Vanaf vandaag gaat een nieuwe oproepperiode van start voor het waterputtenreglement van de provincie West-Vlaanderen. Heb je interesse om met ondersteuning van de provincie te investeren in extra wateropslag op jouw bedrijf? Grijp dan je kans en stel je kandidaat tussen 15/10 en 15/12. Hoe zit het project in elkaar, wat zijn de voorwaarden, hoe kan je jezelf kandidaat stellen … ? Dat lees je hieronder.

Een private watervoorraad aanleggen in samenwerking met de provincie? Nieuwe intekenperiode gaat van start!

Afgelopen jaar werd het waterputtenreglement (PPS), voor het aanleggen van gecombineerde waterputten in samenwerking met de provincie, goedgekeurd in de provincieraad. Daarnaast werd ook een eerste intekenperiode gelanceerd. Hiervoor was reeds een ruime interesse. Ondertussen werden de projecten, die verder tot uitvoering gaan, geselecteerd. Deze eerste putten worden volgend jaar aangelegd. Intussen wordt een nieuwe oproepperiode gelanceerd. Vanaf 15 oktober is het opnieuw mogelijk om je kandidaat te stellen om een dergelijke waterput aan te leggen.

Hoe ziet een gecombineerde waterput er uit?
Met de waterputten binnen het project, beoogt men een dubbel doel. De waterput bestaat dan ook uit 2 delen: een spaargedeelte en een buffergedeelte. Het spaarvolume vult zich met water dat door de private partner (lees: landbouwer) mag gebruikt worden. In het buffergedeelte kan tijdens perioden van wateroverlast, water gebufferd worden. Na de periode van teveel water, loopt het opnieuw weg. Op die manier wordt de overlastdreiging stroomafwaarts ingeperkt. Er wordt een buisverbinding aangelegd tussen waterloop en waterput om extra water naar de put te sturen of om het buffervolume te laten leeglopen. Om de put extra te vullen kan een knijpstuw in de waterloop geplaatst worden. Daarnaast wordt ook een overstroomzone voorzien (= lokale verlaging van het maaiveld).
 
Schematischevoorstellingwaterputten.png
Figuur 1: Schematische voorstelling van de waterputten die aangelegd worden binnen het project.
 
Hoe worden de taken en kosten verdeeld?
Indien een project geselecteerd wordt, staat de provincie in voor een aantal administratieve taken, zoals het opmaken van een ontwerp en de bouwvergunningsaanvraag. Daarnaast neemt de provincie ook alle taken en kosten op zich met betrekking tot het bufferen van het water. Dit bevat de knijpstuw in de waterloop, de buisverbinding en het buffervolume van de put (graafwerken en grondverzet van het bovenste deel van de put). De private partner (jij als landbouwer bijvoorbeeld) moet instaan voor de financiering van het spaarvolume (graven en afvoeren van de aarde) van de waterput. De effectieve kostenverdeling zal dus variëren van project tot project. Voor het grondverzet kan de private partner kiezen om dit te laten uitvoeren door de aannemer van de provincie, of hij kan dit zelf opnemen (eventueel met een eigen grondwerker).
 
Aan welke voorwaarden moet ik voldoen?
In het reglement werden 2 soorten criteria opgenomen: uitsluitingscriteria en beoordelingscriteria. De uitsluitingscriteria zijn zaken waaraan voldaan moet worden vooraleer tot uitvoering kan worden overgegaan. Zo moet het project de lokale wateroverlastproblematiek kunnen aanpakken. Er moet ook een zekere waterbehoefte zijn bij de private partner. Een ander voorbeeld, is het grondverzet. Het is belangrijk om alle grond efficiënt af te kunnen zetten op percelen nabij. Dit zijn zaken die echter in een verdere fase van de uitvoering worden bekeken. In deze fase moet alvast voldaan worden aan volgende criteria:
  • De locatie van de waterput moet gelegen zijn langs een waterloop van 2e categorie, buiten poldergebied;
  • Het perceel voor de waterput moet minstens 0,5 ha groot zijn;
  • Het afstromingsgebied van de waterloop tot aan het perceel voor de waterput moet minstens 200 ha groot zijn;
  • Je moet eigenaar zijn van het perceel of toestemming hebben van de eigenaar om de werken uit te voeren;
  • In deze fase wordt ook al sterk aangeraden om na te denken op welke locaties de uitgegraven grond afgezet zou kunnen worden en dit mee te geven bij de kandidaatstelling.
De volledige lijst van criteria waaraan voldaan moet worden in de loop van het project, is terug te vinden in het provinciaal reglement waterputten.
 
De beoordelingscriteria worden gebruikt om een rangschikking op te maken van alle projecten die aan de uitsluitingscriteria voldoen. Daarbij zal gekeken worden naar hoe efficiënt het project is qua waterbuffering, sparen van water, inpassing in de Integrale Kaderrichtlijn Water … Vooraleer dit kan gebeuren zullen de nodige gegevens verzameld worden en zullen voorontwerpen worden opgemaakt door de provinciale dienst waterlopen. De projecten die het hoogst worden gerangschikt (= best beoordeeld) krijgen de eerste kans om het project uit te voeren.
 
Indien je vragen hebt rond deze criteria, mag je ons altijd contacteren voor verdere ondersteuning en begeleiding.
 
Hoe verloopt dit project?
De intekenperiode loopt van 15 oktober tot 15 december 2020. Daarna zullen alle projecten die voldoen aan de eerste uitsluitingscriteria verder bekeken worden door een commissie. Indien ook andere uitsluitingscriteria een positieve beoordeling krijgen, worden voorontwerpen opgemaakt van de projecten. Daarnaast vinden ook bedrijfsbezoeken plaats om voldoende informatie te verzamelen en ook het ontwerp af te stemmen op de wensen van de private partner. Op basis van de uitsluitings- en beoordelingscriteria wordt uiteindelijk bepaald welke projecten tot uitvoering kunnen overgaan. De beslissing wordt verwacht in de loop van 2021. De uitvoering van de projecten is voorzien voor 2022.
 
Hoe stel ik me kandidaat?
Hoe je jezelf kandidaat kan stellen voor dit project, is ietwat gewijzigd ten opzichte van vorig jaar. De oproep wordt gecoördineerd vanuit de provinciale dienst waterlopen. Men moet zich kandidaat stellen via een online-invulformulier. Meer informatie omtrent het project kan ook teruggevonden worden op de website van de provincie.
 
Indien je vragen hebt rond het project, of je wenst begeleiding voor het invullen van het online formulier. Neem dan zeker contact op met ons.
Dries Mergaert – 051 14 03 62 – dries.mergaert@inagro.be
Gekoppelde thema's & sectoren: -- Algemeen --