Zonnige en droge weersomstandigheden zijn ideaal om je bodem voor te bereiden op de winter. Dit kan door eventuele verdichte lagen op te heffen door een aangepaste bodembewerking gevolgd door de inzaai van een groenbedekker.

Profiteer van het goede weer om een groenbedekker in te zaaien!

Tijd om de bodem te beoordelen!
Tijdens het vroege najaar is de grondwaterstand het laagst. Dit vormt het ideale tijdstip om eventuele verdichtingen die opgetreden zijn bij bijvoorbeeld de oogst van een voorgaand gewas, of een ploegzool op te heffen. Dit kan door het uitvoeren van een diepere bodembewerking. Belangrijk hierbij is dat er maar tot net onder de verdichte laag wordt losgemaakt en het bodemoppervlak niet te fijn komt te liggen om verslemping door neerslag te vermijden. Door onmiddellijk na de grondbewerking een groenbedekker in te zaaien zal het gewas gebruik maken van de breukvlakken om de bodem met wortels te koloniseren. Op die manier blijft de bodem tijdens de winter luchtig.

Aan de hand van een strooi-unit op de grondbreker is het mogelijk in één werkgang de bodem los te maken en een groenbedekker in te zaaien. Deze zaaitechniek is toepasbaar voor groenbedekkers die een niet al te fijn zaaibed vereisen zoals bijvoorbeeld grasachtigen en gele mosterd. Na inzaai wordt een grof zaaibed verkregen dat minder gevoelig is voor verslemping en erosie.

P1020736.JPG

Groenbedekkers die in aanmerking komen voor inzaai tijdens de maand september:

tabel groenbedekkers.JPG

Welke zaaidichtheid toepassen?
Door de inzaai van een groenbedekker wordt gestreefd naar een homogeen dichtgegroeid gewas waarbij de bodem wordt beschermd tegen de erosieve kracht van de regen en waarbij de kieming van onkruiden wordt verhinderd. Bij de zaai van een groenbedekker vormt het zaaizaad de grootste kost. Door een beredeneerde aanpak kan deze kost gedrukt worden. De zaaidichtheid kan gelinkt worden aan de periode van inzaai. Zo kan bij een vroege inzaai, wanneer de omstandigheden goed zijn, een lagere zaaidichtheid aangehouden worden. De afzonderlijke planten zullen zich voldoende sterk kunnen ontwikkelen. Bij een late zaai (vanaf september) wordt beter een iets hogere zaaidichtheid gehanteerd om met de kortere ontwikkelingsperiode toch nog een voldoende bodembedekking te verkrijgen.

Gekoppelde thema's & sectoren: Bodem En Bemesting