In het Interreg North Sea Region-project REFRAME voerde Jesper Kwant een transnationaal onderzoek naar consumentenattitudes met betrekking tot lokaal voedsel. In België koos Kwant voor West-Vlaanderen als studiegebied. Dat leverde een aantal interessante inzichten op.

Hoe staan consumenten tegenover de korte keten? We bundelen de interessantste tips!

Jesper Kwant voerde een transnationaal onderzoek naar consumentenattitudes met betrekking tot het kopen van lokaal voedsel in verschillende regio’s van de projectpartners. Hij probeerde in beeld te brengen

  • welke zaken de houding van consumenten tegenover lokaal voedsel het meest beïnvloeden
  • en wat mensen er uiteindelijk toe aanzet om voedsel via de korte keten te kopen.

 

Kwalitatiever en milieuvriendelijker

Voor België richtte Jesper zich op West-Vlaanderen. Een online bevraging van 172 personen leverde een aantal interessante inzichten op. Sommige resultaten waren weinig verrassend. Lokaal voedsel wordt ervaren als kwalitatiever dan de tegenhangers in de supermarkt. Kopen via de korte keten wordt bovendien als milieuvriendelijker gezien.

Opmerkelijker was dat consumenten in West-Vlaanderen korteketenverkoop hoofdzakelijk zien als een manier om de lokale economie en lokale landbouwers en ondernemers te versterken. Dat zou de belangrijkste drijfveer zijn om lokaal voedsel te kopen.

 

... maar ook hindernissen

Er zijn echter een aantal zaken die het de consumenten moeilijk maken om meer voedsel via de korte keten te kopen. Denk bijvoorbeeld aan...

  • een gebrek aan variatie in de aangeboden producten
  • hogere prijzen
  • te beperkte informatie over de exacte herkomst van producten
  • de noodzaak om verschillende hoevewinkels te bezoeken om alle boodschappen te doen.


De resultaten benutten om een sterkere korte keten uit te bouwen

Hoe kan je als korteketenproducent de resultaten van dit onderzoek goed benutten? De inzichten van Jesper schuiven bepaalde thema’s naar voor waar je als producent specifiek op kan inspelen.

  • Spelers in de korte keten kunnen in de eerste plaats focussen op de bezorgdheid om de lokale economie. Consumenten wijzen op de meerwaarde van hun korteketenaankopen is al een eerste stap in de goede richting. Dat kan onder andere door te communiceren wat de impact van de aankoop van de consument is, bijvoorbeeld door aan te geven hoe de inkomsten uit korteketenverkoop besteed worden in het eigen bedrijf.
  • Daarnaast kan je de positieve impact op het milieu en de hogere kwaliteit en versheid van producten binnen de korte keten in de verf zetten.
  • Er moet zeker ook aandacht zijn voor de beperkende factoren, maar in de marketing van korteketenbedrijven is het vooreerst aangeraden om de positieve aspecten van het kopen van lokaal voedsel te belichten.

De consument het gevoel geven dat hij met zijn keuze voor de korte keten een effectieve ondersteuning biedt aan de lokale economie en tegelijkertijd een klimaatbewuste keuze maakt, kan al een belangrijke stimulans zijn om meer mensen lokaal te doen kopen.


Wat is REFRAME?

Het Interreg North Sea Region-project REFRAME is een samenwerking tussen partners uit België, Nederland, Duitsland, Denemarken en Zweden waarbij gezocht wordt naar manieren om lokale voedselproductie en -verkoop zoveel mogelijk te promoten en te professionaliseren.

Een zo kort mogelijke keten op het gebied van voedselproductie zorgt niet alleen voor een kwalitatiever eindproduct, maar draagt ook bij aan het inperken van de ecologische voetafdruk en het stimuleren van de lokale economie.
Meer informatie over de werking en de acties binnen het project zijn te vinden op deze website.

 


Dit onderzoek werd mogelijk gemaakt met financiële steun van het Interreg North Sea Region project REFRAME.
reframe.png

Gekoppelde thema's & sectoren: Landbouwverbreding | -- Algemeen --