In het voorjaar werden we voor het vierde jaar op rij geconfronteerd met een acute droge periode. Dat leidde tot captatieverboden en beperkingen. Nadien werden we sporadisch getrakteerd op wat welgekomen neerslag, waardoor er wat versoepelingen kwamen. Momenteel blijft de situatie relatief stabiel, maar hoe zit het nu precies? Algemeen blijft het structureel droog, dus is het zeker van belang dit thema niet uit het oog te verliezen! In dit nieuwsbericht zetten we alles nog eens op een rij.

Droogtetoestand eind juli

De droogtetoestand op heden

Als gevolg van lage waterpeilen in ecologisch kwetsbare waterlopen ging het eerste captatieverbod van 2020 in voege op 21 mei. Enkele dagen later werd het captatieverbod nog uitgebreid. Door enkele ingrepen werden de maatregelen later gedeeltelijk versoepeld, hoewel lokale besturen lokaal eigen beperkingen oplegden.
 
Midden juni kregen we enkele buien te verwerken, waardoor er sinds 18 juni enkel nog captatieverboden gelden door lage waterpeilen in het Blankaartbekken, het stroomgebied van de Bornebeek en de afgesneden meanders van de Leie en de Schelde. Enkele dagen later werden de eerste blauwalgen gedetecteerd op bevaarbare waterlopen. Daarom is het op bepaalde locaties langs bevaarbare waterlopen voorlopig niet meer toegestaan om water te capteren.
 
De afgelopen weken bleef de toestand relatief stabiel, hoewel enkele droogte-indicatoren een licht negatieve trend kenden. Het beetje neerslag van afgelopen weekend zou de licht negatieve trend wat moeten afremmen. Toch blijft het structureel droog, met lage debieten in bepaalde waterlopen en lage grondwaterstanden voor de tijd van het jaar op verschillende locaties. Daarom blijft het raadzaam om zuinig en beredeneerd om te gaan met het water.
 
 
Welke beperkingen zijn nog steeds van toepassing?
 
Voorlopig blijven de geldende beperkingen omtrent watercaptatie van kracht. Het blijft dus verboden water te capteren uit:
  • het stroomgebied van het Blankaartbekken (met uitzondering van het bekken van de Engelendelft);
  • het stroomgebied van de Bornebeek;
  • de afgesloten meanders van de Leie en de Schelde.  

Ook de toevoerbeken naar de waterlopen vallen onder deze beperkingen.

 
Daarnaast zijn captatiebeperkingen omwille van blauwalgen nog altijd in voege op verschillende locaties langs bevaarbare waterlopen. > Meer informatie.
 
De droogtesituatie wordt op de voet gevolgd.
 
 
Waar is water wel nog beschikbaar?
  • Zolang je via de voorziene weg water kan capteren aan de provinciale bekkens, blijft dat toegelaten.
  • Wie water wil oppompen in het poldergebied kan dat niet zomaar. Er is een verplichte vergunning noodzakelijk, afgeleverd door het polderbestuur. De polderbesturen bepalen zelf waar en onder welke voorwaarden er water kan worden gecapteerd uit de waterlopen in hun beheer. Ook houden ze strikt toezicht op de naleving.
  • Uit bevaarbare waterlopen kan je nog capteren. Die captatie moet wel vergund zijn. Bovendien mag een mobiele captatie enkel gebeuren op vastgelegde plaatsen. > Lees meer!  
  • Aquafin stelt ook een aantal installaties open om effluent op te halen. > Lees meer!
 
Merk ook op dat alternatieve waterbronnen een mogelijke oplossing kunnen bieden. Zo is het sinds midden juni mogelijk voor bedrijven met gezuiverd afvalwater om een generieke grondstoffenverklaring aan te vragen via Fevia. Zo kan een deel van de wettelijke kant van dit proces vereenvoudigd afgehandeld worden.
 
Eventueel kunnen ook andere bronnen in de buurt van je bedrijf een tijdelijke oplossing bieden. Die oplossingen kunnen zeker ook samen verder bekeken worden.
 
 
Hoe zit het met de waterkwaliteit?
 
Er moet in bepaalde regio’s gelet worden op de geleidbaarheid (zoutdruk). Momenteel ligt de geleidbaarheid voor de meeste locaties nog binnen de aanvaardbare marges. Je kan bij Inagro terecht om de geleidbaarheid op een waterstaal te bepalen met een interpretatie van de gemeten waarde. > Meer informatie.
 
Ook als je alternatieve waterbronnen gebruikt, mag je de waterkwaliteit zeker niet uit het oog verliezen.
 
 
Spaarzaamheid vandaag nog belangrijker!
 
In de gebieden waar er nog geen beperkingen zijn opgelegd of waar geen beperkingen meer gelden, houdt de betrokken waterbeheerder het waterpeil aandachtig in het oog. Spaarzaam en bewust omgaan met het beschikbare (oppervlakte)water is daarom vandaag nog belangrijker dan gisteren!
 
 
Meer info
 
Raadpleeg de websites...
Heb je toch nog vragen? Neem contact op met ons via klantenservice@inagro.be of 051 27 32 00.
 
Gekoppelde thema's & sectoren: Water | -- Crisis --