In de dunne fractie van varkens- en rundermest en digestaat zit vaak nog heel wat stikstof. In het project Nitroman worden twee technologieën opgevolgd die die waterige, dunne fractie opwaarderen. We onderzoeken specifiek de strippen-wassentechnologie van Detricon en de membraanfiltratie met omgekeerde osmose van Strocon. Tijdens de kick-off van het project bezochten we alvast IVACO en hun Detricon-installatie.

Eerste bijeenkomst bij de stripping-scrubbing installatie binnen Nitroman

Nutriëntenrecuperatie uit mest biedt kansen als structurele oplossing voor het maatschappelijke vraagstuk van de mestoverschotten. Het Interreg VlaNed-project Nitroman richt zich op het herwinnen en gebruiken van de nutriënten (hoofdzakelijk stikstof) uit varkens- en rundveedrijfmest.

Op 10 september werd het project voorgesteld aan het brede publiek. Enerzijds door het organiseren van een klankbordgroep in de voormiddag, anderzijds door een bedrijfsbezoek in de namiddag. Een volzette studiedag toonde aan dat er alvast veel interesse is in het thema.


Klankbordgroep

Via de klankbordgroep worden de knelpunten die de transitie naar circulaire economie verhinderen aangepakt en besproken. Alle geïnteresseerde vertegenwoordigers uit de landbouwsector zijn dan ook welkom in deze klankbordgroep. Tijdens de duur van het project komt deze klankbordgroep op regelmatige basis samen om de stand van zaken van het project te bespreken, alsook om de evolutie van de knelpunten na te gaan.


Door de aanwezigheid van zowel Vlaamse als Nederlandse leden van de klankbordgroep werden ook de gelijkenissen en verschillen in het beleid in Vlaanderen en Nederland geduid en met elkaar vergeleken. De conclusies van deze gesprekken worden meegenomen in de opmaak van het concreet actieplan voor de transitie naar circulaire Vlaamse mestverwerking binnen realistische economische, ecologische en maatschappelijke randvoorwaarden in kader van het Vlaams nutriëntenplatform Nutricycle Vlaanderen.

Indien in Nederland de recente kamerbrief van Minister Schouten rond ofwel 100% grondgebondenheid, ofwel 100% verwerking van mest goedgekeurd wordt, blijkt het gebruik van RENURE-producten goed te passen in het concept van 100% grondgebondenheid.

Het vergelijken tussen de Vlaamse en de Nederlandse aanpak was voor beide kanten zeer leerzaam en inspirerend.


> Inschrijven voor de klankbordgroep kan nog steeds via www.nitroman.be.


Kick-off

Na de klankbordgroep werd de stripping-scrubbing installatie van Detricon op het varkensbedrijf IVACO bezocht. Er werd niet alleen ingegaan op de stripping-scrubbing installatie, maar we kregen een volledige rondleiding van alle innovaties op het bedrijf. Op IVACO wordt jaarlijks 60.000 m³ mest op verschillende manieren bewerkt en verwerkt, onder andere via biologische mestverwerking, anaerobe vergisting, stripping-scrubbing en rietvelden. De techniek van stripping-scrubbing is één van de technieken die kan worden toegepast om naar een duurzame bewerking van mestoverschotten te gaan. Het heeft immers een hoog potentieel om te worden erkend als RENURE-meststof: een herwonnen meststof uit dierlijke mest met gelijkwaardige eigenschappen aan kunstmest, waardoor het onder strikte voorwaarden zou toegepast kunnen worden bovenop de nitraatrichtlijn.

Er zijn duidelijk voordelen en mogelijkheden voor deze technieken. Uit de discussies bleek dat er nog een aantal aandachtspunten zijn die verder uitgediept en uitgeklaard kunnen worden.

Zo wordt geopperd dat de focus bij recuperatie van meststoffen niet enkel op stikstof moet liggen, maar dat ook andere nutriënten belangrijk zijn, net als organische stof en water die in de ruwe mest aanwezig zijn.


Meer info

> Bezoek de website voor meer info over het project.

> Of volg het project op Facebook.


Voor meer vragen of informatie over nutriëntenrecuperatie en herwonnen meststoffen kan je terecht bij:


 

 


Nitroman wordt gefinancierd binnen het Interreg V programma Vlaanderen-Nederland, het grensoverschrijdend samenwerkingsprogramma met financiële steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling. Meer info: www.grensregio.eu.

Nitroman_Logobanner200929.png