Voor de start van het nieuw witloofwortelseizoen is het belangrijk aandacht te hebben voor een goede perceels- en rassenkeuze. Bij de perceelskeuze voor witloof is het belangrijk dat je de stikstofvoorraad op de drie niveaus in de bodem kent. De teelt van witloof vereist immers een stikstofarme bodem. Ook bij de rassenkeuze wordt best even stilgestaan.

Perceelskeuze voor witloofteelt   

Bijde perceelskeuze voor witloof is het belangrijk dat je de stikstofvoorraad opde drie niveaus in de bodem kent. De teelt van witloof vereist immers eenstikstofarme bodem. Indien de stikstofvoorraad in de bodem van 0-90 cm te hoog is, wordt deafrijping van de witloofwortels verhinderd. Om de stikstofvoorraad te kennen,is het noodzakelijk een stikstofanalyse uit te voeren. Op basis van de resultatenvan deze analyse kan bepaald worden of het perceel al dan niet geschikt is voorde teelt van witloof. Je kan dan op een verantwoorde manier bemesten en eengeschikt ras kiezen in functie van de voorraad in de bodem en de behoefte vande plant.   

Op basis van de N-indexmethode wordende percelen ingedeeld in categorieën. De N-index is een maat voor dehoeveelheid beschikbare stikstof op een perceel en houdt rekening met deactuele stikstofreserve, de stikstof die gedurende het groeiseizoen zal vrijkomenen verliezen die kunnen optreden. Er zijn 4 categorieën:   

- categorie 1: normale stikstofindex(<= 200): geschikt voor witloofteelt   

- categorie 2: vrij hogestikstofindex (201-225): gevaar voor te weelderige groei en moeilijk afrijpen.Ook gevaar voor het optreden van ziekten in de forcerie. Indien toch witloofwordt verbouwd, dan vroeg zaaien en een hoog aantal planten per hectarenastreven.   

- categorie 3: te hoge stikstofindex(226-250): witloofteelt is af te raden wegens groot gevaar voor te weelderigegroei, slecht afrijpen van het loof en gevaar voor rotting in de forcerie.   

- categorie 4: veel te hogestikstofindex (> 250): zeker geen witloof verbouwen   

Degeschiktheid van een perceel voor het telen van witloofwortels wordt inbelangrijke mate beïnvloed door zijn voorgeschiedenis. De voorteelt kan eennefaste invloed hebben op de ziektedruk en speelt ook een belangrijke rol bijde stikstofnalevering. De teelt van witloof is bijvoorbeeld niet aan te radenop een perceel waar veel groenten werden geteeld of grasland werd gescheurd.Door de mineralisatie van de gewasresten kan namelijk nog veel stikstofvrijkomen in de zomer. De hoeveelheid mineralisatie hangt van velefactoren af: het gebruik van het perceel (groentepercelen t.o.v. akkerbouwpercelen),het koolstofgehalte, de bodemtemperatuur, de vochttoestand, de textuur, destructuur en de biologische activiteit van de bodem. Bovendien kan het tweedeof het derde jaar na het scheuren van grasland nog steeds stikstof vrijkomen.  Indien de voorteelt niet in eigen beheergebeurde, is het dus nuttig om je goed te laten informeren over devoorgeschiedenis, de toegediende bemesting en de opbrengst op het perceel.   

Omeen idee te hebben van de geschiktheid van de gronden voor dewitloofwortelteelt 2015 raden we je aan om in de periode januari-maart eenstikstof-grondstaal te laten nemen, eventueel in combinatie met eenstandaardgrondontleding. Op basis van de voorgeschiedenis van het perceel en debodemanalyse wordt een geschiktheidsindex en bemestingsadvies berekend voor deteelt van witloofwortelen. Bij interesse graag een seintje naar de dienstvoorlichting witloof van Inagro (0478/280962 of051/273292).   

Rassenkeuze   

Bijhet begin van het nieuwe teeltseizoen is het belangrijk om even stil te staanbij de rassenkeuze van het witloof. Dit kan ondermeer door ervaringen uit tewisselen met collega-telers, zoals op demonstratiemomenten van rassenproeven,studieavonden en beurzen. De witloofstudieavond van Inagro, die dit jaardoorgaat op 20 februari om 17u, is hiervoor een goede gelegenheid. Tijdens dezestudieavond kan je de winterrassen bekijken en vergelijken. Binnenkort zal ookde nieuwe rassenlijst witloofhybriden 2015 beschikbaar zijn. Wees hierbij welindachtig dat de groeiplaats van de wortelen een belangrijke invloed kan hebbenop de uiteindelijke kropopbrengst en –kwaliteit.   

Gekoppelde thema's & sectoren: Witloof