Voor de start van het nieuw witloofwortelseizoen is het belangrijk aandacht te hebben voor een goede perceels- en rassenkeuze. Bij de perceelskeuze voor witloof is het belangrijk dat je de stikstofvoorraad op de drie niveaus in de bodem kent. De teelt van witloof vereist immers een stikstofarme bodem. Ook bij de rassenkeuze wordt best even stilgestaan.    

   
Aandachtspunten voor de start van het nieuw witloofwortelseizoen

Perceelskeuze voor witloofteelt    

Bij de perceelskeuze voor witloof is het belangrijk dat je de stikstofvoorraad op de drie niveaus in de bodem kent. De teelt van witloof vereist immers een stikstofarme bodem. Indien de stikstofvoorraad in de bodem van 0-90 cm te hoog is, wordt de afrijping van de witloofwortels verhinderd. Om de stikstofvoorraad te kennen, is het noodzakelijk een stikstofanalyse uit te voeren. Op basis van de resultaten van deze analyse kan bepaald worden of het perceel al dan niet geschikt is voor de teelt van witloof. Je kan dan op een verantwoorde manier bemesten en een geschikt ras kiezen in functie van de voorraad in de bodem en de behoefte van de plant.     

Op basis van de N-indexmethode worden de percelen ingedeeld in categorieën. De N-index is een maat voor de hoeveelheid beschikbare stikstof op een perceel en houdt rekening met de actuele stikstofreserve, de stikstof die gedurende het groeiseizoen zal vrijkomen en verliezen die kunnen optreden. Er zijn 4 categorieën:     

- categorie 1: normale stikstofindex (<= 200): geschikt voor witloofteelt    

- categorie 2: vrij hoge stikstofindex (201-225): gevaar voor te weelderige groei en moeilijk afrijpen. Ook gevaar voor het optreden van ziekten in de forcerie. Indien toch witloof wordt verbouwd, dan vroeg zaaien en een hoog aantal planten per hectare nastreven.    

- categorie 3: te hoge stikstofindex (226-250): witloofteelt is af te raden wegens groot gevaar voor te weelderige groei, slecht afrijpen van het loof en gevaar voor rotting in de forcerie.    

- categorie 4: veel te hoge stikstofindex (> 250): zeker geen witloof verbouwen    

De geschiktheid van een perceel voor het telen van witloofwortels wordt in belangrijke mate beïnvloed door zijn voorgeschiedenis. De voorteelt kan een nefaste invloed hebben op de ziektedruk en speelt ook een belangrijke rol bij de stikstofnalevering. De teelt van witloof is bijvoorbeeld niet aan te raden op een perceel waar veel groenten werden geteeld of grasland werd gescheurd. Door de mineralisatie van de gewasresten kan namelijk nog veel stikstof vrijkomen in de zomer:

- 0-50 kg stikstof in oogstrest per ha: vroege aardappelen, andijvie, koolraap, peterselie, schorseneren, sla, spinazie, veldsla, vroege uien, witloof

- 50-100 kg stikstof in oogstrest per ha: aardbeien, chinese kool, ijsbergsla, knolselder, koolrabi, prei, stamslabonen, (vroege) wortelen

- > 100 kg stikstof in oogstrest per ha: bladselder, bleekselder, bloemkool, boerenkool, broccoli, courgette, doperwten, groene selder, knolvenkel, rode biet, rode kool, savooikool, spruitkool, venkel, witte kool

(bron: Belgisch Staatsblad 27/04/2007 p. 22615)

De hoeveelheid mineralisatie hangt van vele factoren af: het gebruik van het perceel (groentepercelen t.o.v. akkerbouwpercelen), het koolstofgehalte, de bodemtemperatuur, de vochttoestand, de textuur, de structuur en de biologische activiteit van de bodem. Bovendien kan het tweede of het derde jaar na het scheuren van grasland nog steeds stikstof vrijkomen.  Indien de voorteelt niet in eigen beheer gebeurde, is het dus nuttig om je goed te laten informeren over de voorgeschiedenis, de toegediende bemesting en de opbrengst op het perceel. 

Om een idee te hebben van de geschiktheid van de gronden voor de witloofwortelteelt 2015 raden we je aan om in de periode januari-maart een stikstof-grondstaal te laten nemen, eventueel in combinatie met een standaardgrondontleding. Op basis van de voorgeschiedenis van het perceel en de bodemanalyse wordt een geschiktheidsindex en bemestingsadvies berekend voor de teelt van witloofwortelen. Bij interesse graag een seintje naar de dienst voorlichting witloof van Inagro (0478/280962 of 051/273292).  


Rassenkeuze     

Bij het begin van het nieuwe teeltseizoen is het belangrijk om even stil te staan bij de rassenkeuze van het witloof. Dit kan ondermeer door ervaringen uit te wisselen met collega-telers, zoals op demonstratiemomenten van rassenproeven, studieavonden en beurzen. De witloofstudieavond van Inagro, die dit jaar doorgaat op 20 februari om 17u, is hiervoor een goede gelegenheid. Tijdens deze studieavond kan je de winterrassen bekijken en vergelijken. Binnenkort zal ook de nieuwe rassenlijst witloofhybriden 2015 beschikbaar zijn. Wees hierbij wel indachtig dat de groeiplaats van de wortelen een belangrijke invloed kan hebben op de uiteindelijke kropopbrengst en –kwaliteit.   

Gekoppelde thema's & sectoren: Witloof