Bekijk de volledige nota.
Gekoppelde thema's & sectoren: Landbouw In Zijn Omgeving | -- Algemeen --